Rosja potępiona za nielegalne loty

Decyzja ICAO odnosi się do naruszania suwerennej przestrzeni powietrznej Ukrainy w kontekście agresji rosyjskiej oraz do celowego i ciągłego naruszania kilku wymogów bezpieczeństwa, co stanowi próbę obejścia sankcji UE przez rząd rosyjski. Działania te obejmują nielegalną powtórną rejestrację w Rosji statków powietrznych skradzionych z przedsiębiorstw leasingowych oraz zezwalanie rosyjskim liniom lotniczym na eksploatację tych statków powietrznych na trasach międzynarodowych bez ważnego świadectwa zdatności do lotu, który jest niezbędnym certyfikatem bezpieczeństwa.

Adina Vălean, komisarz odpowiedzialna za transport, powiedziała: – Niezwykle ważne jest, aby wszystkie kraje broniły międzynarodowego porządku opartego na zasadach w zakresie lotnictwa celem zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i załogi. Rosja nadal nie przestrzega podstawowych przepisów dotyczących lotnictwa międzynarodowego i nakazuje swoim liniom lotniczym działać niezgodnie z tymi przepisami. Z zadowoleniem przyjmuję wyraźne potępienie Rady ICAO, które odzwierciedla powagę działań podejmowanych przez Rosję.

JosepBorrell, wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący, powiedział: – Celem sankcji UE, oprócz wszystkich innych działań, jest powstrzymanie nieuzasadnionej i nieludzkiej inwazji Rosji na Ukrainę. W tym kontekście z zadowoleniem przyjmuję sprawozdanie ICAO, które wskazuje na kolejny przykład rażącego lekceważenia przez Rosję międzynarodowych przepisów i norm, narażającego życie ludzi, w tym obywateli rosyjskich.

ICAO poinformowała 193 państwa członkowskie o rażącym naruszeniu przez Rosję kluczowego międzynarodowego prawa lotniczego, która to kwestia zostanie poruszona na następnym zgromadzeniu ogólnym, które odbędzie się w dniach od 27 września do 7 października 2022 r.

Kontekst

ICAO była pierwszą agencją ONZ, która potępiła rosyjską inwazję na Ukrainę. Od tego czasu organizacja ta podjęła szereg działań.

W dniu 15 czerwca 2022 r., jako organ nadzoru nad bezpieczeństwem lotnictwa na świecie, Sekretariat ICAO zgłosił istotne zastrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa (Significant Safety Concern, SSC) w odniesieniu do Federacji Rosyjskiej w związku z wykorzystywaniem skradzionych statków powietrznych. Zgłoszenie istotnego zastrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa jest środkiem, który ICAO stosuje jedynie w przypadku najpoważniejszych naruszeń międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa.

Decyzja organu zarządzającego ICAO, Rady ICAO, została wydana w dniu 22 czerwca 2022 r. Jej zakres jest szerszy i wykracza poza kwestie objęte istotnym zastrzeżeniem dotyczącym bezpieczeństwa, obejmując również naruszenia przestrzeni powietrznej popełniane przez Rosję. Problem ten będzie również poruszany podczas zbliżającego się 41. Zgromadzenia ICAO we wrześniu i październiku 2022 r.

ICAO stoi na straży systemu międzynarodowego lotnictwa cywilnego. Państwa należące do ICAO, a w szczególności poszczególni członkowie Rady ICAO, muszą przestrzegać określonych przepisów. Członek Rady ICAO, który aktywnie działa w sprzeczności z tymi przepisami, zagraża ogólnej wiarygodności ICAO.