Pomoc dla polskich firm zatwierdzona

Polski program o wartości 1,1 mld euro (5 mld złotych) mający na celu wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych pandemią koronawirusa zatwierdziła Komisja Europejska. Na pomoc mogą liczyć m.in. firmy z branży turystycznej, a także zajmujące się sprzedażą detaliczną, usługami gastronomicznymi i rozrywkowymi oraz mikroprzedsiębiorcy z różnych sektorów.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, skomentowała: – Program o wartości 1,1 mld euro umożliwi Polsce dalsze wspieranie przedsiębiorstw w różnych sektorach, takich jak handel detaliczny, usługi turystyczne i rozrywkowe, dotkniętych pandemią koronawirusa. Program pomoże im w zaspokojeniu potrzeb w zakresie płynności i umożliwi kontynuację działalności. Nadal ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, poszukując realnych rozwiązań łagodzących skutki gospodarcze pandemii koronawirusa, zgodnie z przepisami UE.

Środki wsparcia zgłoszone przez Polskę

Polska zgłosiła Komisji program o wartości 1,1 mld euro (5 mld złotych), którego celem jest dalsze wspieranie przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa.

Program będzie miał zastosowanie do całego terytorium Polski i obejmuje cztery środki:

  • pierwszy środek, którego szacunkowy budżet wynosi 173 mln euro (777 mln złotych), będzie przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dużych przedsiębiorstw działających w branży turystycznej. Pomoc będzie miała formę dopłat do wynagrodzeń pracowników o wartości 464 euro (2 tys. złotych) miesięcznie na pracownika przez okres maksymalnie 3 miesięcy;
  • drugi środek, którego szacunkowy budżet wyniesie 215 mln euro (964 mln złotych), będzie przeznaczony dla MŚP i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność w szeregu sektorów, takich jak sprzedaż detaliczna, usługi gastronomiczne i rozrywkowe. Pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich w wysokości do 928 euro (4 160 złotych) na beneficjenta, który odnotował spadek dochodu z działalności operacyjnej o co najmniej 40 proc. w porównaniu z okresem odniesienia ustalonym w programie;
  • trzeci środek, którego szacunkowy budżet wyniesie 300 mln euro (1,4 mld złotych), będzie przeznaczony dla mikroprzedsiębiorstw i drobnych przedsiębiorców, prowadzących działalność w szeregu sektorów, takich jak sprzedaż detaliczna, usługi gastronomiczne i rozrywkowe. Pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich w wysokości do 1 116 euro (5 tys. złotych) na beneficjenta;
  • czwarty środek, którego szacunkowy budżet wyniesie 400 mln euro (1,9 mld złotych), będzie przeznaczony dla MŚP i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność w szeregu sektorów, takich jak sprzedaż detaliczna, usługi gastronomiczne i rozrywkowe. Pomoc będzie miała formę zwolnień z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od 1 grudnia 2020 r. lub 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. w przypadku beneficjentów, którzy odnotowali spadek dochodu z działalności operacyjnej o co najmniej 40 proc. w porównaniu z okresem odniesienia ustalonym w programie.

Z wymienionych czterech środków skorzystać mogą także przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorach podstawowej produkcji rolnej, rybołówstwa i akwakultury, pod warunkiem, że realizują one działania objęte środkami.

Komisja uznała, że program zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa. W szczególności wsparcie (i) nie przekroczy 225 tys. euro na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, 270 tys. euro na przedsiębiorstwo działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz 1,8 mln euro na przedsiębiorstwo prowadzące działalność we wszystkich innych sektorach zgodnie z tymczasowymi ramami prawnymi; oraz (ii) zostanie przyznane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r.

Komisja uznała, że środek jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa.

W związku z tym Komisja zatwierdziła środek pomocy na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.

Fot. AdobeStock