Roszczenia przez granicę

Seminarium, objęte patronatem Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw, organizowane było przez Dyrekcję Generalnąds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej we współpracy z Konfederacją Lewiatan.

Ważnym elementem zachęcania do podejmowania działalności gospodarczej na jednolitym rynku jest poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do odpowiednich informacji i narzędzi w zakresie instrumentów zarządzania roszczeniami. Lepsza znajomość tych narzędzi umożliwi poprawę funkcjonowania jednolitego rynku. Celem projektu Komisji jest upowszechnienie informacji dotyczących zarządzania kredytami i roszczeniami w działalności transgranicznej, a jego szczególnymi odbiorcami docelowymi są właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa – powiedział otwierając szkolenie Zbigniew Gniatkowski, zastępca dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Podczas seminarium przedstawiono informacje na temat negocjacji i konstruowania umów w wymianie transgranicznej, prawa właściwego dla umowy, sądu właściwego dla dochodzenia roszczeń, a także zarządzania należnościami i dochodzeniem roszczeń wynikających z umów w wymianie transgranicznej w obrębie Unii Europejskiej.

Seminarium w Warszawie było jednym z serii szkoleń, których celem jest przybliżenie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępnych dla nich możliwości w zakresie zarządzania należnościami zagranicznymi i odzyskiwania płatności zagranicznych. Kampania stanowi część pilotażowego projektu „Szybkie i skuteczne egzekwowanie zaległych roszczeń przez małe i średnie przedsiębiorstwa działające transgranicznie” finansowanego przez Unię Europejską.

źródło i więcej informacji:Link