Przejęcie Pfleiderer Polska przez Kronospan do sprawdzenia

Na podstawie rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w celu oceny planowanego przejęcia Pfleiderer Polska przez Kronospan. Komisja obawia się, że wspomniane połączenie może ograniczyć konkurencję w zakresie dostaw różnych rodzajów płyt drewnopochodnych w Polsce i regionach sąsiadujących.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, która jest odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: – Kronospan i Pfleiderer Polska są największymi dostawcami płyt drewnopochodnych, które są elementem wyposażenia kuchennego oraz mebli. Rynki te są już skonsolidowane, więc musimy dokładnie ocenić, czy zmiany w otoczeniu konkurencyjnym, jakie nastąpią w wyniku proponowanego przejęcia, nie doprowadzą do wyższych cen i mniejszej konkurencji w tym sektorze.

Kronospan i Pfleiderer Polska są czołowymi dostawcami płyt drewnopochodnych w Europie. Pfleiderer Polska to polska spółka zależna grupy Pfleiderer, prowadząca działalność w sektorze płyt drewnopochodnych.

Wstępnie stwierdzone przez Komisję problemy w zakresie konkurencji

W wyniku wstępnego badania rynku przeprowadzonego przez Komisję wykazano szereg wstępnych problemów dotyczących silnej pozycji stron na rynku dostaw niektórych rodzajów płyt drewnopochodnych.

Na obecnym etapie Komisja jest zaniepokojona tym, że:

  • transakcja mogłaby doprowadzić do zwiększenia cen i ograniczenia wyboru płyt wiórowych, płyt pilśniowych i komponentów. Problem ten dotyczyłby zarówno klientów w sektorze budowlanym i przemyśle, jak i konsumentów końcowych. W przypadku każdego z tych rodzajów płyt drewnopochodnych strony mają duży łączny udział w rynku w kilku strefach zasięgu, skupionych wokół ich zakładów produkcyjnych znajdujących się w Europie Wschodniej. Po dokonaniu transakcji brak byłoby alternatywnych i wiarygodnych dostawców lub ich liczba byłaby ograniczona;
  • w wyniku połączenia z Pfleiderer Polska przedsiębiorstwo Kronospan mogłoby realizować w odniesieniu do płyt wiórowych, płyt pilśniowych i komponentów strategie utrudnienia dostępu do czynników produkcji;
  • transakcja może zwiększyć prawdopodobieństwo, że strony będą w stanie koordynować swoje zachowanie.

Komisja przeprowadzi teraz szczegółowe postępowanie wyjaśniające dotyczące skutków transakcji, aby ustalić, czy potwierdzą się wstępnie stwierdzone problemy w zakresie konkurencji.

Proponowaną transakcję zgłoszono Komisji 15 lutego 2022 r. W odpowiedzi na wstępne zastrzeżenia Komisji przedsiębiorstwa Kronospan i Pfleiderer Polska postanowiły nie przedkładać zobowiązań. Komisja ma obecnie 90 dni roboczych – do dnia 22 sierpnia 2022 r. – na podjęcie decyzji. Wszczęcie szczegółowego postępowania wyjaśniającego nie przesądza o jego wyniku.

8 marca 2022 r. polski organ ochrony konkurencji zwrócił się do Komisji o przekazanie mu oceny całej planowanej transakcji. Komisja będzie kontynuować ocenę tego wniosku w ramach szczegółowego postępowania wyjaśniającego i będzie ściśle współpracować z polskim organem ochrony konkurencji w celu zbadania jego obaw dotyczących konkurencji.

Przedsiębiorstwa i produkty

Przedsiębiorstwo Kronospan jest austriackim producentem i dostawcą płyt drewnopochodnych oraz produktów o wartości dodanej uzyskanej po ich dalszej obróbce. Prowadzi działalność na całym świecie i dysponuje ponad 40 zakładami produkcyjnymi.

Pfleiderer Polska z siedzibą w Polsce jest spółką zależną grupy Pfleiderer z siedzibą w Niemczech. Koncentruje się na działalności w sektorze płyt drewnopochodnych i dysponuje trzema liniami produkcyjnymi w dwóch zakładach produkcyjnych w Grajewie i Wieruszowie.

Przepisy i procedury dotyczące kontroli łączenia przedsiębiorstw

Komisja ma obowiązek przeprowadzić ocenę połączeń i przejęć przedsiębiorstw, których wysokość obrotów przekracza pewien określony próg (zob. art. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw), a także zapobiegać koncentracjom, które mogłyby znacząco utrudniać skuteczną konkurencję na terenie EOG lub jego znacznej części.

Zdecydowana większość zgłaszanych połączeń przedsiębiorstw nie stwarza problemów, jeśli chodzi o ewentualne zakłócenie konkurencji i – po rutynowej kontroli – jest zatwierdzana. Od zgłoszenia transakcji Komisja ma zasadniczo 25 dni roboczych na podjęcie decyzji o jej zatwierdzeniu (etap I) lub o wszczęciu szczegółowego postępowania wyjaśniającego (etap II). Oprócz przedmiotowej transakcji w ramach etapu II prowadzone są obecnie dwa postępowania w sprawie połączeń przedsiębiorstw: planowane przejęcie Trimo przez przedsiębiorstwo Kingspan oraz planowane przejęcie GRAIL przez przedsiębiorstwo Illumina.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw Komisja może skierować zgłoszoną jej transakcję do właściwego krajowego organu ochrony konkurencji, jeśli państwo członkowskie wystąpi z wnioskiem o odesłanie, powołując się na fakt, że transakcja może znacząco zakłócić konkurencję na rynku danego państwa członkowskiego oraz że rynek wykazuje wszelkie cechy odrębnego rynku.