Program „Erasmus+”: sukces pomimo restrykcji

Opublikowane sprawozdanie roczne z programu Erasmus+ za 2020 r. pokazuje, że w ubiegłym roku w ramach programu wsparto prawie 640 tys. przedsięwzięć edukacyjnych za granicą oraz dofinansowano 20 400 projektów i 126 900 organizacji pomimo pandemii COVID-19. Nagłe przejście na e-uczenie się pokazało, jak ważne dla nauczania i uczenia są cyfrowe rozwiązania zdalne. Program Erasmus+ w dalszym ciągu odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu osób i organizacji do transformacji cyfrowej – właśnie na ten cel w budżecie programu zarezerwowano 200 mln euro. W 2020 r. łączny budżet Erasmus+ wyniósł 3,78 mld euro – o 506 mln euro więcej niż w 2019 r., co stanowi wzrost o 15 proc. Po 33 latach od wprowadzenia w życie program Erasmus+ nadal świetnie się sprawdza, nawet w trudnych warunkach, jakie panowały w 2020 r. Od czasu uruchomienia w 1987 r. dzięki programowi wsparcie otrzymało w sumie 11,7 mln uczestników.

Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas stwierdził: – Sprawozdanie pokazuje odporność i jakość sztandarowego unijnego programu wymiany Erasmus+. Pomimo ograniczenia mobilności w wyniku pandemii Erasmus+ pozostał jednym z najbardziej udanych i legendarnych programów UE. W 2020 r. Erasmus+ był inkluzywny bardziej niż kiedykolwiek i sprzyjał większemu udziałowi osób ze środowisk defaworyzowanych. Dzięki finansowaniu w wysokości 22 mln euro poparliśmy nasze słowa konkretnymi działaniami.

Jak zauważyła komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel: – Po udanym wdrożeniu programu Erasmus+ w 2020 r. jego nowa odsłona na rok 2021 oparła się na sukcesie, sieciach o ugruntowanej pozycji i popularności z lat ubiegłych. Program Erasmus+ uosabia europejską współpracę w najlepszym wydaniu. Każdy może skorzystać z wielu możliwości, jakie oferuje program Erasmus+, począwszy od nauczania podstawowego po uczenie się przez całe dorosłe życie oraz sport.

Przedstawiamy najbardziej te elementy sprawozdania, które zwracają największą uwagę. W 2020 r. grono uczestników i beneficjentów programu Erasmus+ ponownie było niezwykle liczne:

  • w dziedzinie szkolnictwa wyższego ponad 323 tys. studentów i studentów odbywających staż, a także 44 tys. pracowników studiowało, szkoliło się lub nauczało za granicą;
  • współfinansowano ponad 185 600 działań w zakresie mobilności dla osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • prawie 180 tys. młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą skorzystało z finansowania w ramach programu Erasmus+ w formie wymiany młodzieży czy też możliwości dostępnych dla osób pracujących z młodzieżą;
  • Europejski Tydzień Sportu pobił nowy rekord – ponad 15,6 mln europejskich uczestników wzięło udział w 32 600 wydarzeniach.

Sojusze europejskich szkół wyższych rozwijały się dalej w 2020 r. i obejmują obecnie 280 instytucji szkolnictwa wyższego w całej Europie. Uniwersytety Europejskie to inicjatywa obejmująca międzynarodowe sojusze zwiększające jakość i atrakcyjność europejskiego szkolnictwa wyższego oraz pobudzają ścisłą, strategiczną i długotrwałą współpracę między instytucjami, co przynosi korzyści dla ich studentów, profesorów i innych pracowników.

Erasmus+ to szeroko rozpowszechniony program przyciągający uczestników z różnych stron świata. W 2020 r. w programie wzięły udział 34 kraje: wszystkie 27 państw członkowskich UE, a także Wielka Brytania, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Macedonia Północna, Serbia i Turcja. Program jest też otwarty dla krajów partnerskich na całym świecie. Działania międzynarodowe w ramach programu Erasmus+ nadal przyczyniały się do realizacji ogólnych priorytetów geopolitycznych Komisji ze szczególnym naciskiem na Bałkany Zachodnie, wschodnie i południowe sąsiedztwo oraz Afrykę. Ponad połowa międzynarodowego budżetu przeznaczona jest dla krajów sąsiadujących z Unią (południowy region Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie i Partnerstwo Wschodnie).

Kontekst

Od 2014 r. program Erasmus+ stał się szerszy i bardziej innowacyjny, umożliwiając zarówno studentom szkół wyższych, jak i osobom uczącym się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego studia zagranicą, staże czy praktyki. Program oferuje wymiany młodzieży i pracowników we wszystkich dziedzinach kształcenia, szkoleń i młodzieży, a także projekty w dziedzinie sportu.

Załącznik statystyczny do sprawozdania rocznego z programu Erasmus+ za 2020 r. zawiera wyczerpujące informacje na temat poszczególnych działań i ich budżetu, a także szczegóły dotyczące liczby projektów, uczestników i organizacji. W odniesieniu do wybranych działań udostępniono też informacje dotyczące poszczególnych krajów. Dane jakościowe na temat projektów programu Erasmus+ są dostępne na Platformie Rezultatów Programu Erasmus+. Jest to baza danych zapewniająca darmowy dostęp do opisów, rezultatów i danych kontaktowych w odniesieniu do wszystkich projektów finansowanych w ramach programu Erasmus+ w zakresie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

Więcej informacji: