Rolnictwo 2020
Jerzy Plewa

Celem seminarium, zorganizowanego przez Przedstawicielstwo KE w Polsce, było zapoznanie przedstawicieli administracji rządowej, sektora rolnego, reprezentantów agencji i związków rolnych z propozycjami Komisji Europejskiej w zakresie kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej. W spotkaniu wzięli również udział m.in. minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, byli szefowie tego resortu, naukowcy i dziennikarze.Zobacz: Przyszłość żywności i rolnictwa

Jerzy Plewa podkreślał, że choć Komunikat w sprawie wspólnej polityki rolnej po 2020 nie jest aktem prawnym, to jest bardzo ważnym dokumentem koncepcyjnym, który prezentuje założenia przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Jej nowa koncepcja została w dużej mierze oparta o wyniki konsultacji społecznych prowadzonych we wszystkich państwach członkowskich (ponad 320 tys. respondentów). – To były największe konsultacje w historii UE, co pokazuje, jak duże jest zainteresowanie przyszłością WPR i jak ważny jest to temat – zaznaczał Plewa.

Krzysztof Jurgiel

Trwająca obecnie w UE dyskusja o przyszłości wspólnoty w znacznym stopniu dotyczy rolnictwa. – To sektor, który odniósł olbrzymi sukces – Unia jest wielkim eksporterem produktów rolno-spożywczych. Nie oznacza to jednak, że nie może być lepiej – podkreślał dyrektor. – Trzeba też zauważać aktualne wyzwania, z którymi rolnictwo także musi się zmierzyć. To z jednej strony Brexit czy migracje, a z drugiej kwestie zasobów naturalnych i zmian klimatycznych oraz konieczność realizacji celów zrównoważonego rozwoju, w których rolnictwo odgrywa kluczową rolę.

Rolnictwo 2020

Jak mówił Jerzy Plewa, jednym z głównych wniosków wynikających z konsultacji i uwzględnionych w Komunikacie jest konieczność uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej. – Komunikat wprowadza istotną zmianę polegająca na tym, że większa odpowiedzialność zostanie przeniesiona na państwa członkowskie, które w większym stopniu będą określać cele i sposoby realizacji WPR. W Komunikacie mowa jest także m.in. o konieczności utrzymania rynkowego charakteru rolnictwa, wzmocnieniu ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu, wzmocnieniu struktury społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i wydajności opartej na wiedzy i innowacjach.Dyrektor podkreślał, że Komunikat nie przesądza o wysokości budżetu unijnego, jaki po 2020 roku będzie przeznaczony na rolnictwo. Ta decyzja zapadnie w ramach negocjacji nad wieloletnimi ramami finansowymi, które zostaną zaprezentowane w maju 2018 roku.

Więcej informacji: