Polityka senioralna w centrum uwagi
Konferencję otworzył Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak Kamysz, który przedstawił założenia polskiej polityki senioralnej z uwzględnieniem pogarszających się warunków demograficznych. Minister podkreślił konieczność wykorzystania umiejętności, wiedzy i doświadczenia osób starszych, których udział w kształtowaniu oblicza rynku pracy będzie rósł. Minister zwrócił uwagę na konieczność uniknięcia marnotrawstwa, jakim było pominięcie ludzi starszych jako pracowników i mentorów dla młodszych pokoleń.

Wielosektorowy charakter problemu starzejącego się społeczeństwa w perspektywie krótko i długoterminowej został przedstawiony w wystąpieniuprof. Bolesława Samolińskiego reprezentującego Koalicję na rzecz Zdrowego Starzenia się i Przewodniczącego Rady ds. Polityki Senioralnej. Prof. Samoliński zwrócił uwagę na konieczność szerszego spojrzenia na problemy ludzi starszych z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów życia społecznego i gospodarczego.

Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej Ewa Synowiec odniosła się do ustaleń i dorobku Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 i podkreśliła rolę wysokiej aktywności polskich instytucji i podmiotów realizujących przedsięwzięcia w ramach obchodów Roku. Dyrektor Synowiec zwróciła uwagę na fakt, że wydarzenia ERO 2012 przyczyniły się do zmiany postrzegania społecznej roli osób starszych i zmiany języka w jakim ludzie mówią o starzeniu się. Konferencje, debaty i inne wydarzenia działały na korzyść popularyzacji koncepcji aktywnego starzenia się. Wiele państw członkowskich wykorzystało szansę, jaką był Rok do opracowania polityk senioralnych. Do grona tych krajów zalicza się również Polska – aktywna animatorka Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Dyrektor Synowiec pogratulowała Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej uchwalenia przez Polskę Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na l. 2012-2013 i ustanowienia Polskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Podkreśliła również znaczenie polityki senioralnej jako jednej z kluczowych w obszarze polityki społecznej z racji na postępujący kryzys demograficzny, konieczność zagospodarowania potencjału osób starszych i korzyści płynących z rozwoju usług i towarów dedykowanych osobom starszym. Kwestie opieki medycznej i zabezpieczenia społecznego będą zajmować istotne miejsce w programach prac europejskich rządów w najbliższych dekadach.

Doświadczenia zagraniczne związane z polityką senioralną przedstawili profesorAsghar Zaidi z Uniwersytetu Southampton, który omówił kwestię Indeksu Aktywności Osób Starszych, Tomas Lagerwall, reprezentujący Szwedzki Instytut Technologii, którego wystąpienie dotyczyło nowych technologii w kontekście opieki nad osobami starszymi oraz dr Annemiek Wortman z Ministerstwa Spraw Społecznych Holandii, która poświęciła swoje wystąpienie obecności osób starszych na rynku pracy.

Kwestia przejścia z rynku pracy na emeryturę i wiążące się z tym wydarzeniem uwarunkowania psychologiczne zostały omówione przez dr Filipa Raciborskiego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Polskie spojrzenie na Indeks Aktywności Osób Starszych z perspektywy regionalnej było przedmiotem wystąpienia dr Jolanty Perek-Białas, pracownicy naukowej Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W konferencji wzięli również udział przedstawiciele Sejmu i Senatu RP: posełMichał Szczerba, senator Mieczysław Augustyn, reprezentanci polskiego samorządu, m.in. Wiceprezydent Gdyni Michał Guć, oraz przedstawiciel platformy AGE EUROPE Maciej Kucharczyk.

źródło i więcej informacji: Link