Sądy z tłumaczeniem
27 października mija termin wprowadzenia przez państwa członkowskie pierwszego aktu prawnego UE, który przyznaje podejrzanym prawa w postępowaniu karnym. Unijny akt prawny gwarantuje obywatelom – aresztowanym lub oskarżonym o popełnienie przestępstwa – prawa do korzystania z tłumaczenia ustnego w trakcie całego postępowania karnego, również w trakcie uzyskiwania porady prawnej, w ich języku ojczystym we wszystkich sądach UE. Akt ten został zaproponowany przez Komisję Europejską w 2010 r. i przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Ministrów w rekordowym czasie dziewięciu miesięcy.

To może być historyczny moment dla europejskiego wymiaru sprawiedliwości: pierwszy w historii Unii akt prawny dotyczący prawa obywateli do rzetelnego procesu sądowego stanie się rzeczywistością – jeśli państwa członkowskie wypełnią swoje prawne zobowiązania – stwierdziła wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. – Jest to pierwszy akt, który wejdzie w życie w następstwie trzech wniosków przedstawionych przez Komisję Europejską w celu zagwarantowania obywatelom prawa do rzetelnego procesu sądowego w całej UE, niezależnie od tego, czy przebywają oni w kraju czy zagranicą. Komisja wywiązuje się tym samym ze swoich obietnic dotyczących wzmocnienia praw obywateli w każdym miejscu w Europie. Oczekuję, że państwa członkowskie również dotrzymają słowa. Komisja Europejska przedstawi wkrótce raport, w którym wskaże, kto odrobił to zadanie domowe. Nie cofniemy się przed publicznym napiętnowaniem tych, którzy zawiedli oczekiwania – ten akt prawny trafia przecież w samo sedno, jeśli chodzi o prawa obywateli.

Kontekst

Każdego roku w Unii Europejskiej prowadzonych jest ponad 8 milionów postępowań karnych. W dniu 9 marca 2010 r. Komisja Europejska podjęła pierwszy krok, będący częścią całej serii środków, zmierzający do ustanowienia wspólnych standardów unijnych we wszystkich postępowaniach karnych. Komisja zaproponowała przepisy, które zobowiązywałyby państwa UE do zapewnienia podejrzanym pełnego zakresu usług związanych z tłumaczeniem ustnym i pisemnym . Wniosek w tej sprawie szybko uzyskał zgodę Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich w Radzie . Państwa członkowskie UE miałytrzy lata na przyjęcie tych przepisów, a nie jak zwykle dwa. Miało to zapewnić władzom czas na wprowadzenie przetłumaczonych informacji.

Dyrektywa w sprawie prawa do tłumaczenia pisemnego i tłumaczenia ustnego w postępowaniu karnym gwarantuje obywatelom prawo do bycia przesłuchiwanym, uczestniczenia w rozprawach oraz uzyskiwania porady prawnej w ich języku ojczystym na każdym etapie postępowania karnego, we wszystkich sądach UE. Komisja nalegała na wprowadzenie prawa do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym, aby zapewnić pełną zgodność ze standardami przewidzianymi w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, a także Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Koszty tłumaczenia ustnego i pisemnego będzie ponosić państwo członkowskie, a nie podejrzany. Bez wspólnych minimalnych standardów gwarantujących rzetelne postępowanie organy sądowe będą niechętnie przekazywały podejrzanych do innego kraju, w którym miałby odbyć się proces. Może to spowodować, że środki stosowane przez UE w celu zwalczania przestępczości – takie jak europejski nakaz aresztowania – nie będą w pełni stosowane.

Prawo do tłumaczenia ustnego i pisemnego było pierwszym z szeregu działań zapewniających rzetelny proces sądowy i zmierzających do ustanowienia wspólnych standardów unijnych w postępowaniu karnym. Następnie w 2012 r. przyjęta została druga dyrektywa dotycząca prawa do informacji w trakcie postępowania karnego, a w roku 2013 – dyrektywa gwarantująca obywatelom prawo dostępu do adwokata. Komisja zamierza kontynuować działania w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i do końca 2013 r. przedstawić wnioski dotyczące kolejnego zestawu praw obywateli w rzetelnym procesie sądowym.

źródło i więcej informacji : Link