Projekt budżetu po korekcie
Pierwotna propozycja została przedstawiona 29 czerwca 2011 roku; rok później techniczna poprawka, podnosi dwie kwestie: potrzeby budżetu związane z wstąpieniem Chorwacji do UE, a także uwzględnia ostatnie dane ekonomiczne wpływające na przyznanie funduszy strukturalnych w krajach członkowskich.

Na tej podstawie, poprawiona propozycja określa kwotę 1,033 mld EUR (1.08 unijnego DNB) na środki na zobowiązania w latach 2014-2020, w stosunku do pierwotnej kwoty 1,025 mld EUR (1.05 proc. unijnego DNB). Jeśli chodzi o środki na płatności, nowa propozycja zawiera kwotę 988 mld EUR (1.03 proc. unijnego DNB), w stosunku do kwoty pierwotnej 972 mld EUR (1,00 proc. unijnego DNB).

Procentowy wzrost widoczny w odniesieniu do unijnego DNB wynika głównie z niższych szacunków DNB niż w czerwcu zeszłego roku, a w mniejszym stopniu, z włączenia Chorwacji do wieloletniego budżetu.

– To uaktualnienie nie zmienia niczego w istocie początkowego wniosku; to jest zupełnie mechaniczna procedura – powiedział Janusz Lewandowski, komisarz odpowiedzialny za programowanie finansowe i budżet. – Od czasu przedstawienia naszej pierwotnej propozycji miały miejsce zmiany zarówno ekonomiczne, jak i polityczne, i to wpłynęło na zmiany w wysokości kwot na kolejny okres finansowy. Obowiązkiem Komisji jest zadbanie o to, żeby ostatnia faza negocjacji na temat wieloletniego budżetu 2014-2020, była oparta na solidnych i aktualnych danych. Zapraszamy zarówno Radę, jak i Parlament do porozumienia w sprawie wieloletniego budżetu do końca tego roku zgodnie z wnioskami Rady Europejskiej. W związku z bieżącym kryzysem, Unia Europejska potrzebuje porozumienia na czas w sprawie wieloletniego budżetu, aby pokazać swoją zdolność do stanowczego działania dla wzmocnienia wzrostu gospodarczego i stworzenia nowych miejsc pracy, a także zapewnienia stabilnego horyzontu dla inwestycji w krajach członkowskich do roku 2020.

Poprawki w związku z wejściem Chorwacji do UE

Wzrost wydatków dotyczy głównie polityki spójności i rolnictwa. Te  kwoty zostały uzgodnione przez wszystkie kraje członkowskie w Traktacie Akcesyjnym podpisanym 9 grudnia 2011 roku. Wzrost w innych dziedzinach, gdzie fundusze nie są przyznawane na zasadzie alokowania kopert narodowych (tak jak w przypadku nauki, badań, czy edukacji) są ustalone na bazie udziału Chorwacji w europejskim DNB, a także populacji (0,62%). Wzrost w dziedzinie administracji pokrywa potrzeby w postaci tłumaczeń, a także ekspertyzy zarządzania programami wynikającymi z członkostwa Chorwacji.

Dalsze informacje:

Kwoty proponowane, w ramach wieloletniego budżetu, NIE są równoznaczne z kwotami na przyszłe budżety roczne. Wskazują one tylko maksymalne pułapy, które nie mogą być przekroczone. Budżety roczne są przyjmowane, co roku i są niższe niż proponowane pułapy.

Przyszły budżet wieloletni jest czymś więcej, niż tylko pułapy wydatków – stanowi również zbiór nowych zasad przesądzających, o tym, jak najlepiej wykorzystać środki finansowe, których wielkość jest przedmiotem negocjacji. Zasady te są negocjowane, jako część procesu prawodawczego, który odbywa się w tym samym czasie, co negocjacje na temat wieloletniego budżetu. A co ważniejsze, te elementy są częścią instrumentarium wzmacniającego reformy ekonomicznej konsolidację fiskalną w krajach członkowskich.

Poprawiony wniosek