Racjonalna energetyka
Unia Europejska zobowiązała się do osiągnięcia 20 proc. udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii do 2020 r. Cel ten może zostać osiągnięty w sposób ekonomicznie opłacalny tylko wówczas, gdy wszystkie obowiązujące polityki będą wdrażane we wszystkich państwach członkowskich, a systemy wsparcia będą zbieżne. W przyjętym komunikacie Komisja wzywa zatem do bardziej skoordynowanego podejścia europejskiego przy opracowywaniu i reformowaniu systemów wsparcia oraz do zwiększenia obrotu energią odnawialną między państwami członkowskimi. Ponadto z uwagi na to, że inwestorzy potrzebują pewności prawnej, podstawowe znaczenie ma rozpoczęcie dyskusji na temat przyszłości oraz stworzenia solidnych ram na okres po roku 2020.

Komisarz ds. energii Günther Oettinger oświadczył: Powinniśmy nadal dążyć do rozwoju energii odnawialnej i promować innowacyjne rozwiązania. Należy to zrobić w sposób ekonomicznie opłacalny. Oznacza to: wytwarzanie energii wiatrowej i słonecznej tam, gdzie ma to sens z gospodarczego punktu widzenia, oraz obrót tą energią w Europie, tak jak czynimy to z innymi produktami i usługami.

Komunikat wskazuje cztery główne obszary, w których należy zintensyfikować wysiłki do 2020 r. dla osiągnięcia celów UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, przy jednoczesnym zachowaniu racjonalności pod względem kosztów:

– Rynek energii: Komisja kładzie nacisk na konieczność utworzenia wewnętrznego rynku energii i uznaje potrzebę stworzenia zachęt dla inwestycji w wytwarzanie energii na tym rynku w celu umożliwienia płynnej integracji odnawialnych źródeł energii na rynku.
– Systemy wsparcia: Komisja opowiada się za systemami zachęcającymi do zmniejszania kosztów oraz unikania nadmiernej kompensacji. Wzywa również państwa członkowskie do zapewnienia większej spójności systemów wsparcia, co pozwoliłoby na uniknięcie niepotrzebnych barier.
– Mechanizmy współpracy: Komisja zachęca do większego wykorzystania mechanizmów współpracy zawartych w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii. Mechanizmy współpracy umożliwiają państwom członkowskim osiągnięcie przyjętych przez nie wiążących celów dzięki obrotowi energią ze źródeł odnawialnych. Oznacza to, że jedno państwo członkowskie nabywa na przykład energię wiatrową i słoneczną z innego państwa członkowskiego lub z państwa trzeciego spoza UE. Może to być tańsze niż produkcja energii słonecznej lub wiatrowej we własnym kraju.
– Współpraca w dziedzinie energii w regionie Morza Śródziemnego: Komisja proponuje poprawę ram prawnych oraz podkreśla, że zintegrowany rynek regionalny w Maghrebie ułatwiłby realizację dużych inwestycji w regionie i umożliwiłby Europie import energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.