Pomoc dla mniejszych firm

Polski program wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa o wartości 1,9 mld euro zatwierdziła Komisja Europejska. Pomoc państwa tym razem dotyczy przede wszystkim gastronomii, fitnessu, targów, imprez scenicznych, filmów, rozrywki i rekreacji, fotografii i fizjoterapii. Wsparcie będzie miało formę dotacji oraz zwolnień z obowiązku opłacania składek np. na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 1,9 mld euro (8,6 mld złotych) mający na celu wsparcie przedsiębiorstw działających w określonych sektorach dotkniętych pandemią koronawirusa. Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, skomentowała: – Przedsiębiorstwa działające w sektorach, takich jak turystyka, rozrywka i sport dotkliwie odczuły skutki pandemii koronawirusa. Polski program ułatwi przedsiębiorstwom działającym w tych sektorach w obecnych trudnych czasach dostęp do płynności i pomoże im zapewnić ciągłość działalności gospodarczej. Nadal ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, poszukując realnych rozwiązań łagodzących skutki gospodarcze pandemii koronawirusa, zgodnie z przepisami UE.

Polskie środki pomocy

Polska zgłosiła Komisji, zgodnie z tymczasowymi ramami pomocy państwa, program, który zapewni wsparcie przedsiębiorstwom dowolnej wielkości działającym w sektorach odczuwających skutki pandemii koronawirusa, m.in. w sektorze gastronomii, fitness, targów, imprez scenicznych, filmów, rozrywki i rekreacji, fotografii i fizjoterapii. Przedsiębiorstwa te nie mogły świadczyć usług ze względu na środki wprowadzone przez rząd Polski w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa lub musiały ponieść koszty związane z ograniczeniami sanitarnymi, co spowodowało spadek liczby klientów.

W ramach zgłoszonego programu wsparcie publiczne będzie miało formę dotacji bezpośrednich i zwolnień z obowiązku opłacania składek:

  • pomoc w formie dotacji będzie świadczona na rzecz przedsiębiorstw deklarujących spadek: (i) dochodów w październiku lub listopadzie 2020 r. o co najmniej 40 proc. w porównaniu z dochodami w tym samym okresie 2019 r.; (ii) dochodów w jednym z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o pomoc o najmniej 40 proc. w porównaniu z dochodami uzyskanymi w poprzednim miesiącu lub w tym samym miesiącu poprzedniego roku;
  • pomoc w formie zwolnień z obowiązku opłacania składek (np. składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne) w okresie od 1 do 30 listopada 2020 r. będzie przysługiwała przedsiębiorstwom, które deklarują spadek dochodów w listopadzie 2020 r. o co najmniej 40 proc. w porównaniu z dochodami w listopadzie 2019 r.

Komisja uznała, że program zgłoszony przez Polskę jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa. W szczególności pomoc (i) nie przekroczy 800 tys. euro na przedsiębiorstwo; (ii) zostanie przyznana najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.; (iii) nie zostanie przyznana przedsiębiorstwom, które znajdowały się już w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r. (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, jeżeli w chwili przyznania pomocy przedsiębiorstwa te nie są objęte zbiorowym postępowaniem upadłościowym na mocy prawa krajowego i nie skorzystały z pomocy na ratowanie ani na restrukturyzację).

Komisja uznała, że środek jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa.

W związku z tym Komisja zatwierdziła środek pomocy na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.

Fot. AdobeStock