Przeciw ekstremizmom
Terrorystyczne i ekstremistyczne działania ewoluowały i pozostają rosnącym, znacznym zagrożeniem w UE. Są one prowadzone nie tylko przez zorganizowane ugrupowania, ale coraz częściej przez mniejsze grupy lub osoby działające w pojedynkę, których pobudki mają obecnie różne źródła.

Wykorzystywanie narzędzi internetowych w celu rekrutacji nowych członków, a także w celu rozpowszechniania propagandy jest coraz częstsze, co sprawia, że brutalne działania stają się trudniejsze do przewidzenia i wykrycia. Ponadto coraz więcej Europejczyków wyjeżdża za granicę, aby szkolić się i walczyć w strefach konfliktu, stając się przy tym coraz bardziej radykalnymi, i po powrocie stamtąd mogą stanowić zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa.

Komisja Europejska przyjęła komunikat określający 10 obszarów, w których wzywa się państwa członkowskie i UE do wzmocnienia działań zmierzających do zapobiegania wszelkich rodzajów ekstremizmu, które prowadzą do przemocy, niezależnie od tego, kto do nich pobudza. Proponowane środki obejmują utworzenie europejskiego centrum wiedzy o brutalnym ekstremizmie, opracowywanie szkoleń dla personelu mającego bezpośredni kontakt z danymi grupami i wsparcie finansowe na projekty wykorzystujące nowe narzędzia komunikacji i media społeczne w celu zwalczania propagandy terrorystycznej. Wzywa się państwa członkowskie do ustanowienia programów ułatwiającym członkom radykalnych grup rezygnację z przemocy i leżącej u jej podstaw ideologii. Dziesięć zaleceń jest rezultatem dwóch lat pracy w sieci upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw (RAN) założonej przez Komisję w 2011 roku, skupiającej 700 ekspertów i personel bezpośrednio pracujący z danymi grupami z całej Europy.

Brutalny ekstremizm ma wpływ na każde państwo. Ciągle jednak tylko niektóre państwa członkowskie UE stawiają czoło temu rosnącemu zagrożeniu. Potrzebujemy silnych, zapobiegawczych środków żeby przeciwstawić się ekstremizmowi we wszelkich jego formach. Naszym celem jest zintensyfikować starania państw członkowskich wobec radykalizacji postaw i ekstremistycznej przemocy i dostarczyć narzędzia do skutecznych działań w Europie – oświadczyłaCecilia Malmström, unijna komisarz do spraw wewnętrznych.

Ochrona obywateli przed takimi zagrożeniami wymaga zaangażowania możliwie jak najszerszej grupy partnerów na poziomie lokalnym, krajowym, unijnym i międzynarodowym. Aby wesprzeć wysiłki państw członkowskich na rzecz rozwiązania problemu radykalizacji postaw, Komisja koncentruje się na 10 obszarach działalności:

-opracowywaniu kompleksowych strategii krajowych. Zachęca się państwa członkowskie do wprowadzenia odpowiednich ram, obejmujących organizacje pozarządowe, personel bezpośrednio pracujący z danymi grupami, usługi w zakresie ochrony oraz ekspertów w tej dziedzinie w celu uproszczenia opracowywania środków mających na celu efektywniejsze zapobieganie brutalnemu ekstremizmowi i terroryzmowi.

-tworzeniu europejskiego centrum wiedzy w przyszłym rokuw celu ustanowienia i rozpowszechnienia najlepszych praktyk, jak również kształtowaniu programu badań. Będzie ono stanowić pomoc dla krajowych, lokalnych i unijnych decydentów politycznych oraz koordynować inicjatywy w zakresie zapobiegania w UE i poza jej granicami. Komisja przeznaczy euro w latach 2014-2017 do 20 milionów na rzecz centrum wiedzy i inne zarządzane centralnie działania powiązane z zapobieganiem, włączając działania RAN i wsparcie programów wyjścia w państwach członkowskich.

-opieraniu się na pracach sieci upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw (RAN) w celu umocnienia jej roli i zapewnienia możliwości dostarczenia praktycznych wskazówek dla państw członkowskich o ile jest to pożądane.

-opracowaniu i prowadzeniu szkoleń dla personelu bezpośrednio pracującego z jednostkami lub grupami ryzyka adresowanych nie tylko do służb ścigania i więziennych, ale także np. pracowników socjalnych, instruktorów, pracowników opieki zdrowotnej, rozwijających własne zrozumienie procesów radykalizacji oraz sposobów reagowania na nie.

-dostarczaniu programów wsparcia służących przeciwdziałaniu zaangażowaniu i radykalizacji postaw dlaczłonków ugrupowań ekstremistycznych(„strategii wyjścia”) w każdym kraju UE. Pomimo swojej skuteczności, w przeważającej większości państw członkowskich UE takie programy nie są obecnie dostępne. Taki rodzaj pracy często najlepiej przeprowadza się we współpracy kilku podmiotów, ze wszystkich sektorów, a w szczególności członkami rodzin i członkami wspólnoty bliskimi brutalnym ekstremistom. Komisja dostarcza – na żądanie – wskazówki co do ustanawiania programów wyjścia i tworzy szkolenia dla lokalnego personelu zaangażowanego w pracę dotyczącą strategii wyjścia. W przeszłości Komisja wydała około 10 milionów euro z funduszy ISEC na projekty służące przeciwdziałaniu radykalizacji postaw. Przy pomocy funduszu ISEC, Komisja finansowała wiele projektów w celu podniesienia stanu wiedzy na temat procesu radykalizacji i ekspertyzy sposobu opracowywania skutecznych środków zapobiegawczych.

-ściślejszej współpracy ze społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym w celu rozwiązania problemów w internecie. Propaganda i treści ekstremistyczne są łatwo dostępne w internecie poprzez fora dyskusyjne, media społecznościowe, blogi, itp. Należy podjąć wysiłki nie tylko w zakresie zakazu lub usuwania nielegalnych treści, ale także w zakresie opracowywania komunikatów propagujących odmienną postawę w celu dekonstrukcji tekstów ekstremistycznych. Grupy lokalne, obywatele, ofiary i byli ekstremiści mogą przekazywać stanowcze sygnały. Komisja proponuje ustanowienie forum z kluczowymi podmiotami w branży w celu omówienia możliwości ściślejszej współpracy i popiera tworzenie i rozpowszechnianie poglądów propagujących odmienną postawę.

Umocnienie pozycji ofiar. Głosy ofiar są skutecznym narzędziem zapobiegania i łagodzenia radykalnych postaw, ale tylko wtedy, gdy ofiary są spokojne dzieląc się swoimi doświadczeniami oraz uzyskują niezbędne wsparcie. Komisja będzie nadal wspierać stowarzyszenia i sieci wsparcia ofiar, w tym poprzez finansowanie projektów, w celu ułatwienia działań w zakresie komunikacji i zwiększenia świadomości.

Zachęcanie do krytycznego spojrzenia młodych ludzi na ekstremistyczne komunikaty. Kształcenie i wymiany młodzieży stanowią kluczowe obszary pomocy młodym ludziom w krytycznym analizowaniu poglądów i dyskursów ekstremistów i ujawniają wady takiej propagandy. Komisja będzie wspierać społeczności lokalne i grupy pracujące z byłymi radykalnymi ekstremistami i ofiary ich przemocy, ponieważ mogą oni najlepiej opisać na przykład rzeczywistość wojny i terrorystycznych obozów szkoleniowych.

-Rozszerzenie badań na tendencje w zakresie radykalizacji postaw. Fundusze UE będą wciąż dostępne w celu zbadania, w jaki sposób i dlaczego ludzie skłaniają się ku radykalnej postawie i odwrotnie, a także jaką rolę odgrywa przykładowo ideologia, internetowe techniki rekrutacji i wzorce do naśladowania.

-Zacieśnienie współpracy z państwami partnerskimi spoza UE. Podatność na radykalizację postaw nie ogranicza się tylko do granic Unii Europejskiej. Komisja oraz wysoka przedstawiciel będą kontynuować współpracę z krajami trzecimi w celu przeciwdziałania radykalizacji postaw, poprzez wykorzystanie finansowania UE w szkoleniach lub wspieranie mediów i innych oddolnych inicjatyw zapobiegawczych. Strategie zapobiegania radykalizacji postaw i brutalnemu ekstremizmowi powinny także zostać włączone do narzędzi i instrumentów współpracy na rzecz rozwoju.
Ponadto Komisja publikuje dziś zestaw koncepcji i praktyk mających na celu zapobieganie i zwalczanie radykalizacji opracowane przez RAN. Stanowi on zbiór koncepcji ośmiu praktyków w dziedzinie zapobiegania radykalizacji, a każda z nich jest omówiona na przykładach wybranych praktyk i projektów. Zbiór ten jest przeznaczony do dalszego wspierania działań zaproponowanych w komunikacie.

Kontekst

Od 2005 r. starania przeciwko radykalizacji postaw są kierowane przez unijną strategię walki z radykalizacją postaw i werbowaniem terrorystów (ostatnio zmienione w 2008 r.). Uznając organy państw członkowskich UE za gwarantów ochrony, strategia jednocześnie zawiera wspólne normy i środki mające na celu zapobieganie radykalizacji postaw i werbowania terrorystów, podzielone na trzy główne kategorie:

-zakłócenie działalności osób i sieci, werbujących nowych członków w szeregi terrorystów;
-zapewnienie, aby poglądy umiarkowane przeważały nad głosem ekstremistów;
-bardziej dynamiczne propagowanie bezpieczeństwa, sprawiedliwości, demokracji i szans dla wszystkich.

Komunikat kontynuuje założenia konkluzji Rady z czerwca 2013 r. i przyczynia się do przeglądu strategii UE w 2014r.

Komisja Europejska wspiera starania państw członkowskich podejmowane w celu zapobiegania i przeciwdziałania brutalnemu ekstremizmowi. Komisja, uznając, że radykalizacji postaw najlepiej zapobiegać będąc jak najbliżej zagrożonych jednostek w najbardziej narażonych na to zjawisko środowiskach, zainicjowała we wrześniu 2011 r. działalność unijnej sieci upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw.

Sieć RAN wspiera specjalistów działających na pierwszej linii na szczeblu lokalnym i zaangażowanych w zwalczanie radykalizacji postaw i brutalnego ekstremizmu w UE, a także ułatwia im dzielenie się doświadczeniami i najlepszymi praktykami. Sieć RAN to zespół ekspertów i specjalistów w tej dziedzinie, podzielony na 8 grup roboczych zajmujących się: policją i egzekwowaniem prawa; głosami ofiar terroryzmu; internetem i mediami społecznościowymi; zapobieganiem; łagodzeniem radykalnych postaw; karami więzienia i okresem zawieszenia kary; zdrowiem; wymiar wewnętrzny i zewnętrzny .

źródło i więcej informacji: Link