Przemieszczanie odpadów: polska skarga na Niemcy

Sprawa dotyczy odpadów zlokalizowanych w Tuplicach i Starym Jaworze, których Niemcy nie odebrały. Na obecnym etapie Polska może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału.

Przemieszczanie odpadów: polska skarga na Niemcy

Komisja Europejska przyjęła uzasadnioną opinię w ramach postępowania dotyczącego nielegalnego przemieszczania odpadów z Niemiec do Polski – wszczętego przez Polskę przeciwko Niemcom na podstawie art. 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Polska podniosła zarzut, że Niemcy naruszyły art. 24 ust. 2 i art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów oraz art. 4 ust. 3 TUE (obowiązek lojalnej współpracy), odmawiając przyjęcia z powrotem odpadów przemieszczonych nielegalnie z Niemiec do siedmiu różnych miejsc w Polsce.

W uzasadnionej opinii Komisja stwierdza, że Niemcy uchybiły zobowiązaniom ciążącym na nich na mocy art. 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów, ponieważ nie odebrały w terminie 30 dni odpadów z jednego miejsca – Tuplice, a w pewnym zakresie nie odebrały odpadów z innego miejsca – Stary Jawor.

To ostatnie twierdzenie odnosi się jedynie do przemieszczeń organizowanych przez niektóre podmioty, a mianowicie te podmioty, które wiedziały, że odbiorca odpadów nie posiadał odpowiedniego zezwolenia w zakresie zarządzania odpadami.

Jeżeli chodzi o zarzuty przedstawione przez Polskę w związku z naruszeniem art. 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów w odniesieniu do pozostałych przemieszczeń do miejscowości Stary Jawor i przemieszczeń do pozostałych miejsc, w świetle braku jasności faktów i braku wystarczających dowodów potwierdzających niezgodność z prawem tych przemieszczeń Komisja nie jest w stanie stwierdzić, że Niemcy dopuściły się naruszenia.

Komisja uważa ponadto, że sformułowany przez Polskę zarzut, zgodnie z którym Niemcy naruszyły art. 28 ust. 2 rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów, gdyż nie zaakceptowały klasyfikacji odpadów, jest nieuzasadniony.

Wreszcie, choć Komisja odnotowuje, że współpraca między stronami przy ustalaniu faktów i znalezieniu wzajemnie akceptowalnych rozwiązań okazała się w tamtym czasie nieoptymalna, Komisja nie jest w stanie stwierdzić, że Niemcy dopuściły się naruszenia z powodu braku lojalnej współpracy z Polską.

Zgodnie z art. 259 Traktatu państwo członkowskie, które uzna, że inne państwo członkowskie uchybiło zobowiązaniu, które na nim ciąży na mocy Traktatów, może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zanim tego dokona, państwo członkowskie musi wnieść sprawę do Komisji, która wydaje uzasadnioną opinię po umożliwieniu obu stronom przedstawienia uwag.

26 lipca 2023 r. Polska złożyła skargę do Komisji, a Niemcy przedstawiły uwagi na piśmie 7 września 2023 r. Komisja wysłuchała zarówno Polski, jak i Niemiec podczas spotkania wyjaśniającego, które odbyło się 20 września 2023 r. W wyniku przyjęcia w dniu dzisiejszym uzasadnionej opinii Polska może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału.