Ruch bezwizowy: potrzebna wzajemność

Komisja Europejska przyjęła komunikat na temat sytuacji w zakresie wzajemności wizowej z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi, w którym oceniła postęp w dyskusjach z tymi państwami oraz określiła dalsze działania.

Bilans jest związany z komunikatem przyjętym 12 kwietnia br., w którym Komisja stwierdziła, że w odniesieniu do obywateli niektórych państw członkowskich UE nie została osiągnięta pełna wzajemność w zakresie znoszenia wiz z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos stwierdził: – Pełna wzajemność w zakresie znoszenia wiz w odniesieniu do obywateli wszystkich państw członkowskich jest celem Komisji Europejskiej i podstawową zasadą naszej wspólnej polityki wizowej. W ostatnich trzech miesiącach zintensyfikowaliśmy kontakty ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, aby doprowadzić do pełnej wzajemności w zakresie znoszenia wiz. Jednakże pomimo konstruktywnego zaangażowania, szczególnie ze strony rządu Kanady, obywatele z niektórych państw członkowskich UE nadal potrzebują wiz wjazdowych do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Będziemy nadal dążyć do pełnej wzajemności wizowej i będziemy również koordynować działania z zainteresowanymi państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim i Radą w celu szybszego osiągnięcia tego celu.

W przedstawionej w kwietniu przez Komisję ocenie konsekwencji ewentualnego zawieszenia ruchu bezwizowego wskazano, że takie podejście wpłynęłoby znacząco na stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi. Zawieszenie najprawdopodobniej przyniosłoby również negatywne skutki gospodarcze dla Unii, nie zapewniając przy tym pełnej wzajemności wizowej. W związku z tym Komisja zwróciła się do Parlamentu Europejskiego i Rady o zajęcie stanowiska – do dnia 12 lipca 2016 r. – co do najodpowiedniejszego sposobu dalszego działania. Komisja odnotowuje, że Rada jeszcze się nie wypowiedziała w tej sprawie, a Parlament Europejski nie przyjął stanowiska na posiedzeniu plenarnym.

W celu osiągnięcia pełnej wzajemności w zakresie znoszenia wiz zintensyfikowano w ostatnich miesiącach kontakty ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, w tym na najwyższym szczeblu politycznym. W przyjętym komunikacie Komisja zobowiązuje się do dalszego dążenia do pełnej wzajemności wizowej i do koordynacji swoich działań z zainteresowanymi państwami członkowskimi, aby szybciej osiągnąć zamierzone cele.

W związku z tym na posiedzeniu ministerialnym w Brukseli w dniu 11 lipca Kanada zobowiązała się poinformować wczesną jesienią o wynikach ocen i harmonogramach zniesienia obowiązku wizowego, w tym o niezbędnych elementach współpracy z Bułgarią i Rumunią.  Komisja oczekuje na szczyt UE-Kanada, zaplanowany na dni 27-28 października 2016 r., który będzie doskonałą okazją, aby potwierdzić osiągnięcie wymiernych postępów w zakresie znoszenia obowiązku wizowego dla obywateli Bułgarii i Rumunii.

Komisja będzie ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim i Radą w celu zapewnienia, by Unia Europejska prezentowała spójne stanowisko w tej ważnej kwestii, i przedstawi sprawozdanie w sprawie poczynionych postępów przed końcem roku.

W dzisiejszym komunikacie Komisja z zadowoleniem przyjmuje również zniesienie przez Brunei 12 kwietnia wymogów wizowych wobec obywateli Chorwacji, co zapewnia pełną wzajemność wizową dla wszystkich obywateli UE.

Kontekst

Nie wszyscy obywatele państw trzecich muszą posiadać wizę w celu wjazdu do strefy Schengen na pobyt krótkoterminowy (nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni). Na wspólnej unijnej liście umieszczono państwa, których obywatele muszą posiadać wizę, oraz państwa, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001).

Podstawową zasadą polityki wizowej UE jest zapewnienie zniesienia obowiązku wizowego wobec obywateli wszystkich państw członkowskich UE przez umieszczone na liście państwa trzecie objęte ruchem bezwizowym. W tym celu wprowadzono mechanizm wzajemności wizowej. Mechanizm ten został zmieniony przez Parlament Europejski i Radę w 2013 r. (rozporządzenie (UE) nr 1289/2013 ) w celu zwiększenia jego skuteczności i zapewnienia większej solidarności w realizacji wspólnej polityki wizowej.

Mechanizm w obecnym kształcie obowiązuje od dwóch lat. Komisja, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi państwami członkowskimi, podejmowała wszelkie wysiłki, aby zagwarantować obywatelom UE jak największą swobodę podróżowania do państw trzecich.

W ramach mechanizmu wzajemności Komisja przyjęła już trzy sprawozdania oceniające sytuację – z dnia 10 października 2014 r. , 22 kwietnia 2015 r. i 5 listopada 2015 r. – oraz komunikat z dnia 12 kwietnia 2016 r. Komisja zwróciła się do Parlamentu Europejskiego i Rady w komunikacie z dnia 12 kwietnia o zajęcie stanowiska – do dnia 12 lipca 2016 r. – co do najodpowiedniejszego sposobu dalszego działania.

Chociaż Rada nie wypowiedziała się w tej sprawie, a Parlament Europejski nie zajął jeszcze stanowiska na posiedzeniu plenarnym, przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca wystosował do Komisji pismo wzywające ją do przyjęcia aktów delegowanych w sprawie zawieszenia ruchu bezwizowego dla obywateli Kanady i Stanów Zjednoczonych, co przewiduje mechanizm wzajemności w rozporządzeniu 539/2001.

Zjednoczone Królestwo i Irlandia nie uczestniczą w rozwijaniu wspólnej polityki wizowej i nie byłyby zobowiązane do zawieszenia zwolnienia z obowiązku wizowego.

Dodatkowe informacje

  • Komunikat przyjęty w dniu 13 lipca 2016 r.
  • Wspólne oświadczenie Dimitrisa Avramopoulosa, europejskiego komisarza ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, oraz, Johna McCalluma, kanadyjskiego ministra ds. imigracji, uchodźców i obywatelstwa, po serii spotkań w Brukseli w dniu 11 lipca.
  • Komunikat z 12 kwietnia – aktualna sytuacja i perspektywy w odniesieniu do sytuacji braku wzajemności
  • 5 listopada 2015 r. – Sprawozdanie Komisji oceniające sytuację braku wzajemności z pewnymi państwami trzecimi w dziedzinie polityki wizowej
  • 22 kwietnia 2015 r. – Sprawozdanie Komisji oceniające sytuację braku wzajemności z pewnymi państwami trzecimi w dziedzinie polityki wizowej
  • 10 października 2014 r. – Sprawozdanie Komisji oceniające sytuację braku wzajemności z pewnymi państwami trzecimi w dziedzinie polityki wizowej
  • Notatka prasowa – unijny mechanizm wzajemności wizowej – pytania i odpowiedzi
  • Rozporządzenie Rady wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001)
  • Rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (rozporządzenie (UE) 1289/2013 )