Prawo informacji dla pozwanych
Dzięki dyrektywie w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym, każda osoba zatrzymana lub podlegająca procedurze europejskiego nakazu aresztowania w państwie członkowskim UE będzie musiała otrzymać pouczenie o prawach zawierające informacje o podstawowych prawach przysługujących jej w toku postępowania karnego.

Po wejściu dyrektywy w życie (dwa lata po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE – co ma nastąpić w ciągu kilku tygodni), nowe przepisy będą miały zastosowanie do około 8 milionów postępowań karnych wszczynanych każdego roku we wszystkich 27 państwach członkowskich UE.

Obecnie prawo to istnieje jedynie w około jednej trzeciej państw członkowskich.

Prawo do rzetelnego procesu sądowego jest jednym z głównych filarów systemów wymiaru sprawiedliwości w Europie – oświadczyła wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. Nowe europejskie przepisy przyczynią się do ochrony tego prawa przez zagwarantowanie, że każdy będzie jasno i niezwłocznie informowany o swoich prawach. Jesteśmy świadkami przełomu w naszych wspólnych staraniach zmierzających do zapewnienia Europejczykom dostępu do wymiaru sprawiedliwości bez względu na ich miejsce pobytu w UE. Pragnę podziękować Parlamentowi Europejskiemu i europejskim ministrom sprawiedliwości za ich poparcie dla wniosku Komisji. Urzeczywistnienie tego prawa dla 500 mln Europejczyków w tak krótkim czasie jest ważnym krokiem w kierunku Europy praw i sprawiedliwości.