Reforma wspólnej polityki rybołówstwa
Maria Damanaki, komisarz ds. rybołówstwa i gospodarki morskiej, z zadowoleniem przyjęła dzisiejsze końcowe głosowanie Parlamentu Europejskiego, w którym opowiedział się on za nową, zreformowaną wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb) w UE, zainicjowaną przez Unię w lipcu 2011 r. Wynik głosowania oznacza, że reforma WPRyb została oficjalnie przyjęta i będzie stosowana na wszystkich wodach Unii Europejskiej począwszy od 1 stycznia 2014 r.

Nowa WPRyb ma na celu wspieranie nadbrzeżnych społeczności w całej Europie poprzez stworzenie warunków sprzyjających rentownej i stabilnej flocie rybackiej w UE. Jej celem jest również zapewnianie zrównoważonego zarządzania zasobami przy jednoczesnej maksymalizacji połowów. Te dwa cele będą realizowane przez stopniowe zaprzestanie niegospodarnej praktyki wyrzucania niepożądanych połowów oraz jasne sformułowanie wymogów i określenie terminów umożliwiających rybakom dostosowanie się do nowych warunków. Elementem nowej polityki jest również promowanie zrównoważonej akwakultury.

Komisarz Damanaki powiedziała: „Wynik dzisiejszego głosowania w Parlamencie Europejskim oznacza, że mamy już politykę, która radykalnie zmieni nasz sektor rybołówstwa i utoruje drogę do stabilnej sytuacji rybaków i stanu zasobów w przyszłości. Jestem bardzo wdzięczna zarówno Parlamentowi, jak i Radzie za ich zaangażowanie, wizję i ogólne poparcie dla wniosków przedstawionych przez Komisję. Dzięki temu możemy obecnie bardzo szybko przywrócić zrównoważone rybołówstwo i położyć kres niegospodarnym praktykom. Nowa WPRyb sprzyja temu, czego teraz najbardziej potrzeba Europie: tworzeniu możliwości zatrudnienia w nadbrzeżnych społecznościach i przywróceniu ich wzrostu”.

Zreformowana WPRyb zagwarantuje, że te same zasady i standardy zrównoważonego rozwoju będą stosowane również w odniesieniu do działalności unijnych rybaków na wodach nienależących do UE, oraz że UE będzie w dalszym ciągu dążyć do uwzględniania kwestii trwałości zasobów w zawieranych przez nią umowach międzynarodowych. Zmiana zarządzania i inicjatywy regionalne, które umożliwią zainteresowanym stronom oraz państwom członkowskim określenie wielu szczegółowych kwestii związanych z bieżącym zarządzaniem działalnością połowową, wskazują na bardzo zróżnicowany charakter reformy.

Dzisiejsze głosowanie jest zwieńczeniem długiego procesu zapoczątkowanego szeroko zakrojonymi konsultacjami społecznymi, w wyniku których Komisja przedstawiła w 2011 r. ambitny pakiet reform. Na początku tego roku delegacje Komisji, Rady Ministrów i Parlamentu prowadziły konstruktywne negocjacje zakończone w maju osiągnięciem porozumienia politycznego. W październiku Rada Ministrów jednogłośnie udzieliła poparcia dla tego porozumienia, a ostateczny głos wsparcia wyraził Parlament w głosowaniu na dzisiejszej sesji plenarnej.

Kontekst

Nadrzędnym celem zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa jest położenie kresu przełowieniu i zapewnienie zrównoważonego charakteru rybołówstwa pod względem środowiskowym, ekonomicznym i społecznym. Reforma ma na celu ustalenie warunków pozwalających na zapewnienie lepszej przyszłości zasobom ryb i rybołówstwu, a także środowisku morskiemu. Stosowane strategie mają na celu przywrócenie zrównoważonego poziomu zasobów rybackich dzięki lepszemu wykorzystywaniu wiedzy i doradztwa naukowego. Celem reformy jest wspieranie zrównoważonego wzrostu w sektorach rybołówstwa i akwakultury, tworzenie możliwości zatrudnienia na obszarach przybrzeżnych i w ostatecznym rozrachunku zapewnienie obywatelom UE zaopatrzenia w zdrowe i trwałe zasoby rybne. Reforma przyczynia się do realizacji strategii Europa 2020 poprzez dążenie do osiągnięcia dobrych wyników gospodarczych w sektorze oraz większej spójności w regionach przybrzeżnych.

Pierwsze działania w zakresie polityki rybołówstwa były podejmowane przez Wspólnotę Europejską w 1970 r. Ich celem było zapewnienie wsparcia strukturalnego i utworzenie wspólnego rynku ryb. Od tego czasu polityka ta została kilkakrotnie zmieniona, a ostatnią gruntowną reformę przeprowadzono w 2002 r.

źródło informacji: Komisja Europejska