Praworządność: Polska bliżej Trybunału

Komisja Europejska podejmuje kolejny krok w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w celu ochrony niezależności sędziów w Polsce. Polski rząd ma teraz dwa miesiące na podjęcie niezbędnych działań w celu zastosowania się do uzasadnionej opinii, w przeciwnym razie KE może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komisja Europejska przechodzi do następnego etapu w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętym 29 kwietnia 2020 przeciwko Polsce i wysyła uzasadnioną opinię dotyczącą ustawy o sądownictwie z 20 grudnia 2019 r., która weszła w życie 14 lutego 2020 r.

Komisja uznała, że polska ustawa o sądownictwie podważa niezawisłość polskich sędziów i jest niezgodna z zasadą nadrzędności prawa UE. Ponadto ustawa ta uniemożliwia polskim sądom bezpośrednie stosowanie niektórych przepisów prawa UE chroniących niezawisłość sędziów, a także zwracanie się w takich sprawach do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

Polski rząd miał dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń Komisji zawartych w wezwaniu do usunięcia uchybienia z 29 kwietnia 2020 r. W swojej odpowiedzi polski rząd zakwestionował argumentację przedstawioną przez Komisję i wniósł o umorzenie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Komisja przeanalizowała odpowiedź polskiego rządu i uważa, że nie rozwiewa ona obaw wyrażonych w wezwaniu do usunięcia uchybienia. Polski rząd ma dwa miesiące na podjęcie niezbędnych działań w celu zastosowania się do uzasadnionej opinii, w przeciwnym razie Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Fot. EC