Program wsparcia stabilności dla Grecji

Program, uzgodniony po tygodniach intensywnych negocjacji, pozwoli na zniesienie niepewności, ustabilizowanie sytuacji gospodarczej i finansowej oraz pomoże Grecji w powrocie na ścieżkę zrównoważonego wzrostu gospodarczego w oparciu o zdrowe finanse publiczne, większą konkurencyjność, prawidłowo funkcjonujący sektor finansowy, tworzenie miejsc pracy oraz spójność społeczną. Zgodnie z art. 13 Porozumienia ustanawiającego Europejski Mechanizm Stabilności, protokół ustaleń określa szczegółowe cele reform i zobowiązania niezbędne do uruchomienia finansowania z EMS. Wypłata środków finansowych jest uzależniona od postępów w ich realizacji. Wdrażanie programu będzie monitorowane przez Komisję we współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym oraz, w miarę możliwości, wspólnie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Monitorowanie będzie miało formę regularnych przeglądów.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, który podpisał protokół ustaleń w imieniu Komisji, stwierdził: „Przy wsparciu z tego programu władze greckie będą miały możliwość odbudowania wzajemnego zaufania, stabilności finansowej i pewności, bez których nie można przywrócić wzrostu greckiej gospodarki. Teraz ważne jest szybkie wdrożenie uzgodnionych reform. Pozwoli to Grecji na przywrócenie konkurencyjności i zapewnienie trwałego wzrostu gospodarczego.

Pierre Moscovici, komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, stwierdził: „Przyjęcie tego programu to wspaniała wiadomość dla Grecji i całej Unii Europejskiej. Dzięki niemu stworzone zostaną warunki dla zwiększenia wzrostu, stabilności, inwestycji i tworzenia miejsc pracy. Poprzez powiązanie solidarności i odpowiedzialności Grecja, pozostali członkowie strefy euro oraz instytucje UE otwierają nowy rozdział, w oparciu o reformy, sprawiedliwość i wzajemne zaufanie”.

Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, dodała: „Priorytetem Komisji było skupienie się w nowych programach wsparcia na dostosowaniach, które będą sprawiedliwe pod względem społecznym. Dzisiaj po raz pierwszy wywiązujemy się z tego zobowiązania, poprzez przeprowadzenie dogłębnej oceny skutków społecznych nowego programu dla Grecji i zagwarantowanie, że jest on sprawiedliwy społecznie i chroni najsłabszych członków społeczeństwa.

Zgodnie z wytycznymi politycznymi przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera, Komisja jako strona w negocjacjach zwracała szczególną uwagę na to, aby nowy programy był sprawiedliwy społecznie, starając się zagwarantować, aby ciężar dostosowań był rozłożony sprawiedliwie i aby najsłabsi członkowie społeczeństwa byli chronieni. Komisja publikuje dziś ocenę skutków społecznych programu i stwierdza, że jeżeli środki przewidziane w przedmiotowym programie zostaną całkowicie i terminowo wdrożone, pomogą Grecji w przywróceniu „stabilności i wzrostu w sposób finansowo i społecznie zrównoważony”, i przyczynią się do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb społecznych i rozwiązania najbardziej palących problemów społecznych w Grecji.

Komisja skupiła się na przykład na następujących kwestiach:

1. stopniowym wprowadzeniu systemu minimalnego dochodu gwarantowanego oraz zapewnieniu powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej,
2. zapewnieniu, aby wysiłki, których wymaga się od obywateli były proporcjonalne do ich dochodów,
3. poszukiwaniu oszczędności w obszarach, które nie mają bezpośredniego wpływu na zawartość portfela zwykłych obywateli, np. ograniczanie wydatków na obronę lub eliminowanie niedociągnięć w wielu obszarach wydatków publicznych,
4. zakwestionowaniu partykularnych interesów, np. stopniowym zniesieniu korzystnych warunków podatkowych dla właścicieli statków czy rolników, lub wyeliminowaniu ogromnej liczby różnych zwolnień, np. dotyczących stawek VAT na niektórych wyspach, lub nieuzasadnionych dotacji,
5. wspieraniu roli partnerów społecznych i modernizacji systemu rokowań zbiorowych,
6. zwalczaniu korupcji, uchylania się od opodatkowania oraz pracy nierejestrowanej,
7. wspieraniu bardziej przejrzystej i skuteczniejszej administracji publicznej, w tym poprzez zwiększenie niezależności administracji podatkowej, reorganizację ministerstw i wprowadzenie ściślejszych powiązań między wynagrodzeniem a zakresem obowiązków.

W uzupełnieniu programu oraz aby zapewnić mu jak największe szanse powodzenia, w dniu 15 lipca Komisja przedstawiła strategię na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Grecji. Do 2020 r. udostępnionych zostanie ok. 35 mld EUR przeznaczonych na inwestycje w ludzi i przedsiębiorstwa. Poprzez zwiększenie o 7 punktów procentowych stawki wstępnych płatności zaliczkowych dla programów na lata 2014-2020 w Grecji, w okresie tym można szybciej udostępnić dodatkowy 1 mld EUR w formie środków przeznaczonych dla danego kraju, aby skoncentrować w początkowym okresie nowe projekty współfinansowane przez UE.

Komisja przygotowuje również ofertę pomocy technicznej i wiedzy fachowej za pośrednictwem nowej wyspecjalizowanej Służby ds. Wspierania Reform Strukturalnych. Utworzona w lipcu Służba ds. Wspierania Reform Strukturalnych będzie stanowić centrum gromadzenia wiedzy fachowej dla służb Komisji, organów administracji państw członkowskich i innych organizacji międzynarodowych, aby wspierać opracowywanie i monitorowanie reform.