Program Erasmus+ zmienia życie

W latach 2014 – 2018 ponad 2 miliony studentów i pracowników uczelni uczyło się, szkoliło lub nauczało za granicą w ramach programu Erasmus+. W tym samym okresie, w ramach programu Erasmus+, prawie 1 tys. partnerstw strategicznych między instytucjami szkolnictwa wyższego oraz 93 sojusze na rzecz wiedzy między uczelniami a przedsiębiorstwami otrzymało finansowanie ze środków UE. Ponad 40 proc. z nich zapewniło studentom i pracownikom uczelni zdobycie przyszłościowych umiejętności związanych ze środowiskiem i zmianą klimatu, energią i zasobami, erą cyfrową (umiejętności cyfrowe i technologie informacyjno-komunikacyjne) oraz przedsiębiorczością.

W ramach dwóch badań (badanie o wpływie programu Erasmus+ na szkolnictwo wyższe oraz badanie o partnerstwach strategicznych i sojuszach na rzecz wiedzy w szkolnictwie wyższym w kontekście programu Erasmus+) oceniono wpływ programu na dwie główne grupy beneficjentów: osoby prywatne i organizacje.

W przypadku pierwszego badania przeanalizowano blisko 77 tys. odpowiedzi, w tym od około 47 tys. studentów programu Erasmus+, od 12 tys. absolwentów i 10 tys. pracowników, mających doświadczenie z programem Erasmus+. W drugim badaniu przeanalizowano odpowiedzi od 258 partnerstw strategicznych i sojuszy na rzecz wiedzy zaangażowanych w program Erasmus+ (reprezentujących 504 organizacji), którym przyznano finansowanie w latach 2014 – 2016, a także 26 szczegółowych studiów przypadku.

W ramach tych badań, opartych na informacjach zwrotnych od studentów, pracowników oraz organizacji, zmierzono i przeanalizowano wpływ programu Erasmus+ na jego głównych beneficjentów. Wyniki pokazują, w jaki sposób program UE pomaga młodym Europejczykom przygotować się do nowej ery cyfrowej i odnosić sukcesy w ich przyszłym życiu zawodowym.

Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics powiedział: – Jestem pod wrażeniem tego, w jaki sposób Erasmus+ umożliwia młodym ludziom rozwój osobisty na nowoczesnym rynku pracy i w bardziej zróżnicowanym społeczeństwie. Cieszę się, że absolwenci programu Erasmus+ czują się bardziej gotowi do podejmowania nowych wyzwań, że mają lepsze perspektywy zawodowe i są bardziej świadomi korzyści, jakie przynosi UE w ich codziennym życiu. Jednocześnie uczelnie wyższe biorące udział w programie Erasmus+ są nie tylko bardziej aktywne na arenie międzynarodowej, lecz także lepiej przygotowane do reagowania na potrzeby rynku pracy.

Najważniejsze wyniki badań:

Erasmus+ pomaga studentom szybciej zdecydować o ich upragnionej ścieżce zawodowej i znaleźć pracę

Ponad 70 proc. studentów, którzy uczestniczyli w programie Erasmus+, twierdzi, że lepiej rozumie, co chce robić w przyszłości po powrocie z zagranicy. Doświadczenie zebrane przez nich za granicą umożliwia im dostosowanie kierunku studiów, tak aby móc lepiej spełniać swoje ambicje. Badanie wpływu na szkolnictwo wyższe pokazuje, że 80 proc. osób znalazło zatrudnienie w ciągu trzech miesięcy od ukończenia uczelni, natomiast 72 proc. twierdzi, że ich doświadczenie za granicą pomogło im w znalezieniu pierwszej pracy. Dziewięciu na dziesięciu absolwentów programu Erasmus+ twierdzi, że w swojej codziennej pracy korzystają z umiejętności i doświadczeń nabytych za granicą. Erasmus+ pomaga rozwiązać problem niedopasowania umiejętności, gdyż koncentruje się na miękkich i interdyscyplinarnych umiejętnościach, jakich potrzebują firmy zajmujące się rozwojem.

Erasmus+ zwiększa poczucie przynależności do Europy

Ponad 90 proc. studentów uczestniczących w programie Erasmus+ rozwija swoją zdolność współpracy z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur i czuje, że ma europejską tożsamość. Największy wpływ program ma na tych studentów, którzy przed udziałem w programie nie byli do końca przekonani do UE, a także na studentów, którzy w trakcie programu mieszkali w bardziej kulturowo zróżnicowanym kraju. Wśród wszystkich studentów uczestniczących w Erasmusie+ to studenci z Europy Wschodniej utożsamiają się najmocniej z UE.

Erasmus+ wspiera transformację cyfrową i włączenie społeczne

Dzięki projektom współpracy realizowanym w ramach programu Erasmus+ większość uczelni uczestniczących w programie jest lepiej przygotowana do transformacji cyfrowej. Stosowanie nowych technologii oraz innowacyjnych metod nauczania i nauki przyczynia się do zacieśnienia współpracy międzynarodowej uczelni i zwiększenia ich potencjału w zakresie innowacji. Nauczyciele akademiccy, którzy skorzystali z programu Erasmus+, są bardziej otwarci na angażowanie pracowników z przedsiębiorstw na potrzeby swoich kursów niż inni nauczyciele niekorzystający z mobilności: około 60 proc. w stosunku do 40 proc. Ponad 80 proc. pracowników akademickich deklaruje, że ich doświadczenie zebrane za granicą pozwoliło im opracować bardziej innowacyjne programy nauczania. Ponadto dwie na trzy uczestniczące uczelnie stwierdziły, że projekty realizowane w całej UE przyczyniają się również do zwiększenia włączenia społecznego i niedyskryminacji w szkolnictwie wyższym.