Pomoc najuboższym
Wniosek w tej sprawie zostanie teraz przekazany do Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów Unii Europejskiej w celu zatwierdzenia.

Komisja przewiduje budżet w wysokości 2,5 mld euro dla tego funduszu na lata 2014-2020 jako część jej wniosku z czerwca 2011 r. dotyczącego wieloletnich ram finansowych. Państwa członkowskie byłyby odpowiedzialne za pokrycie 15 proc. kosztów swoich programów krajowych, natomiast pozostałe 85 proc. kosztów byłoby finansowane z funduszu.

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Durão Barroso powiedział: Na szczeblu europejskim musimy wprowadzić nowe mechanizmy solidarności i zgromadzić odpowiednie zasoby zapewniające pomoc osobom potrzebującym i ubogim, które w wielu przypadkach żyją w naprawdę alarmującej sytuacji społecznej. Taki jest cel zatwierdzonego dzisiaj Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Europejski komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor stwierdził: – Zaproponowany nowy fundusz mógłby zapewnić wymierną pomoc wspomagającą integrację społeczną osób najbardziej zagrożonych. Będzie to konkretny przykład solidarności UE z najsłabszymi – osobami najbardziej dotkniętymi kryzysem gospodarczym i społecznym. Mam nadzieję, że państwa członkowskie i Parlament Europejski niezwłocznie przyjmą ten wniosek oraz towarzyszący mu budżet, tak aby pomoc jak najszybciej trafiła do potrzebujących.

W ramach proponowanego funduszu państwa członkowskie mogłyby ubiegać się o środki finansowe na wsparcie programów operacyjnych na lata 2014-2020 realizowanych w ramach programów zapewniających – za pośrednictwem organizacji partnerskich – żywność dla osób najbardziej potrzebujących oraz odzież i inne podstawowe artykuły (np. obuwie, mydło i szampon) osobom bezdomnym i dzieciom w trudnej sytuacji materialnej.

Rozwiązania przedstawione we wniosku dałyby władzom krajowym znaczną elastyczność w zakresie planowania i realizacji pomocy zgodnie z ich programami krajowymi. Określenie szczegółowych kryteriów przyznania pomocy należy do obowiązków państw członkowskich lub nawet organizacji partnerskich, ponieważ są one najbardziej właściwymi podmiotami mogącymi ukierunkować pomoc z uwzględnieniem lokalnych potrzeb.

Organizacje partnerskie, często pozarządowe, byłyby odpowiedzialne za dostarczanie żywności i innych artykułów osobom najbardziej potrzebującym. Aby zrealizować cele funduszu dotyczące spójności społecznej, organizacje partnerskie byłyby zobowiązane nie tylko do świadczenia pomocy materialnej osobom najbardziej potrzebującym, lecz również do podejmowania podstawowych działań mających na celu ich integrację społeczną. Fundusz mógłby również wspierać tego rodzaju środki towarzyszące.

Organy krajowe mogłyby korzystać z funduszu poprzez zakup żywności lub innych artykułów i udostępniania ich organizacjom partnerskim albo poprzez udostępnianie środków finansowych organizacjom partnerskim, które same przeprowadzałyby te działania. Wniosek przewiduje również możliwość korzystania z żywności przechowywanej w ramach dostępnych zapasów interwencyjnych.