Ponad miliard euro na klimat

Komisja Europejska podpisała umowy o udzielenie dotacji w wysokości 1,1 mld euro ze środków funduszu innowacyjnego unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na realizację siedmiu wielkoskalowych projektów. W pierwszych dziesięciu latach realizacji projekty te mają doprowadzić do ograniczenia emisji o ponad 76 megaton równoważnika CO2. W ramach projektów w kluczowych sektorach (sektor wodoru, stali, chemikaliów, cementu, energii słonecznej, biopaliw oraz wychwytywania i składowania dwutlenku węgla) wdrażane są innowacyjne technologie niskoemisyjne na skalę przemysłową.

Wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, FransTimmermans, podkreślił: – Dzięki funduszowi innowacyjnemu Komisja Europejska mogła przeznaczyć 1,1 mld euro na wzmocnienie pozycji innowacyjnych, przyszłościowych przedsiębiorstw, które będą rozwijać nowoczesne technologie i stymulować transformację klimatyczną w swoich branżach. Jest to inteligentna inwestycja w dekarbonizację i wzmocnienie odporności naszej gospodarki. Wzmacnia ona również pozycję europejskiego przemysłu jako światowego lidera w dziedzinie czystych technologii, tworzy lokalne miejsca pracy i pomaga przyspieszyć przejście na zieloną gospodarkę.

Dyrektor Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA), Dirk Beckers, stwierdził: – CINEA jest dumna z podpisania w ramach funduszu innowacyjnego umów dotyczących pierwszych wielkoskalowych projektów. Projekty te świadczą o tym, że transformacja w kierunku czystej energii już się rozpoczęła, a znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych stwarza nowe możliwości dla promotorów naszych projektów. Projekty te prezentują wysoce innowacyjne rozwiązania w poszczególnych sektorach i posłużą innym za przykład do naśladowania.

Projekty w skrócie

Kairos@C: Realizowany w porcie w Antwerpii (Belgia) projekt Kairos@C ma na celu stworzenie pierwszego i największego transgranicznego łańcucha wartości w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Proces ma polegać na wychwytywaniu, skraplaniu, transportowaniu i trwałym składowaniu CO2. Projekt Kairos@C umożliwi wdrożenie kilku pionierskich technologii, które wspólnie w ciągu pierwszych dziesięciu lat realizacji projektu mogą zapobiec emisji do atmosfery 14 megaton równoważnika CO2.

BECCS w Sztokholmie: Projekt ten, zlokalizowany w Sztokholmie (Szwecja), ma na celu utworzenie pełnoskalowej instalacji do produkcji bioenergii z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla (BECCS) w miejscowej elektrociepłowni wykorzystującej biomasę. Kojarząc wychwytywanie dwutlenku węgla z odzyskiem ciepła, projekt przyczyni się do uniknięcia emisji 7,83 megaton równoważnika CO2 w ciągu pierwszych dziesięciu lat eksploatacji. Jest to więcej niż całkowita ilość emisji gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji energii elektrycznej i ciepła w sektorze publicznym w Szwecji w 2018 r.

Projekt demonstracyjny HYBRIT: Zlokalizowany w Oxelösund i Gällivare (Szwecja) projekt demonstracyjny HYBRIT (ang. Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology Demonstration project – Hybrit Demonstration) ma zrewolucjonizować europejskie hutnictwo żelaza i stali. W projekcie technologie oparte na paliwach kopalnych zostaną zastąpione alternatywami neutralnymi dla klimatu, takimi jak produkcja i wykorzystanie wodoru odnawialnego. Podczas pierwszych dziesięciu lat realizacji projektu będzie można zapobiec emisji 14,3 megaton równoważnika CO2. Ponadto w projekcie będzie wykorzystywana technologia niosąca duże korzyści dla klimatu w sektorze produkcji stali.

Ecoplanta: Projekt ten, usytuowany w El Morell (Hiszpania), ma na celu wprowadzenie na europejski rynek pierwszej w swoim rodzaju komercyjnej instalacji wykorzystującej odpady, które w przeciwnym razie trafiałyby na składowiska. Instalacja będzie produkować 237 kiloton metanolu na rok, tym samym zapewniając odzysk 70 proc. węgla zawartego w materiałach nienadających się do recyklingu. Podczas pierwszych dziesięciu lat eksploatacji instalacji będzie można zapobiec emisji 3,4 megaton równoważnika CO2.

K6 Program: K6 Program, realizowany w Lumbres (Francja), ma na celu produkcję pierwszego w Europie cementu neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla. Będzie to reprezentatywny projekt przemysłu cementowego na całym świecie i wesprze przejście na czystą energię w sektorze, w którym trudno osiągnąć obniżenie poziomu emisji. W ramach projektu zostanie wykorzystana na skalę przemysłową pierwsza w swoim rodzaju kombinacja technologii wychwytywania dwutlenku węgla w szczelnym piecu i przy zastosowaniu technologii kriogenicznej, przy czym CO2, który w przeciwnym razie zostałby wyemitowany do atmosfery, będzie składowany na obszarze Morza Północnego. Dzięki temu w ciągu pierwszych dziesięciu lat realizacji projektu będzie można zapobiec emisji 8,1 megaton równoważnika CO2.

TANGO: W ramach projektu TANGO, zlokalizowanego w Katanii (Włochy), opracowana zostanie linia pilotażowa przeznaczona do produkcji na skalę przemysłową innowacyjnych, wysokowydajnych modułów fotowoltaicznych. Planuje się przy tym 15-krotne zwiększenie mocy produkcyjnej – z 200 MW do 3 GW rocznie. Dzięki eksploatacji tych modułów będzie można zapobiec emisji nawet 25 megaton CO2 w ciągu pierwszych dziesięciu lat projektu. Projekt TANGO wzmocni ponadto łańcuch wartości na etapach wyższego szczebla w europejskim przemyśle fotowoltaicznym.

SHARC: Projekt dotyczy zrównoważonego wodoru i odzyskiwania dwutlenku węgla (ang. Sustainable Hydrogen and Recovery of Carbon – SHARC). Jest on zlokalizowany w rafinerii Porvoo (Finlandia). Projekt przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poprzez odejście od produkcji wodoru z paliw kopalnych na rzecz produkcji wodoru odnawialnego (wprowadzenie elektrolizy) oraz produkcji wodoru dzięki zastosowaniu technologii wychwytywania dwutlenku węgla. W ciągu pierwszych dziesięciu lat realizacji projekt SHARC pozwoli uniknąć emisji ponad 4 megaton równoważnika CO2.