Postępowanie karne? Masz prawo!
– Dzisiejsze głosowanie jest zasadniczym krokiem w pracach Komisji Europejskiej w dziedzinie prawa karnego. Chciałbym podziękować Parlamentowi za jego wsparcie, w szczególności Birgit Sippel za jej pracę w roli sprawozdawcy. UE podejmuje zdecydowane działania na rzecz wzmocnienia praw osób w postępowaniu karnym, a jednocześnie na rzecz zwiększenia wzajemnego zaufania w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. – ocenia komisarz UE ds. sprawiedliwości Viviane Reding, z zadowoleniem przyjmując wyniki głosowania.

Nowe prawo zadba o zagwarantowanie każdej osobie podejrzanej o popełnienie przestępstwa odpowiednich informacji o przysługujących jej podstawowych prawach w postępowaniu karnym. Są to prawa do:

– posiadania adwokata
– informacji o zarzutach
– tłumaczenia ustnego i pisemnego w przypadku, gdy dana osoba nie włada językiem postępowania
– w przypadku zatrzymania, prawo do zachowania milczenia i do szybkiego postawienia przed sądem.

Przyszłe prawo obejmuje pięć zasadniczych elementów:

1. po zatrzymaniu podejrzany będzie informowany przysługujących mu prawach;
2. podejrzany otrzyma pouczenie o prawach przedstawiające te informacje na piśmie;
3. pouczenie o prawach będzie łatwe do zrozumienia, bez żargonu prawnego;
4. zostanie ono udostępnione w języku, który podejrzany rozumie;
5. pouczenie będzie zawierać praktyczne informacje o prawach osoby podejrzanej.

Ustawa będzie również zawierać istotne innowacje mające na celu wzmocnienie stosowania europejskiego nakazu aresztowania, zwłaszcza poprzez zagwarantowanie, by każda osoba, wobec której wydano taki nakaz, niezwłocznie otrzymuje odpowiednie „pouczenie o prawach”. Komisja Europejska przekazała państwom członkowskim wzór takiego pouczenia, który zostanie przetłumaczony na 23 języki urzędowe UE.