Przestępcy zagrażają Europie
Zagrożenia te przedstawiono w drugim sprawozdaniu Komisji z wdrażania unijnej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego (2011-2014). Sprawozdanie wskazuje podzielone według pięciu najważniejszych celów strategii obszary, na które państwa i agencje UE powinny zwrócić szczególną uwagę.

W drugim rocznym sprawozdaniu podkreślono postępy w następujących dziedzinach:

Zwalczanie przestępczości zorganizowanej: Komisja zaproponowała na przykład nowe przepisy na rzecz skuteczniejszej i szerzej zakrojonej konfiskaty środków pieniężnych i innego mienia pochodzącego z przestępstwa
Terroryzm i radykalizacja postaw: w ramach walki z terroryzmem UE ustanowiła między innymi wspólne przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych. Zgodnie z tymi przepisami każde państwo członkowskie w równym stopniu kontroluje takie chemikalia, co utrudnia terrorystom i przestępcom wykorzystywanie luk prawnych.
Cyberprzestępczość: Ważnym krokiem w walce z cyberprzestępczością było utworzenie przez Europol na początku 2013 r. Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (EC3). Inną inicjatywą o znaczeniu strategicznym było utworzenie w 2012 r. światowego sojuszu przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie w celach seksualnych. Do sojuszu od razu przystąpiło 48 krajów.
Zarządzanie granicami: W grudniu 2011 r. Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy w sprawie europejskiego systemu nadzoru granic. Na początku 2013 r. Komisja przyjęła dwa wnioski ustawodawcze dotyczące systemu wjazdu/wyjazdu (EES) oraz programu rejestrowania podróżnych (RTP). Wnioski te składają się na pakiet znany również pod nazwą „Inteligentne granice”.
Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie w obliczu katastrof: w grudniu 2012 r. przedstawiono wniosek ustawodawczy w sprawie ustaleń dotyczących zastosowania przez Unię klauzuli solidarności (art. 222 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Nowe przepisy będą stanowić ramy obowiązujące w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń lub szkód, które przekraczają zdolności do reagowania dotkniętego nimi państwa członkowskiego.

W 2013 r. w ramach konkretnych działań podejmowanych zgodnie z priorytetami określonymi w strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Komisja Europejska między innymi:

– opublikuje pierwsze sprawozdanie o zwalczaniu korupcji w UE, obejmujące zalecenia dla państw członkowskich,
– przedstawi projekt dyrektywy w sprawie sankcji karnych za pranie brudnych pieniędzy,
– wdroży unijną strategię bezpieczeństwa cybernetycznego,
– będzie wspierać, rozwijać i powiększać światowy sojusz przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie w celach seksualnych,
– zapewni pełną operacyjność systemu informacyjnego Schengen II (SIS II),
– zmieni unijne podejście do przeciwdziałania brutalnemu ekstremizmowi poprzez opracowanie europejskich rozwiązań w oparciu o najlepsze praktyki w państwach członkowskich,
– przygotuje inicjatywę polityczną na rzecz zwalczania nielegalnego obrotu bronią palną. Właśnie zostały rozpoczęte konsultacje społeczne online na temat tego, jakie inne działania powinna podjąć UE, aby przeciwdziałać zagrożeniom związanym z bronią palną.

źródło i więcej informacji: Link