Rozwój infrastruktury dla Pomorskiego
Termin składania wniosków: 14 lutego – 30 marca 2012

Termin rozstrzygnięcia konkursu: Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w lipcu 2012 roku. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej Regionalnego Programu dla Województwa Pomorskiego Link

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; Departament Programów Regionalnych; 80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2; (pokój nr 200)

Sposób składania wniosków: Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście lub przez przedstawiciela wnioskodawcy, wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Kto może składać wnioski: Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty, wskazane jako beneficjenci dla Działania 4.1 w punkcie 18a „Typ beneficjentów” Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 9 lutego 2012 r.).

Na co można otrzymać dofinansowanie: Dofinansowaniu podlega typ projektu nr 3 wskazany dla Działania 4.1 w punkcie 14 „Typy projektów” Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 9 lutego 2012 r.).

Więcej informacji na stronie Funduszy Europejskich Link