Przegląd rozszerzenia
Komisja Europejska po raz czwarty zaleciła rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii. Zaleca też przyznanie Albanii statusu potencjalnego kraju kandydującego do UE, pod warunkiem zrealizowania kluczowych etapów reform, oraz proponuje negocjacje układu o stabilizacji i stowarzyszeniu (SAA) z Kosowem1w momencie kiedy państwo to poczyni postępy w realizacji części priorytetów krótkoterminowych.

Komisja potwierdziła również, że przygotowania Chorwacji do członkostwa są na dobrej drodze. W przygotowanych sprawozdaniach rocznych Komisja przedstawiła również ocenę postępów osiągniętych w z zeszłym roku w procesie przystąpienia do UE przez Bałkany Zachodnie, Turcję i Islandię.

W naszych zaleceniach stanowczo podkreślamy, że praworządność jest centralnym elementem procesu przystąpienia do UE.Aby stworzyć bardziej stabilną i zamożną Europę, konieczne jest utrzymanie zarówno tempa procesu rozszerzenia, nad którym czuwa UE w oparciu o postępy czynione przez kraje aspirujące do członkostwa, jak i tempa reform przeprowadzanych przez te kraje – mówi komisarz UE ds. rozszerzenia UE Stefan Füle.

Zalecenia dotyczące Albanii, Kosowa oraz byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, jak również zbliżające się przystąpienie Chorwacji do UE, niedawne rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Czarnogórą i nadanie statusu państwa kandydującego Serbii, pokazują (na podstawie jasnych wskazówek dotyczących warunków wymaganych do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych), że w przypadku przeprowadzenia reform UE spełnia swoje zobowiązania.

Pozytywne przemiany na Bałkanach Zachodnich zdecydowanie potwierdzają potencjał przekształceniowy rozszerzenia UE.