Sieć pełna obaw
12 proc. użytkowników internetu w całej UE doświadczyło już oszustw internetowych, a 8 proc. padło ofiarą kradzieży tożsamości. Mimo to 53 proc. nie zmieniło żadnego ze swych haseł internetowych w minionym roku.

Coraz więcej osób korzysta z internetu i zalet gospodarki cyfrowej, nie jest zatem rzeczą zaskakującą, że ochrona danych osobowych oraz płatności on-line znajduje się na czele listy naszych obaw. Zaskakuje natomiast fakt, że jedynie połowa Europejczyków podejmuje skuteczne środki, aby chronić się przed cyberprzestępczością – zauważa Cecilia Malmström, unijna komisarz do spraw wewnętrznych.

Badanie, którym objęto łącznie prawie 27 tys. osób we wszystkich państwach członkowskich UE, pokazuje silny związek pomiędzy wiedzą na temat zagrożeń związanych z cyberprzestępczością i poczuciem bezpieczeństwa w sieci. Większość osób, które czują się pewnie, korzystając z usług bankowości elektronicznej czy dokonując zakupów w sieci, uważa się za dobrze poinformowaną o cyberprzestępczości.

Nie wolno dopuścić, by cyberprzestępcy zakłócali korzystanie z internetu. Im więcej wiemy na temat zagrożeń oraz sposobów ochrony przed nimi, tym większe korzyści możemy czerpać z naszej aktywności w sieci – powiedziała Cecilia Malmström.

Inne kluczowe wyniki badania:
– 53 proc. użytkowników internetu przyznaje, że kupuje towary lub usługi przez internet, 52 proc. korzysta z portali społecznościowych, 48 proc.
– z usług bankowych online, a 20 proc. sprzedaje towary lub usługi;
– 29 proc. użytkowników nie jest pewnych swoich umiejętności korzystania z internetu w dziedzinach takich jak bankowość elektroniczna czy zakupy przez internet;
– 59 proc. nie czuje się dobrze poinformowanych na temat zagrożeń związanych z cyberprzestępczością; – 40 proc. obawia się kradzieży danych osobowych lub wykorzystania tych danych, a 38 proc. obawia się o bezpieczeństwo płatności online.

W marcu bieżącego roku Komisja zaproponowała utworzenie w 2013 r. Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością, EC3, aby chronić europejskich obywateli i przedsiębiorstwa przed zagrożeniami cybernetycznymi. Działania Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością koncentrować się będą na nielegalnej działalności zorganizowanych grup przestępczych w internecie, zwłaszcza na atakach na bankowość elektroniczną i inną działalność finansową online. Centrum będzie również szukać sposobów skuteczniejszej ochrony profili zakładanych na portalach społecznościowych przed infiltracją ze strony cyberprzestępców oraz zapewniać informacje i analizy na potrzeby krajowych organów ścigania. Umożliwi im to skuteczniejszą walkę z kradzieżą tożsamości online, wykorzystywaniem seksualnym dzieci w internecie, a także atakami cybernetycznymi wymierzonymi w infrastrukturę krytyczną i systemy informatyczne w Europie.

EC3 ma rozpocząć działalność w styczniu przyszłego roku. Prace nad utworzeniem centrum w głównej siedzibie Europolu w Hadze są na zaawansowanym etapie, dotyczy to również budowy laboratorium ds. cyberprzestępczości, utworzenia około 30 stanowisk w pełnym wymiarze czasu pracy oraz współpracy z państwami członkowskimi, które na potrzeby centrum oddelegują swoich ekspertów. W ostatnich miesiącach Europol znacznie zwiększył też praktyczne wsparcie dla dochodzeń dotyczących cyberprzestępczości prowadzonych w państwach członkowskich. Z myślą o nowo tworzonym centrum nawiązywane są kontakty z krajowymi jednostkami ścigania cyberprzestępczości, jak również z podmiotami sektora prywatnego działającymi na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony antywirusowej.

We wrześniu 2010 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie przeciwdziałania nowym formom cyberprzestępczości takim jak ataki cybernetyczne na wielką skalę. W dyrektywie wskazano konkretne środki; m.in. uznanie tworzenia i sprzedaży złośliwego oprogramowania za przestępstwo i poprawę europejskiej współpracy policyjnej. Wniosek ma na celu wzmocnienie reakcji Europy na zakłócenia w przestrzeni cybernetycznej oraz wprowadza nowe okoliczności obciążające i wyższe kary. Ma to umożliwić bardziej skuteczne zwalczanie wzrastającego zagrożenia i przeprowadzanych na wielką skalę ataków na systemy informatyczne.

Nadszedł czas, by UE określiła szerzej zakrojoną koncepcję zwiększenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, wychodzącą poza wspomniane środki. Mając to na uwadze, Komisja oraz Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) przygotowują obecnie europejską strategię na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego. Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa cybernetycznego będzie wymagało zaangażowania nie tylko władz publicznych, lecz także sektora prywatnego, do którego należy większość infrastruktury cybernetycznej i który obsługuje większość tej infrastruktury. W strategii należy uwzględnić szereg dziedzin polityki, na które zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego mogą mieć niekorzystny wpływ. Strategia będzie również obejmować środki dotyczące m.in. ochrony infrastruktury w kontekście cyberprzestępczości, jak również aspekty zewnętrzne, takie jak znaczenie cyberprzestrzeni dla ruchów demokratycznych i budowy zdolności w państwach trzecich.

Przydatne linki:

Pełne badanie Eurobarometru oraz wyniki uzyskane w poszczególnych państwach członkowskich UE

Strona internetowa komisarz Cecilii Malmström

Strona internetowa DG do Spraw Wewnętrznych