Równy dostęp do pociągu

Nowe przepisy dotyczą infrastruktury (np. przejścia wolne od przeszkód, punkty sprzedaży biletów, punkty informacyjne, toalety, informacje wizualne i głosowe, szerokość i wysokość peronów, pomoc przy wsiadaniu) oraz do wagonów (np. drzwi, toalety, miejsca dla wózków inwalidzkich, informacja).

– Motywem przewodnim naszej strategii dotyczącej zrównoważonego systemu transportowego wysokiej jakości w Europie jest upowszechnienie dostępu do transportu kolejowego – mówi Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport – nowy wymóg stanowi pierwsze z serii tegorocznych działań Komisji, których celem jest poprawa dostępu osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej do transportu europejskiego. Wiąże się on bezpośrednio z dostępnymi już ogólnounijnymi specyfikacjami technicznymi dotyczącymi dostępności transportu kolejowego, stanowiąc przykład dobrych praktyk dla innych środków transportu. Jest to również wyraz zaangażowania Unii w spełnienie zobowiązań w ramach Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Wspólne przepisy dotyczące dostępności na szczeblu UE ułatwiają podróżowanie po Europie osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej związanej np. z wiekiem, wypadkiem lub podróżowaniem z dziećmi.

Elementy ułatwiające dostęp do kolei przyczyniają się do poprawy wrażeń z podróży wśród wszystkich pasażerów oraz ułatwiają wprowadzenie zmian w sektorze kolejowym, ponieważ jedno wspólne rozwiązanie sprawdzi się w całej UE. W czasach, gdy kładzie się nacisk na oszczędności, spójne przepisy w całej UE są skutecznym sposobem na obniżenie kosztów i eliminację przeszkód technicznych.

źródło i więcej informacji: Link