Przestępczość w sieci
KE oceniła, że wiele realizowanych przez ESZP projektów ma na celu zainspirowanie podmiotów na szczeblu lokalnym, ale również, że sieć może zwiększyć swój wpływ przez precyzyjniejsze ukierunkowanie inicjatyw i ściślejszą współpracę z najważniejszymi podmiotami w zakresie zapobiegania przestępczości.

ESZP jest ogólnounijną platformą wymiany najlepszych praktyk, badań oraz informacji na temat sposobu zapobiegania przestępczości. Od 2001 r. ESZP wspierała takie działania, pomagając organom ścigania, pracownikom socjalnym i osobom pracującym z młodzieżą, pracownikom służby zdrowia, nauczycielom i pracownikom naukowym, a także osobom odpowiedzialnym za wyznaczanie kierunków polityki na szczeblu UE i krajowym.

– Finansowana ze środków unijnych Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości wspiera działania państw członkowskich w zakresie zapobiegania przestępczości, aby zwiększyć bezpieczeństwo naszych społeczeństw. Z dzisiejszego sprawozdania wynika, że sieć działa dobrze. Zasugerowano w nim, w jaki sposób może ona przynieść w przyszłości większe zmiany w terenie – powiedziała komisarz do spraw wewnętrznych Cecilia Malmström.

Wśród innych dziedzin ESZP zwraca szczególną uwagę na przestępstwa popełniane przez młodocianych, przestępstwa popełniane w miastach oraz przestępstwa powiązane z narkotykami.

Koncentruje się ona na przykład na działaniach podnoszących stan świadomości, organizując europejską nagrodę w zakresie zapobiegania przestępczości, coroczny ogólnoeuropejski konkurs, w którym nagradzane są najlepsze europejskie projekty w zakresie zapobiegania przestępczości; na kwestiach związanych z narkotykami np. poprzez projekt prewencyjny dla dzieci ze szkół podstawowych i średnich w Holandii; na kwestii przemocy w rodzinie poprzez prowadzony na szeroką skalę projekt współpracy władz lokalnych, policji i służby zdrowia w Malmö, w Szwecji.