Rosja w WTO
Przystąpienie do WTO stanowi dla Rosji ważny krok w kierunku dalszej integracji ze światową gospodarką – powiedział komisarz UE ds. handlu Karel de Gucht. – Ułatwi ono prowadzenie inwestycji i handlu, przyspieszy modernizację rosyjskiej gospodarki i zapewni wiele szans na rynku zarówno dla przedsiębiorstw rosyjskich, jak i europejskich. Ufam, że Rosja będzie przestrzegać międzynarodowych przepisów i norm handlowych, tak jak się do tego zobowiązała.
Przystąpienie do WTO będzie miało pozytywny wpływ na warunki wymiany handlowej i inwestycji między Rosją a Unią Europejską. Z uwagi na położenie geograficzne Rosji i znaczenie jej rynku pod względem wielkości i rozwoju, jest ona bardzo ważnym partnerem handlowym dla UE. W wyniku przystąpienia do WTO Rosja między innymi obniży cła przywozowe, ograniczy cła wywozowe, zapewni lepszy dostęp do rynku usługodawcom z UE i usprawni zasady i procedury w wielu dziedzinach wpływających na dwustronne stosunki gospodarcze. Szczególnie istotne będą przepisy dotyczące procedur celnych, działań w dziedzinie zdrowia i użycia środków sanitarnych, norm technicznych oraz ochrony własności intelektualnej.

Rosja będzie podlegała przepisom WTO we wszystkich tych dziedzinach, w tym mechanizmom kontroli i egzekwowania. UE wraz ze swoimi międzynarodowymi partnerami utrzymuje bieżący kontakt z Rosją, aby zapewnić przestrzeganie przez nią zobowiązań w ramach WTO. W ostatnim czasie wprowadzono lub proponowano wprowadzenie aktów prawnych, które wydają się być sprzeczne ze zobowiązaniami Rosji i mogłyby przeszkodzić innym członkom WTO w osiągnięciu wszystkich korzyści oczekiwanych w związku z przystąpieniem Rosji do WTO. UE jest szczególnie zaniepokojona propozycją nowego prawa dotyczącego opłaty recyklingowej za samochody, które może być dyskryminujące w stosunku do pojazdów przywożonych, i ma nadzieję, że ten akt prawny nie zostanie przyjęty.

Kontekst
Rosja jest trzecim co do wielkości partnerem handlowym UE, a UE jest największym partnerem handlowym Rosji.

  • Wartość wywozu z UE do Rosji w roku 2011: 108,4 mld EUR
  • Wartość przywozu z Rosji do UE w roku 2011: 199,5 mld EUR
  • Łączna wartość handlu towarami w roku 2011: 308 mld EUR

Najważniejszymi towarami wywożonymi z EU do Rosji są samochody (7 mld EUR), leki (6 mld EUR), części samochodowe (3,5 mld EUR), telefony i części do nich (2,5 mld EUR) oraz traktory (1 mld EUR). Przywóz z Rosji do UE obejmuje przede wszystkim surowce. Najważniejszymi towarami przywozowymi są ropa naftowa i produkty ropopochodne (130 mld EUR) oraz gaz (24 mld EUR). Rosja zobowiązała się do ograniczenia ceł wywozowych dla tych produktów, jak również dla innych ważnych surowców.

Zmiany związane z przystąpieniem Rosji do WTO będą przede wszystkim dotyczyły ułatwienia dostępu do rynku dla towarów i usług. Cła przywozowe na towary zostaną obniżone z obecnego średniego poziomu 10 proc. do średniego poziomu 7,8 proc. W niektórych ważnych sektorach, takich jak sektor motoryzacyjny, obniżki ceł przywozowych są jeszcze bardziej znaczące (obniżka z obecnych 30 proc. do 25 proc. po przystąpieniu i do 15 proc. po upływie 7 lat). Szacuje się, że łączna redukcja ceł przywozowych przyniesie unijnym eksporterom oszczędności sięgające 2,5 mld EUR rocznie. Ponadto redukcja ceł ma dodatkowo pobudzić wywóz z EU do Rosji towarów o szacunkowej wartości 3,9 mld EUR rocznie.

W sektorze telekomunikacyjnym Rosja w ciągu 4 lat wycofa obecne ograniczenie udziału kapitału zagranicznego (49 proc.). Oprócz tego przystąpienie Rosji do WTO wiąże się z wprowadzeniem szeregu regulacji prawnych, w tym norm sanitarnych i fitosanitarnych, ceł oraz praw wartości intelektualnej.

UE jest największym zagranicznym inwestorem w Rosji; wartość jej inwestycji wyniosła w roku 2010 około 120 mld EUR. Wartość inwestycji Rosji w UE sięgała w roku 2010 42 mld EUR.

Dodatkowe informacje Stosunki handlowe między UE a Rosją