Rekordowe inwestycje w transport

Po zatwierdzeniu przez państwa członkowskie UE listy projektów, którym przyznane zostanie finansowanie ze środków instrumentu „Łącząc Europę”, Komisja znalazła się dziś o krok bliżej od zrealizowania planu inwestycyjnego w sektorze transportu o rekordowej wartości 13,1 mld euro. Na dzisiejszym spotkaniu komitet koordynacyjny instrumentu „Łącząc Europę”, składający się z przedstawicieli 28 państw członkowskich, zaopiniował pozytywnie wniosekprzedłożony przez Komisję w dniu 29 czerwca. Wraz z przedstawionym przez Komisję w listopadzie 2014 r. planem inwestycyjnym opiewającym na 315 mld euro, instrument „Łącząc Europę” umożliwi realizację jednego z priorytetów Komisji, jakim jest wypełnienie luki inwestycyjnej w Europie w celu zapewnienia sprzyjających warunków dla tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.

Komisarz UE ds. transportu, Violeta Bulc, stwierdziła: – Cieszę się, że po konstruktywnej dyskusji w komitecie koordynacyjnym instrumentu „Łącząc Europę” państwa członkowskie zatwierdziły naszą propozycję planu największych w historii unijnych inwestycji w dziedzinie transportu. 276 wybranych przez nas projektów przyczyni się do tworzenia miejsc pracy, pobudzi wzrost gospodarczy i zwiększy konkurencyjność w Europie. Cieszy mnie również, że w ramach wielu z tych projektów realizowane będą priorytety horyzontalne, takie jak cyfryzacja transportu lub zwiększenie udziału paliw alternatywnych w rynku”.

W odpowiedzi na opublikowane w 2014 r. zaproszenie do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” zgłoszono ponad 700 projektów wraz z wnioskami o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 36 mld euro. Mając do dyspozycji jedynie 13,1 mld euro, Komisja przyznała priorytet projektom o najwyższej europejskiej wartości dodanej. W procesie selekcji zostały one ocenione pod kątem szeregu ustalonych kryteriów przyznawania finansowania: znaczenia dla sektora, stopnia zaawansowania, wpływu i jakości.

Zgodnie ze swoją polityką przejrzystości Komisja, wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA), opublikowała broszurę zawierającą ogólne informacje na temat instrumentu „Łącząc Europę” oraz projektów poddanych ocenie.

Dalsze działania: Do końca lipca 2015 r. Komisja formalnie przyjmie decyzję dotyczącą finansowania. Poszczególne umowy o udzielenie dotacji zostaną przygotowane przez INEA, a następnie podpisane przez beneficjentów projektów. Wypłacanie przyznanych środków rozpocznie się w ostatnim kwartale 2015 r.

INEA i Komisja będą monitorować prawidłową realizację projektów.

Kontekst

W ramach instrumentu „Łącząc Europę” z budżetu UE na lata 2014–2020 zostanie udostępniona kwota 24,05 mld euro w celu współfinansowania projektów TEN-T w państwach członkowskich UE. Z tej kwoty 11,305 mld euro przeznaczone zostanie wyłącznie na projekty realizowane w państwach członkowskich kwalifikujących się do wsparcia finansowego ze środków Funduszu Spójności. W rocznych i wieloletnich programach prac określono zestaw priorytetów i całkowitą kwotę wsparcia finansowego na realizację każdego z tych priorytetów w danym roku. Rok 2014 był pierwszym rokiem programowania w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

Instrument „Łącząc Europę” przyniesie korzyści nie tylko sektorowi transportu, ale także całej gospodarce europejskiej: realizacja transeuropejskiej sieci transportowej mogłaby umożliwić stworzenie nawet 10 mln miejsc pracy i zwiększyć PKB Europy o 1,8 proc. do 2030 r.