Raje na cenzurowanym

W ramach wspólnych działań przeciwko uchylaniu się od opodatkowania i unikaniu zobowiązań podatkowych Komisja ustanowiła nową platformę na rzecz dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania. Będzie ona monitorować postępy państw członkowskich w rozwiązywaniu problemu agresywnego planowania podatkowego i zwalczaniu rajów podatkowych, zgodnie z zaleceniami przedstawionymi przez Komisję w ubiegłym roku.

Celem tego przedsięwzięcia jest podjęcie przez państwa członkowskie rzeczywistych i skutecznych działań na rzecz rozwiązania tych problemów w ramach skoordynowanych unijnych ram prawnych. Platforma skupiać będzie zainteresowane strony wywodzące się z różnych kręgów – przedstawicieli krajowych organów podatkowych, Parlamentu Europejskiego, przedsiębiorstw, środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych i inne zainteresowane strony. Ułatwi ona również dialog i wymianę wiedzy fachowej, które mogą stanowić część bardziej skoordynowanego i skutecznego podejścia na szczeblu UE do kwestii przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania oraz unikaniu płacenia podatków.

Platforma na rzecz dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania była jedną z inicjatyw przewidzianych w planie działań w zakresie przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania, przedstawionym przez Komisję w grudniu 2012 r. Platforma będzie się składać z około 45 członków: delegatów wysokiego szczebla z organów podatkowych każdego państwa członkowskiego i do 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ci ostatni będą mianowani przez Komisję w drodze otwartej procedury składania kandydatur. Zaproszenie do składania wniosków przez organizacje pragnące wziąć udział w tym przedsięwzięciu także zostało już opublikowane. Organizacje będą wybierane na okres 3 lat, który to okres może zostać przedłużony, jeśli po jego upływie organizacja złoży ponowny wniosek i zostanie on zaakceptowany.

źródło i więcej informacji: Link