Pomoc dla Afgańczyków

Wsparcie UE skupia się na podtrzymaniu edukacji, zachowaniu źródeł utrzymania i ochronie zdrowia publicznego, w tym dla uchodźców, migrantów i osób wewnętrznie przesiedlonych. Wsparcie to jest przekazywane za pośrednictwem agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNICEF, WFP, UNDP, UNHCR, WHO, IOM) i ma przynieść społeczności Afganistanu bezpośrednie korzyści. Dwa projekty zapewniają wsparcie obrońcom praw człowieka oraz organizacjom społeczeństwa obywatelskiego.

Komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen powiedziała: – Kluczową zasadą zaangażowania UE na świecie jest zasada niepozostawiania nikogo w tyle. Dziś dowodzimy tego, co już wielokrotnie mówiliśmy: nie opuścimy narodu afgańskiego w potrzebie. Cieszę się, że możemy zaspokoić podstawowe potrzeby ludzkie i wesprzeć źródła utrzymania zgodnie z jasnymi kryteriami określonymi przez Radę do Spraw Zagranicznych. Projekty skoncentrują się na opiece zdrowotnej, wyżywieniu, czystej wodzie, urządzeniach sanitarnych i edukacji, z myślą przede wszystkim o kobietach i dziewczętach. Wspieramy również działania generujące dochód, bezpieczeństwo żywnościowe oraz rynki lokalne. Podjęliśmy nasze działania szybko, aby złagodzić cierpienia ludności i zadbać o przyszłość Afgańczyków, zwłaszcza kobiet i młodzieży.

Edukacja, opieka zdrowotna, źródła utrzymania

Przewidziano siedem unijnych projektów o łącznej wartości 186 mln euro z przeznaczeniem na wsparcie opieki zdrowotnej, edukacji i źródeł utrzymania Afgańczyków. Będą one realizowane za pośrednictwem Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Światowego Programu Żywnościowego (WFP).

 • Nadzwyczajne wsparcie pieniężne dla nauczycieli w celu utrzymania nauki dzieci w szkołach publicznych – ten projekt o wartości 50 mln euro wdrażany przez UNICEF będzie źródłem awaryjnego wsparcia pieniężnego dla około 194 tys. nauczycieli w szkołach publicznych w całym kraju. Wsparcie wyniesie około 90 euro miesięcznie przez dwa miesiące w trudnym okresie zimowym. Oznacza to pośrednie korzyści dla ponad 8,8 mln dzieci w wieku od 6 do 18 lat.
 • Wsparcie w postaci posiłków w szkole dla dziewcząt i chłopców – projekt wdrażany przez WFP we współpracy z UNICEF-em o wartości 11 mln euro. Posłuży wsparciem w zapewnieniu chłopcom i dziewczętom w szkole podstawowej zaopatrzenia w żywność – do spożycia na miejscu lub zabrania do domu. W przypadku dziewcząt na poziomie szkoły średniej UE będzie również wspierać transfery pieniężne dla gospodarstw domowych uwarunkowane uczęszczaniem dziewcząt do szkoły.
 • Łagodzenie skutków zdrowotnych sytuacji nadzwyczajnej związanej z COVID-19 w Afganistanie – wsparcie UE w wysokości 10 mln euro zostanie przeznaczone na walkę z pandemią COVID-19: intensywniejsze testowanie, poprawę nadzoru i lepsze warunki w szpitalach; wsparcie będzie realizowane za pośrednictwem WHO.
 • Łagodzenie skutków pandemii COVID-19 za pośrednictwem lepszego dostępu do wyżywienia, wody, urządzeń sanitarnych i higieny oraz zapobieganie przemocy ze względu na płeć – ten realizowany przez UNICEF projekt o wartości 25 mln EUR przyczyni się do złagodzenia wpływu COVID-19 na zdrowie i żywienie kobiet i dzieci w Afganistanie.
 • Działania na rzecz wyeliminowania polio, które nadal występuje w Afganistanie. Projekt o wartości 25 mln EUR, realizowany przez UNICEF i WHO, pozwoli na zakup szczepionek przeciwko polio i podjęcie innych środków.
 • Wsparcie na programy typu ‘żywność i środki pieniężne w zamian za pracę’ w wysokości 50 mln euro – UE podejmie we współpracy z WFP działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego dla około 450 tys. osób, które otrzymywać będą żywność lub środki pieniężne w zamian za udział w programach prac służących pobudzeniu produkcji żywności.
 • Utrzymanie źródeł utrzymania, w szczególności dla kobiet – dzięki temu projektowi o wartości 15 mln euro, realizowanemu we współpracy z UNDP, ok. 23 tys. przedsiębiorców, głównie kobiet, otrzyma wsparcie techniczne lub finansowe w celu rozwijania swojej działalności gospodarczej.

Przymusowe przesiedlenia i migracja

UE uruchomiła pięć dalszych projektów o łącznej wartości 79 mln euro, aby rozwiązać problem przymusowych przesiedleń i migracji w Afganistanie, Iranie, Pakistanie i Azji Środkowej; będą one realizowane we współpracy z UNICEF-em, UNHCR-em, UNDP-em, IOM-em i Norweską Radą ds. Uchodźców (NRC).

 • Migrujące dzieci afgańskie, których dotyczy nielegalna migracja – wdrożony przez UNICEF projekt o wartości 15 mln euro będzie służył wsparciem przede wszystkim na rzecz dzieci w Afganistanie, które pozostają bez opieki; zasoby zostaną przeznaczone na środki ochrony, podstawowe usługi i reintegrację. Celem projektu będzie także zapewnienie afgańskim przesiedlonym dzieciom i młodzieży, ich rodzinom i społecznościom przyjmującym znajdującym się w trudnej sytuacji równego dostępu do edukacji, ochrony, opieki zdrowotnej i wyżywienia; projekt posłuży wsparciem dla zadłużonych rodzin, zmniejszając liczbę rodzin, które decydują się przerwanie nauki szkolnej przez ich dzieci lub na małych szkołę lub na wczesne małżeństwo ich dzieci.
 • Wsparcie dla afgańskich uchodźców i osób przesiedlonych w Pakistanie, Iranie, Azji Środkowej i Afganistanie – ten projekt o wartości 34 mln euro, realizowany przez UNHCR, będzie ukierunkowany na zapewnienie trwałych rozwiązań dla migrujących Afgańczyków, w tym na poprawę dostępu do podstawowych usług, zwiększenie niezależności ekonomicznej oraz ochrony.
 • Wsparcie dla przesiedlonych Afgańczyków w Pakistanie, Iranie, Azji Środkowej i Afganistanie – realizowany przez IOM projekt o wartości 15 mln euro wpłynie na poprawę dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji oraz stworzy możliwości gospodarcze dla znajdujących się w trudnej sytuacji Afgańczyków i społeczności przyjmujących w Iranie, Pakistanie i Tadżykistanie, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb kobiet i dziewcząt.
 • Wsparcie dla znajdujących się w trudnej sytuacji Afgańczyków i społeczności przyjmujących w Iranie – we współpracy z Norweską Radą ds. Uchodźców (NRC) ten unijny projekt o wartości 14 mln euro przyczyni się do zwiększenia dostępu znajdujących się w trudnej sytuacji Afgańczyków i społeczności ich przyjmujących do praw, ochrony i podstawowych usług; wpłynie ponadto na poprawę źródeł utrzymania i możliwości pozyskiwania stałych dochodów. Przede wszystkim projekt pozwoli na zbudowanie i wyposażenie sal lekcyjnych i placówek opieki zdrowotnej.
 • Zwiększenie zdolności regionu (wilajet) surchandaryjskiego w Uzbekistanie w zakresie kształcenia i szkolenia obywateli Afganistanu – ten realizowany przez UNDP projekt o wartości 1 mln euro pozwoli na zwiększenie możliwości edukacyjnych obywateli Afganistanu, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i kobiet.

Ponadto w tym bardzo trudnym okresie UE zwiększa swoje wsparcie dla zagrożonych obrońców praw człowieka i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Afganistanie, realizując dwa projekty o wartości 3,3 mln euro.

W nadchodzących miesiącach zostaną uruchomione kolejne projekty we wszystkich tych sektorach.

Kontekst

Nowe projekty, które są uruchamiane, stanowią kluczowy etap w ramach pakietu wsparcia UE o łącznej wartości 1 mld euro, który został zapowiedziany przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w październiku 2021 r. Ogólny pakiet o wartości 1 mld euro obejmuje także środki w wysokości 227 mln euro przeznaczone na ratującą i podtrzymującą życie pomoc humanitarną w sytuacjach kryzysowych; dotyczy ona następujących obszarów: żywność, schronienie, woda, działania związane z higieną, opieka medyczna, edukacja i ochrona. Już w 2021 r. UE przekierowała te środki w całości do swoich partnerów w działalności humanitarnej, aby wesprzeć ludność afgańską w kraju i w regionie, która znajdowała się w szczególnie trudnej sytuacji. Szczególny nacisk położono na potrzeby kobiet i dziewcząt.

UE zaspokaja podstawowe potrzeby i zapewnia podstawowe środki utrzymania, nie zwracając się o pośrednictwo do faktycznych władz. Reakcja ta oparta jest na konkluzjach Rady z 21 września 2021 r., w których podkreślono zobowiązanie Unii Europejskiej do wspierania narodu afgańskiego i zdefiniowano pięć kryteriów warunkujących przyszłą współpracę z faktycznymi władzami Afganistanu, w myśl ustaleń poczynionych z ministrami spraw zagranicznych UE. Kryteria te obejmują ochronę praw człowieka, zwłaszcza praw kobiet i dziewcząt. Regularna współpraca z UE pozostaje zamrożona do czasu spełnienia tych kryteriów.