REACH: bezpieczne chemikalia

Dzięki łatwiej dostępnym informacjom na temat chemikaliów na rynku i lepiej ukierunkowanym środkom zarządzania ryzykiem znacznie spadło zagrożenie stwarzane przez substancje zarejestrowane w ramach REACH. Tendencja ta powinna się utrzymać, ponieważ przemysł nieustannie pracuje nad znajdowaniem zamienników najbardziej niebezpiecznych chemikaliów. Pięć lat po wejściu w życie rozporządzenie jest intensywnie wdrażane. Przedsiębiorstwa zarejestrowały już w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) 30 601 zgłoszeń, opisujących zastosowania i właściwości 7 884 substancji chemicznych wyprodukowanych lub wprowadzanych do obrotu. Według opublikowanego badania Eurobarometru 61 proc. Europejczyków uważa, że chemikalia są obecnie bezpieczniejsze niż 10 lat temu.

Sprawozdanie uwzględnia koszty związane z administracją REACH i ich wpływ na MŚP, ale przemysł dostrzega również pozytywne skutki gospodarcze dla swojej działalności. REACH przyczynia się do dalszej harmonizacji rynku wewnętrznego, dzięki czemu jest ważną siłą napędową wzrostu i konkurencyjności w przemyśle chemicznym. Z myślą o dalszym wspieraniu konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego Komisja wkrótce zaproponuje zmniejszenie opłat rejestracyjnych dla MŚP.

W trakcie przeglądu stwierdzono, że choć konieczne są pewne dostosowania, nie ma potrzeby wprowadzania dogłębnych zmian. Najważniejsze wyniki przeglądu są następujące:

– Wdrażanie REACH można udoskonalić, podnosząc jakość dokumentacji rejestracyjnej, zwiększając poziom stosowania kart charakterystyki jako głównego narzędzia zarządzania ryzykiem oraz rozwiązując kwestie dotyczące podziału kosztów w ramach forów wymiany informacji o substancjach (SIEF).
– Istnieje możliwość zmniejszenia obciążeń finansowych i administracyjnych dla MŚP, aby zapewnić proporcjonalność przepisów oraz pomóc tym przedsiębiorstwom w wywiązywaniu się z wszystkich obowiązków wynikających z REACH.
– REACH nie pokrywa się znacząco z innymi przepisami UE.
– Podjęto znaczne starania mające na celu opracowanie metod alternatywnych wobec badań na zwierzętach; działania te będą kontynuowane: od 2007 r. Komisja udostępniła 330 mln euro na finansowanie badań w tej dziedzinie.
– Egzekwowanie przepisów można polepszyć. Zadanie to pozostaje w gestii państw członkowskich, zatem w ramach przeglądu zalecono im poprawę koordynacji pomiędzy sobą.
– Chociaż w sprawozdaniu wskazuje się na potrzebę dokonania pewnych korekt w przepisach, Komisja pragnie zagwarantować europejskim przedsiębiorstwom stabilność i przewidywalność prawa. Obecnie nie proponuje się żadnych zmian najważniejszych przepisów REACH.

źródło i więcej informacji: Link