Reagowanie kryzysowe bez VAT

Zwolnienie z VAT podstawowych towarów i usług dystrybuowanych przez UE w czasach kryzysu proponuje Komisja Europejska. Podatek pobierany od niektórych transakcji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych staje się w ramach zamówień publicznych kosztem obciążającym. – Zapewni to maksymalizację skutków finansowych działań pomocowych – powiedział komisarz Paolo Gentiloni.

Komisja Europejska zaproponowała zwolnienie z podatku od wartości dodanej (VAT) towarów i usług udostępnianych przez Komisję Europejską, organy i agencje UE państwom członkowskim i obywatelom w czasach kryzysu. Źródłem tej decyzji są doświadczenia nabyte w trakcie pandemii koronawirusa. Okazało się między innymi, że podatek VAT pobierany od niektórych transakcji staje się w ramach zamówień publicznych kosztem obciążającym i tak już ograniczone budżety. Inicjatywa ma zatem zmaksymalizować skuteczność funduszy UE wykorzystywanych w interesie publicznym do reagowania na sytuacje kryzysowe, takie jak klęski żywiołowe i stany zagrożenia zdrowia publicznego. Jej celem jest również wzmocnienie na poziomie Unii organów ds. zarządzania klęskami żywiołowymi i kryzysami, takich jak organy tworzące Europejską Unię Zdrowotną i Unijny Mechanizm Ochrony Ludności.

Dzięki nowym środkom Komisja oraz inne agencje i organy UE będą mogły importować i nabywać towary i usługi bez VAT wtedy, gdy zakupione produkty są dystrybuowane w ramach reagowania kryzysowego w UE. Odbiorcami mogą być państwa członkowskie lub strony trzecie, takie jak krajowe organy lub instytucje (np. szpitale, krajowe organy ds. zdrowia lub reagowania kryzysowego). Do towarów i usług objętych proponowanym zwolnieniem należą na przykład:

  • testy diagnostyczne i materiały do ich przeprowadzania oraz sprzęt laboratoryjny;
  • środki ochrony osobistej takie jak rękawice, respiratory, maski, fartuchy, produkty i sprzęt do dezynfekcji;
  • namioty, łóżka polowe, odzież i żywność;
  • sprzęt poszukiwawczo-ratowniczy, worki z piaskiem, kamizelki ratunkowe i łodzie pneumatyczne;
  • środki przeciwdrobnoustrojowe i antybiotyki, odtrutki na wypadek zatrucia chemicznego, preparaty niwelujące skutki napromieniowania, antytoksyny, tabletki z jodem;
  • preparaty krwiopochodne lub przeciwciała;
  • urządzenia do pomiaru promieniowania;
  • tworzenie i produkcja niezbędnych produktów oraz zarządzanie dostawami tych produktów, działania w zakresie badań naukowych i innowacji, gromadzenie zapasów strategicznych produktów; zezwolenia na produkty lecznicze, obiekty kwarantanny, badania kliniczne, dezynfekcja pomieszczeń itp.

Komisarz do spraw gospodarki Paolo Gentiloni powiedział: – Pandemia COVID-19 nauczyła nas, że tego rodzaju kryzysy są wieloaspektowe i mają szeroki wpływ na nasze społeczeństwa. Szybka i skuteczna reakcja ma zasadnicze znaczenie i musimy zapewnić najlepszą reakcję teraz, aby przygotować się na przyszłość. Przedstawiony wniosek przyczynia się do odpowiedniego reagowania na kryzysy i sytuacje nadzwyczajne w UE. Zapewni również maksymalizację skutków finansowych działań pomocowych podejmowanych na szczeblu UE w celu walki z pandemią i wspierania odbudowy.

Dalsze kroki

Przedmiotowy wniosek ustawodawczy, którym wprowadzone zostaną zmiany do dyrektywy VAT, zostanie teraz przedłożony Parlamentowi Europejskiemu do zaopiniowania i Radzie do przyjęcia.

Państwa członkowskie muszą przyjąć i opublikować przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania tej dyrektywy do dnia 30 kwietnia 2021 r. Państwa członkowskie zobowiązane są stosować te przepisy od dnia 1 stycznia 2021 r.

Fot. EC