Pomoc dla Nepalu
Od czasu tragicznego trzęsienia ziemi 25 kwietnia Komisja Europejska udzieliła Nepalowi pomocy o wartości 22,6 mln euro. Jest to kwota uzupełniająca dwustronne programy pomocy państw członkowskich UE.

Unijny komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica powiedział: To wsparcie jest wyrazem naszej solidarności z ludnością Nepalu. Dla rządu Nepalu decydujące jest, aby umożliwić kontynuację działań pomocowych oraz natychmiast rozpocząć działania naprawcze po niszczycielskim trzęsieniu ziemi. Zaraz po zakończeniu oceny potrzeb dokonamy analizy dalszych możliwych sposobów pomocy ludności Nepalu.

Wypowiedź ta nastąpiła po pełnym uruchomieniu narzędzi pomocy humanitarnej oraz reagowania kryzysowego mającym na celu wsparcie w usuwaniu skutków katastrofy.

Komisarz Christos Stylianides odpowiedzialny za pomoc humanitarną i zarządzanie kryzysowe właśnie wrócił z Nepalu, gdzie ocenił potrzeby oraz europejskie wysiłki na rzecz pomocy. – Byłem świadkiem ogromu zniszczeń i zdałem sobie sprawę, że aby pomóc Nepalowi w usuwaniu skutków tak niszczycielskiego trzęsienia ziemi, potrzebne będzie wsparcie na ogromną skalę. Ponownie potwierdziłem skutkującą konkretnymi działaniami solidarność UE z rządem i ludnością Nepalu, jak również z bohaterskimi zespołami ratowniczymi pracującymi na miejscu przez całą dobę. Zapowiedziane wsparcie finansowe pozwoli nam skutecznie połączyć obecne wysiłki w zakresie pomocy z długoterminowym etapem odbudowy.

Kontekst

W następstwie niszczycielskiego trzęsienia ziemi w Nepalu o mocy 7,8 stopnia w skali Richtera z 25 kwietnia br. Unia Europejska udostępniła 6 mln euro w ramach natychmiastowej reakcji. Jest to pomoc uzupełniająca programy pomocy ze strony państw członkowskich oraz wysłanie na miejsce katastrofy ekspertów Komisji Europejskiej w dziedzinie pomocy humanitarnej i ochrony ludności.

Pomoc nadzwyczajna UE jest przeznaczana na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb na obszarach najbardziej dotkniętych katastrofą, w tym na tymczasowe schronienia, czystą wodę, leki oraz telekomunikację.

Poza udzieleniem pilnej pomocy finansowej oraz wysłaniem na miejsce ekspertów Komisja Europejska koordynuje wspólną reakcję państw członkowskich, które wysłały na miejsce zespoły ratownicze i sprzęt w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.

Zatwierdzone dziś wsparcie finansowe o wartości 16,6 mln euro pochodzi z programu rozwojowego dla Nepalu na lata 2007–2013 w ramach Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju dla działalności obejmującej budowanie stabilności i pokoju oraz wsparcie dla sektora edukacji. Nepal spełnił kryteria kwalifikujące do udziału w wyżej wymienionych programach. Płatności przewidziano na drugą połowę roku, ale ze względu na pilny charakter sytuacji środki udostępniono w ramach procedury przyspieszonej.

Współpraca UE – Nepal

Do 2020 r. Komisja Europejska przekaże Nepalowi 360 mln euro z Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju. Wsparcie obejmuje przede wszystkim sektory edukacji, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz wzmacniania demokracji. Możliwa jest późniejsza konieczność dokonania przeglądu wsparcia UE w związku z najpilniejszymi, krótkoterminowymi potrzebami humanitarnymi w następstwie trzęsienia ziemi, jak również w związku z oceną potrzeb na etapie odbudowy, której w późniejszym okresie dokona rząd Nepalu oraz wspólnota międzynarodowa.