Postępowania KE wobec Polski

Komisja podjęła dziś kilka decyzji w związku z naruszeniem prawa unijnego przez Polskę.

Chodzi o orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a także o niepełne wdrożenie dyrektywy dot. ochrony sygnalistów oraz dyrektywy w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.

Przegląd według dziedzin polityki

Przyjmując jak zwykle pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa Unii. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa Unii dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

zestawieniu informacji INF/22/3768 przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji, pogrupowane według obszarów polityki. Jednocześnie Komisja zamyka 103 sprawy, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego znajduje się w pełnych pytaniach i odpowiedziach. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Poniżej przedstawiono decyzje dotyczące Polski:

  • Wymiar sprawiedliwości

(Informacji udzielają: Christian Wigand – tel.: +32 22962253; Katarzyna Kolanko – Tel.:+32 22963444; Cristina Torres Castillo – tel.: +32 22990679)

Uzasadnione opinie

Ochrona sygnalistów: Komisja Europejska czyni kolejne kroki w postępowaniach w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego prowadzonym przeciwko 15 państwom członkowskim

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o kolejnych krokach w postępowaniach w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego prowadzonym przeciwko Bułgarii (INFR(2022)0021), Czechom (INFR(2022)0043), Estonii (INFR(2022)0055), Finlandii (INFR(2022)0079), Francji (INFR(2022)0083), Grecji (INFR(2022)0061), Holandii (INFR(2022)0143), Hiszpanii (INFR(2022)0073), Irlandii (INFR(2022)0098), Luksemburgowi (INFR(2022)0119), Niemcom (INFR(2022)0052), Polsce (INFR(2022)0150), Słowacji (INFR(2022)0188), Węgrom (INFR(2022)0093) i Włochom (INFR(2022)0106), wydając uzasadnione opinie w związku z niedokonaniem pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dyrektywa (UE) 2019/1937). Termin transpozycji tej dyrektywy przez państwa członkowskie minął 17 grudnia 2021 r. W styczniu 2022 r. Komisja skierowała wezwania do usunięcia uchybienia do 24 państw członkowskich w związku z niedopełnieniem obowiązku transpozycji i poinformowania Komisji o krajowych środkach transpozycji w wyznaczonym terminie. Spośród nich 15 państw członkowskich, o których mowa, nadal nie przyjęło środków transpozycji i ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na uzasadnione opinie Komisji. Jeżeli odpowiedzi nie będą zadowalające, Komisja może zdecydować o wniesieniu spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko państwom członkowskim, których to dotyczy.

Praworządność: Komisja czyni kolejny krok w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko POLSCE w związku z naruszeniami prawa UE przez Trybunał Konstytucyjny

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Polski uzasadnionej opinii (INFR(2021)2261) w sprawie polskiego Trybunału Konstytucyjnego i jego niedawnego orzecznictwa. 22 grudnia 2021 r Komisja Europejska skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, w którym wyraziła obawy dotyczące orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności jego orzeczeń z 14 lipca 2021 r. i 7 października 2021 r. W orzeczeniach tych Trybunał Konstytucyjny uznał postanowienia Traktatów UE za niezgodne z Konstytucją RP, a tym samym, zdaniem Komisji, naruszył art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej oraz ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i jednolitego stosowania prawa Unii oraz wiążącego skutku orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. W tym samym wezwaniu do usunięcia uchybienia Komisja uznała również, że Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, ponieważ ze względu na nieprawidłowości w procedurach mianowania trzech sędziów w grudniu 2015 r. oraz przy wyborze prezesa w grudniu 2016 r. Trybunał Konstytucyjny nie spełnia już wymogu niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy prawa. W odpowiedzi Polski na wezwanie do usunięcia uchybienia, otrzymanej w dniu 18 lutego 2022 r., zabrakło odniesienia do zastrzeżeń Komisji. Z tego względu dzisiaj Komisja postanowiła podjąć kolejne działanie w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, kierując do Polski uzasadnioną opinię. Polska ma teraz dwa miesiące na wprowadzenie niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności z prawem UE, w przeciwnym razie Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

  • Mobilność i transport

 (Informacji udzielają: Adalbert Jahnz – tel.: +32 22953156, Daniela Stoycheva – tel.: +32 22953664)

Uzasadnione opinie

Bezpieczeństwo ruchu drogowego: Komisja wzywa sześć państw członkowskich do przestrzegania zmienionej dyrektywy w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej            

Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu uzasadnionych opinii do Grecji (INFR(2022)0060), Holandii (INFR(2022)0142), Polski (INFR(2022)0149), Portugalii (INFR(2022)0158), Słowacji (INFR(2022)0187) i Słowenii (INFR(2022)0180) w związku z brakiem pełnej transpozycji zmienionych przepisów europejskich dotyczących zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Przyjęte w 2019 r. przepisy zmieniające dyrektywę 2008/96/WE i rozszerzające jej zakres stosowania przewidują wymóg ustanowienia i wdrożenia przez państwa członkowskie procedur oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ocen bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmujących całą sieć. Ma to służyć zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach, również z uwzględnieniem potrzeb niechronionych uczestników ruchu. Wszystkie wymienione obowiązki miały zostać transponowane do 17 grudnia 2021 r. Dzisiejsza uzasadniona opinia jest następstwem wezwania do usunięcia uchybienia wystosowanego przez Komisję w styczniu 2022 r. Grecja, Holandia, Polska, Portugalia, Słowacja i Słowenia mają obecnie dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu zapewnienia pełnej transpozycji dyrektywy, po czym Komisja może skierować sprawy przeciwko tym państwom do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.