Razem dla lepszych inwestycji
Pakt Integralności został opracowany przez Transparency International, aby wesprzeć rządy, przedsiębiorstwa i społeczeństwo obywatelskie we wzmacnianiu zaufania i przejrzystości zamówień publicznych. Komisja chce, żeby pilotaż był realizowany w kilku unijnych projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności.

Komisarz ds. polityki regionalnej, Corina Creţu powiedziała: – Dzięki temu projektowi możemy zintensyfikować nasze wysiłki na rzecz zagwarantowania ochrony środków unijnych przed oszustwami i korupcją. Nasze fundusze są ważnym źródłem inwestycji publicznych w państwach członkowskich UE, dlatego mam zero tolerancji dla trwonienia tych pieniędzy. Nasze partnerstwo z Transparency International w tej dziedzinie jest świetną okazją, aby rozwiązać ten problem w aktywny i zapobiegawczy sposób. Musimy działać tak, by ta inicjatywa stała się sukcesem!

Miklos Marschall, wicedyrektor zarządzający Transparency International dodał: – Poprzez zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności, wzmacnianie zaufania, zapewnianie renomy instytucjom zamawiającym, obniżanie kosztów i poprawianie konkurencyjności lepszymi zamówieniami, Pakt Integralności może odgrywać ważną rolę w zabezpieczeniu środków UE przed oszustwami i korupcją.

Pakt Integralności będzie prawnie wiążącym porozumieniem między zamawiającym a firmą ubiegającą się o publiczne kontrakty, które będzie skutkować przejrzystym i skutecznym procesem zamówień. W celu zapewnienia większej odpowiedzialności, pakt obejmie także system monitoringu prowadzony przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Państwa członkowskie zachęca się do korzystania z tej inicjatywy – po tym, jak wyrażą one zainteresowanie, program zostanie ostatecznie uruchomiony w maju 2015 roku. Na dzień 5 maja Transparency International zaplanował także konferencję w Brukseli, która ma na celu promowanie paktu. Doświadczenia z projektów pilotażowych zostaną udostępnione i rozpowszechniane wśród władz publicznych w całej Europie.