Polska wśród prymusów
Polska wychodzi z procedury nadmiernego deficytu – informuje KE. Komisja przyjęła jednocześnie zalecenia dla poszczególnych krajów dotyczące ich polityki gospodarczej w latach 2015–2016, w których wezwała do podjęcia działań na poziomie krajowym sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i stymulujących wzrost gospodarczy.

Zalecenia te są odzwierciedleniem programu społeczno-gospodarczego Komisji. Od momentu gdy Komisja w nowym składzie pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera rozpoczęła prace w listopadzie 2014 r. i opublikowałaroczną analizę wzrostu gospodarczego na 2015 r., jej program opiera się na trzech wzajemnie się uzupełniających filarach. Są nimi: stymulowanie inwestycji, wdrażanie reform strukturalnych oraz dążenie do odpowiedzialności budżetowej. Pomyślne wykonanie zaleceń dla poszczególnych krajów na 2015 r. będzie miało kluczowe znaczenie dla trwałego przywrócenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Europie oraz jej częściowego uniezależnienia odzewnętrznych czynników koniunkturalnych, które obecnie sprzyjają ożywieniu gospodarczemu.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za euro i dialog społeczny, powiedział: Wzmocnienie ożywienia gospodarczego w Europie wymaga dalszych zdecydowanych działań politycznych. Wiele państw członkowskich stoi w obliczu wyzwań w postaci wysokiego długu publicznego i prywatnego, niskiej wydajności i braku inwestycji, które prowadzą do wysokiego bezrobocia i pogorszenia się warunków socjalnych. Wydane dziś zalecenia dotyczą właśnie sposobu postępowania w obliczu tych wyzwań. Aby zwiększyć poczucie odpowiedzialności władz krajowych za cały proces i poprawić wykonanie zaleceń, nasililiśmy kontakty z rządami, parlamentami i partnerami społecznymi. Nasze zalecenia są też zwięźlejsze i lepiej ukierunkowane.

Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, stwierdziła: – Musimy jak najlepiej wykorzystać szansę wynikającą z nadchodzącego ożywienia gospodarki i przywrócić Europejczykom miejsca pracy. Państwa członkowskie powinny wykorzystać ten impuls i wprowadzić reformy strukturalne. Należy się przy tym skoncentrować na tych grupach, które szczególnie ucierpiały wskutek kryzysu, zwłaszcza na ludziach młodych i długotrwale bezrobotnych.

Pierre Moscovici, komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, oświadczył: – Zwracamy się dziś do państw członkowskich o dopilnowanie, by obserwowane ożywienie gospodarcze nie było zjawiskiem zaledwie sezonowym. Od pierwszego dnia pracy obecnej Komisji naszym priorytetem, jeśli chodzi o gospodarkę, było stymulowanie inwestycji, wspieranie reform strukturalnych i dążenie do odpowiedzialnej polityki budżetowej. Dzisiejsze zalecenia nie służą temu, by Bruksela mogła pouczać rządy krajowe. Mają one być wsparciem dla krajów w ich staraniach o nowe miejsca pracy i o wzrost gospodarczy, które są potrzebne nam wszystkim.