Pomoc się opłaca
Według 66 proc. obywateli UE zlikwidowanie ubóstwa w krajach rozwijających się powinno być priorytetem Unii Europejskiej. Siedem na dziesięć osób (69 proc.) uważa, że pomoc tym krajom przynosi również pożytek UE i wzbogaca jej obywateli. W trakcie Europejskich Dni Rozwoju (26-27 listopada), opublikowane zostaną najważniejsze wyniki badania Eurobarometru.

Mimo obecnych problemów gospodarczych coraz większa liczba obywateli UE jest gotowa zapłacić więcej za artykuły spożywcze i inne produkty, których sprzedaż wspiera kraje rozwijające się (48 proc. respondentów, co stanowi wzrost o 4 punkty procentowe od 2012 r.). Natomiast 83 proc. pytanych osób uważa, że pomoc mieszkańcom krajów rozwijających się jest ważna, a 61 proc. jest zdania, że pomoc tę należy zwiększyć.

Europejski komisarz ds. rozwoju, Andris Piebalgs, stwierdził: – Jestem bardzo podbudowany faktem, że obywatele UE popierają globalną solidarność i uważam, że wspólnie możemy wiele dokonać w walce z ubóstwem. Stoimy przed wielkim wyzwaniem: musimy zrealizować milenijne cele rozwoju i doprowadzić do tego, aby ubóstwo odeszło w przeszłość. Aby dokonać postępu, musimy współpracować – globalna społeczność powinna stworzyć wspólny ambitny plan działania mający zwalczyć ubóstwo i wspierać zrównoważony rozwój. Dzisiejsze badanie przekazuje nam jasny komunikat: Europejczycy są gotowi na odegranie swojej roli w tym procesie.

Obywatele UE sądzą, że przyszła polityka rozwoju powinna się skupiać na kwestiach zatrudnienia (44 proc. respondentów), zdrowia (33 proc.), wzrostu gospodarczego (31 proc.) i edukacji (30 proc.).

W trakcie Europejskich Dni Rozwoju komisarz Andris Piebalgs przedstawi wyniki specjalnego badania Eurobarometru „Pomoc rozwojowa UE i milenijne cele rozwoju”. W wydarzeniu tym uczestniczą przywódcy państw i szefowie rządów z Afryki, a także przedstawiciele instytucji unijnych, ministrowie państw UE, przedstawiciele instytucji ONZ, społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickiego oraz sektora prywatnego. Przedmiotem dyskusji będą głównie milenijne cele rozwoju oraz konieczność wypracowania zdecydowanego stanowiska w Europie dotyczącego zlikwidowania ubóstwa na świecie i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju po 2015 r. Wydarzenie daje wyjątkową szansę dla zainteresowanych stron, darczyńców i głównych podmiotów zajmujących się kwestiami rozwoju, aby połączyć działania i przyczynić się do stworzenia wizji unijnej polityki rozwoju po 2015 r.

Główne tendencje w UE

Rośnie osobiste zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju. 48 proc. Europejczyków jest gotowych płacić więcej za artykuły spożywcze i inne produkty, których sprzedaż wspiera kraje rozwijające się, co stanowi wzrost o 4 punkty procentowe od 2012 r. Znaczny wzrost liczby osób wspierających rozwój odnotowano w niektórych krajach, które dotkliwie odczuły skutki kryzysu gospodarczego: w Irlandii (47 proc., +12), na Łotwie (27 proc., +8) i w Hiszpanii (+7).

Wsparcie rozwoju i pomocy pozostaje na wysokim poziomie. Odsetek osób będących zdania, że pomoc mieszkańcom krajów rozwijających się jest ważna, wynosi 83 proc., w porównaniu z 85 proc. w ubiegłym roku. Natomiast odsetek osób, które opowiadają się za zwiększeniem unijnej pomocy, pozostaje stabilny i wynosi 61 proc.

Młodzi ludzie okazują szczególne zainteresowanie kwestiami dotyczącymi rozwoju i są zaangażowani w ich rozwiązanie. W szczególności młodzi ludzie uważają, że można osobiście odegrać rolę w likwidowaniu ubóstwa w krajach rozwijających się. Tego zdania jest 61 proc. osób w przedziale wiekowym 15-24 lat i jedynie 45 proc. osób w wieku 55 lat i powyżej.

53 proc. osób w wieku 15-24 lat jest gotowych zapłacić więcej za swoje zakupy, jeśli pomoże to krajom rozwijającym się, w porównaniu z 45 proc. respondentów w wieku 55 lat i powyżej. Młodsze osoby również częściej są zdania, że zlikwidowanie ubóstwa w krajach rozwijających się powinno być jednym z priorytetów, zarówno UE, jak i rządów krajowych.

W trakcie Europejskich Dni Rozwoju młodzi ambasadorzy ze wszystkich zakątków Unii Europejskiej i świata będą mogli zadawać pytania członkom panelu dyskusyjnego.

Więcej wyników specjalnego badania Eurobarometru

Choć większość respondentów (66 proc.) uważa, że zwalczanie ubóstwa w krajach rozwijających się powinno być jednym z priorytetów Unii Europejskiej, jedynie 48 proc. jest zdania, że powinno ono być również jednym z priorytetów ich rządów krajowych.

Jedynie niewielka część pytanych osób (6 proc.) słyszała lub czytała o milenijnych celach rozwoju i wie więcej na ich temat. Europejczycy biorący udział w badaniu, którym przedstawiono listę tych celów, uznali, że najtrudniejszymi wyzwaniami na następne dziesięciolecie są: zlikwidowanie ubóstwa, osiągnięcie równouprawnienia płci oraz zatrzymanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS.

Jedna osoba na dziesięć (12 proc.) poprawnie oszacowała liczbę osób na świecie, które żyją za mniej niż 1 dolara dziennie (między 500 mln i 1 mld).

źródło i więcej informacji: Link