Polska: przepisy do aktualizacji

Ochrona obywateli przed hałasem, efektywność energetyczna, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się obcych gatunków roślin i zwierząt, zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – to dziedziny, w jakich Polska musi przyspieszyć wdrażanie unijnych przepisów. Zwróciła na to uwagę KE, która opublikowała styczniowy pakiet decyzji dotyczących postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Hałas: Komisja wzywa POLSKĘ do ochrony swoich obywateli przed hałasem

Komisja wzywa Polskę do zapewnienia zgodności z głównymi przepisami dyrektywy dotyczącej hałasu, (dyrektywa 2002/49/WE) w celu ograniczenia zanieczyszczenia hałasem w UE. Hałas w środowisku, powodowany przez ruch drogowy, kolejowy i lotniczy, przemysł, budownictwo i inne rodzaje działalności, jest drugą – po zanieczyszczeniu powietrza – główną przyczyną przedwczesnych zgonów w UE. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do przyjęcia planów działań dotyczących hałasu, których celem jest utrzymanie poziomów hałasu na dotychczasowym poziomie (jeżeli są zgodne z krajowymi wartościami granicznymi) lub, w przypadku przekroczenia tych wartości, dostosowanie ich do obowiązujących wymogów. Komisja skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w maju 2017 r. Mimo poczynienia pewnych postępów władze polskie nadal muszą przyjąć zmienione strategiczne mapy hałasu i plany działań dotyczące hałasu dla szeregu aglomeracji, a także plany działań dotyczące hałasu dla głównych dróg, linii kolejowych oraz Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W związku z tym Komisja postanowiła skierować do Polski uzasadnioną opinię, dając jej dwa miesiące na naprawę sytuacji – w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Efektywność energetyczna: Komisja wzywa 15 państw członkowskich do zastosowania się do przepisów UE

Komisja Europejska podjęła decyzje o skierowaniu wezwania do usunięcia uchybienia do Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Francji, Grecji, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Polski, Portugalii i Włoch, wzywając te państwa do dokonania prawidłowej transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywa 2012/27/UE). Dyrektywa z 2012 r. ustanawia wspólną strukturę ramową środków służących wspieraniu efektywności energetycznej w UE, aby zapewnić osiągnięcie unijnego celu zakładającego zwiększenie efektywności energetycznej w UE o 20 proc. do 2020 r., a także stworzyć warunki do dalszej poprawy efektywności energetycznej po wspomnianej dacie docelowej. Zgodnie z tą dyrektywą wszystkie państwa UE są zobowiązane do bardziej efektywnego korzystania z energii na wszystkich etapach łańcucha energetycznego – od produkcji po zużycie energii końcowej. Państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na argumenty przedłożone przez Komisję. Jeżeli nie podejmą one działań w ciągu tych dwóch miesięcy, Komisja może skierować do nich uzasadnione opinie w tej sprawie.

Różnorodność biologiczna: Komisja wzywa dziewięć państw członkowskich do ochrony środowiska przed inwazyjnymi gatunkami obcymi

Komisja Europejska wzywa CyprCzechyFrancjęGrecjęHiszpanięIrlandięPolskę, Portugalię i Słowację do przyspieszenia wdrażania rozporządzenia UE w sprawie inwazyjnych gatunków obcych (rozporządzenie nr 1143/2014). Inwazyjne gatunki obce to rośliny i zwierzęta, które zadomowiły się na obszarach poza swoim naturalnym zasięgiem, rozprzestrzeniając się szybko i wypierając gatunki rodzime, co pociąga za sobą poważne skutki dla gospodarki i środowiska. Po wejściu w życie rozporządzenia w dniu 1 stycznia 2015 r. państwa członkowskie miały wprowadzić sankcje odstraszające, a państwa członkowskie posiadające regiony najbardziej oddalone zostały zobowiązane do przyjęcia szczegółowych wykazów inwazyjnych gatunków obcych dotyczących tych terytoriów i poinformowania o tym Komisji. Wspomniane państwa członkowskie nie powiadomiły Komisji o swoich sankcjach lub o wykazach inwazyjnych gatunków obcych dla regionów najbardziej oddalonych. W związku z tym Komisja postanowiła skierować do każdego z tych państw wezwanie do usunięcia uchybienia, dając im dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

Walka z praniem pieniędzy: Komisja wzywa 10 państw UE do pełnej transpozycji unijnych przepisów w dziedzinie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu wezwania do usunięcia uchybienia do Niemiec, uzasadnionych decyzji do Belgii, Finlandii, Francji, Litwy i Portugalii oraz dodatkowych uzasadnionych opinii do Bułgarii, Cypru, Polski i Słowacji w związku z brakiem pełnej transpozycji czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (dyrektywa (UE) 2015/849) do prawa krajowego. Państwa te zadeklarowały wprawdzie zakończenie pełnej transpozycji, ale po ocenie zgłoszonych środków Komisja stwierdziła, że brakuje niektórych przepisów. Prawidłowa i terminowa transpozycja przepisów ma kluczowe znaczenie dla skutecznej walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, jak pokazały niedawne skandale związane z praniem pieniędzy. Luki istniejące w tym zakresie w jednym państwie członkowskim mogą wywierać skutki również we wszystkich pozostałych krajach. Wszystkie państwa członkowskie miały obowiązek dokonać transpozycji przepisów tej dyrektywy do 26 czerwca 2017 r. Belgia, Bułgaria, Cypr, Finlandia, Francja, Niemcy, Litwa, Polska, Portugalia i Słowacja mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i podjęcie stosownych działań. W przeciwnym razie Komisja może podjąć kolejne kroki w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Kontekst

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska („Komisja”) podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

Jednocześnie Komisja zamyka 87 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełne MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.