Reforma rynku emisji
Komisja Europejska podejmuje dwa istotne kroki mające na celu rozwiązanie rosnącego problemu nierównowagi podaży i popytu uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Po pierwsze, aby doraźnie rozwiązać problem gwałtownie rosnącej nadwyżki uprawnień do emisji, Komisja przedstawiła formalny wniosek dotyczący zmiany harmonogramu aukcji oraz opóźnienia sprzedaży na aukcji 900 mln uprawnień do emisji w trzecim etapie EU ETS, który rozpocznie się w przyszłym roku. Komisja przyjęła również sprawozdanie dotyczące sytuacji na europejskim runku emisji, w którym przedstawiono szereg ewentualnych środków strukturalnych, jakie można by podjąć w celu rozwiązania problemu nadwyżki.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard stwierdziła: – Komisji zależy na jeszcze silniejszym europejskim rynku emisji stanowiącym przykład dla pozostałych rynków emisji. Wynikiem działań naszego rynku jest ograniczenie emisji. Jednak ze względu na nadwyżkę na rynku stosowanie systemu EU ETS nie przekłada się w wystarczającym stopniu na efektywność energetyczną i ekologiczne technologie. Jest to niekorzystne dla innowacyjności i konkurencyjności Europy. Dlatego pierwszym, natychmiastowym krokiem jest propozycja opóźnienia sprzedaży na aukcji 900 mln uprawnień w ciągu najbliższych trzech lat. Nie możemy zalewać rynku, który jest już przesycony. Podmioty działające na rynku muszą zostać poinformowane o decyzji w tej kwestii do końca roku. Jednocześnie Komisja przedstawia różne warianty ewentualnych środków strukturalnych, które mogą pomóc w trwałym rozwiązaniu problemu nadwyżki w perspektywie długoterminowej.

Nadwyżka uprawnień do emisji wynika przede wszystkim z kryzysu gospodarczego, który doprowadził do większego niż spodziewane ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przez przemysł, co z kolei spowodowało mniejszy popyt na uprawnienia ze strony przedsiębiorstw. Oczekuje się, że nadwyżka utrzyma się także podczas trzeciego etapu wdrażania systemu, tj. w latach 2013-2020.

Od dnia 1 stycznia 2013 r., kiedy to rozpocznie się trzeci etap wdrażania systemu EU ETS, sprzedaż na aukcji będzie stanowić główną metodę przydziału przedsiębiorstwom uprawnień do emisji. W lipcu bieżącego roku Komisja opublikowała projekt przyszłej zmiany rozporządzenia w sprawie sprzedaży na aukcji w systemie EU ETS, przewidującej opóźnienie sprzedaży na aukcji w odniesieniu do pewnej części uprawnień. Po wstępnych rozmowach z państwami członkowskimi w ramach unijnego Komitetu ds. Zmian Klimatu i po przeprowadzeniu konsultacji społecznej Komisja proponuje obniżenie liczby uprawnień sprzedawanych na aukcji w latach 2013-2015 o 900 mln oraz zwiększenie o tę samą wielkość liczby uprawnień sprzedawanych w późniejszych latach trzeciego etapu.