Ponad 100 mln euro na współpracę – Program Południowy Bałtyk przyjęty

Ponad 100 mln euro na zacieśnienie współpracy między Danią, Niemcami, Polską, Litwą i Szwecją – Program Południowy Bałtyk na lata 2014-2020 zatwierdzony. 24 września Komisja Europejska przyjęła program współpracy pomiędzy regionami przybrzeżnymi Danii, Niemiec, Polski, Litwy i Szwecji. Program wart jest 102 mln euro, z czego 83 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu tłumaczyła : „Programy Interreg to namacalne przykłady, jak UE wspiera obywateli celem podjęcia wspólnych wyzwań wykorzystując przy tym wspólny potencjał w kluczowych obszarach wzrostu, na przykład zrównoważona turystyka i innowacje. Przyjęty dziś program oznacza, że regiony przybrzeżne państw południowego Bałtyku mogą od tej pory zwiększyć integrację.

Program koncentruje się na środkach ochrony środowiska, z inwestycjami w celu zmniejszenia zanieczyszczeń zrzucanych do Bałtyku. Będzie również wspierać ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w celu rozwoju zrównoważonej działalności turystycznej w regionie.

Ponadto wspiera rozwój MŚP i transgraniczną mobilność siły roboczej. Wreszcie, przyczyni się do tworzenia usług transportowych w rejonie Bałtyku Południowego, który będzie bardziej przyjazny dla środowiska, przy jednoczesnej poprawie połączeń w regionie. Działania w tych obszarach będą uzupełnione o wysiłki na rzecz rozwijania zdolności współpracy podmiotów lokalnych poprzez udział w transgranicznych sieciach współpracy.

Tło

Obszar objęty tego programu Interreg V-A Południowy Bałtyk obejmuje następujące terytoria wybrzeża Morza Bałtyckiego: w Danii: regiony przybrzeżne Sjælland i wyspa Bornholm; w Niemczech: regiony przybrzeżne Meklemburgii-Pomorza Przedniego; regiony przybrzeżne w Polsce i na Litwie; oraz regiony przybrzeżne południowej Szwecji.


Podział finansowania z pięciu priorytetów programu:

Wzmocnienie międzynarodowego wymiaru i innowacji w niebieskim (branża morska) i „zielonym” (działania przyczyniające się do zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych) sektorze gospodarki – finansowanie UE: 10 mln euro.

Wykorzystanie kulturowego i środowiskowego potencjału obszaru Południowego Bałtyku dla „niebieskiego” i „zielonego” wzrostu – finansowania UE: 39,8 mln euro.

Poprawa wzajemnych połączeń transgranicznych – finansowanie przez UE: 15,8 mln euro.

Zwiększanie potencjału zasobów ludzkich dla „niebieskiej” i „zielonej” gospodarki: 8,3 mln euro.

Poprawa zdolności współpracy z lokalnymi podmiotami obszaru Południowego Bałtyku poprzez udział w siesiach trans granicznych:  4,1 mln euro.

Dodatkowe 5 mln € będzie przeznaczone na pomoc techniczną. Całkowite finansowanie 82.980.000 euro uzupełnione zostaną 19,95 mln euro dofinansowania ze źródeł krajowych. Całkowita wielkość programu wynosi 102,930,000 euro.

Obecnie Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), wraz z Instytucjami Krajowymi z Danii, Litwy, Niemiec i Szwecji oraz podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie programu kontynuują prace nad pozostałymi dokumentami, które umożliwią ogłoszenie pierwszego naboru wniosków. Posiedzenie pierwszego Komitetu Monitorującego Programu, na którym zapadnie decyzja o terminie pierwszego naboru wniosków, odbędzie się 1-2 października 2015 r. w Gdańsku.

Szczegółowe informacje na temat Programu Południowy Bałtyk dostępne są na stronie programu.

 

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/

Twitter: @EU_Regional @CorinaCretuEU #EUmyRegion

http://www.ewt.gov.pl/Strony/wiadomosci/Komisja-Europejska-zatwierdzila-Program-Poludniowy-Baltyk

http://en.southbaltic.eu/index/