Ratunek dla małych firm
Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) nadal są w trudnej sytuacji. Biorąc pod uwagę UE jako całość, ich dotychczasowe wysiłki doprowadziły wprawdzie do wzrostu gospodarczego, któremu jednak nie towarzyszy wzrost liczby miejsc pracy, co pokazują rozbieżne tendencje w 27 państwach członkowskich UE. W Brukseli, w pierwszym dniu Europejskiego Tygodnia MŚP 2012, Komisja Europejska udostępniła rezultaty przeglądu wyników MŚP 2012, a także arkusze informacyjne opisujące postępy MŚP we wszystkich państwach członkowskich UE.

Pomimo licznych wyzwań MŚP nadal tworzą trzon europejskiej gospodarki, stanowiąc ponad 98 proc. wszystkich przedsiębiorstw (około 20,7 mln firm) zatrudniających ponad 87 mln pracowników. Zdecydowanie największa część (92,2 proc.) MŚP to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż dziesięciu pracowników. Szacuje się, że MŚP odpowiadają za 67 proc. całkowitego zatrudnienia i 58 proc. wartości dodanej brutto (WDB).

Tendencje w państwach członkowskich są coraz bardziej zróżnicowane i nie ma jeszcze pozytywnych sygnałów w obszarze zatrudnienia. W tej trudnej sytuacji podjęcie zdecydowanych działań politycznych w odniesieniu do czynników wpływających na rozwój MŚP może mieć decydujące znaczenie.

– MŚP mogą przyczynić się do przywrócenia wzrostu gospodarczego w Europie. Na nich koncentrujemy nasze wysiłki, co zostało podkreślone we wniosku w sprawie reindustrializacji Europy, który został złożony kilka dni temu. Natomiast w listopadzie przedstawimy najbardziej ambitny w dziejach Europy plan działań na rzecz pobudzenia przedsiębiorczości. Oferujemy wsparcie i doradztwo na dotychczas niespotykanym poziomie. Staramy się odbudować zaufanie, aby MŚP mogły ponownie wejść na ścieżkę wzrostu i wyciągnąć nas z obecnego kryzysu
– powiedział Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość.