Podatki prostsze i bardziej sprawiedliwe

Komisja Europejska przyjęła dziś ambitny nowy pakiet podatkowy, aby zapewnić, że polityka podatkowa UE będzie wspierać ożywienie gospodarcze i długoterminowy wzrost w Europie. Pakiet ten opiera się na dwóch filarach: na sprawiedliwości i na prostocie. Jego celem jest m.in. walka z nadużyciami podatkowymi i uproszczenie przepisów i procedur.

Sprawiedliwe opodatkowanie pozostaje jednym z głównych priorytetów Komisji Europejskiej jako środek ochrony dochodów publicznych, który w perspektywie krótkoterminowej będzie odgrywał ważną rolę dla ożywienia gospodarczego, zaś w perspektywie długoterminowej – dla dobrobytu w UE.

Przyjęty dziś pakiet ma na celu zwiększenie sprawiedliwości podatkowej poprzez nasilenie walki z nadużyciami podatkowymi, ograniczenie nieuczciwej konkurencji podatkowej i zwiększenie przejrzystości w tej dziedzinie. Jednocześnie w pakiecie położono nacisk na uproszczenie przepisów i procedur podatkowych, aby poprawić warunki dla przedsiębiorstw w całej UE. Obejmuje to usunięcie przeszkód podatkowych i obciążeń administracyjnych dla podatników w wielu sektorach, tak aby przedsiębiorstwom łatwiej było prosperować i rozwijać się na jednolitym rynku.

Przedstawiony dziś pakiet podatkowy składa się z trzech odrębnych, ale powiązanych inicjatyw:

  • W planie działania dotyczącym podatków przewidziano 25 odrębnych działań mających na celu uproszczenie systemu podatkowego oraz jego sprawiedliwsze i lepsze dostosowanie do nowoczesnej gospodarki w nadchodzących latach. Działania te ułatwią życie uczciwym podatnikom poprzez usunięcie przeszkód na każdym etapie, począwszy od rejestracji po składanie deklaracji podatkowych, płatności, weryfikację i rozstrzyganie sporów. Plan działania pomoże państwom członkowskim wykorzystać potencjał danych i nowych technologii, skuteczniej zwalczać oszustwa podatkowe, poprawić przestrzeganie przepisów i zmniejszyć obciążenia administracyjne.
  • Wniosek w sprawie współpracy administracyjnej (DAC 7) rozszerza przepisy UE w zakresie przejrzystości podatkowej na platformy cyfrowe, tak aby podmioty dokonujące transakcji sprzedaży towarów lub usług na platformach płaciły należytą stawkę podatku. Nowy wniosek zapewni automatyczną wymianę przez państwa członkowskie informacji na temat przychodów generowanych przez sprzedawców na platformach internetowych. Wniosek wzmacnia i upraszcza również przepisy w innych dziedzinach, w których państwa członkowskie współpracują w zwalczaniu nadużyć podatkowych, na przykład poprzez wspólne kontrole podatkowe.
  • komunikacie w sprawie dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych skupiono się na propagowaniu sprawiedliwego opodatkowania i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji podatkowej w UE i na skalę globalną. W tym celu Komisja proponuje reformę kodeksu postępowania, który ma na celu przeciwdziałanie konkurencji podatkowej i szkodliwym praktykom podatkowym w UE. Proponuje również ulepszenia w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych do współpracy, dotyczącym państw spoza UE, które odmawiają przestrzegania uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym norm. Stanowi to zachętę dla państw trzecich do przyjęcia standardów dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych, niemniej konieczne są dalsze działania. W komunikacie przedstawiono również podejście UE do współpracy w dziedzinie opodatkowania z krajami rozwijającymi się, zgodnie z programem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.

Przedstawiony dziś pakiet stanowi pierwszą część kompleksowej i ambitnej agendy podatkowej UE na nadchodzące lata. Komisja będzie również pracować nad nowym podejściem do opodatkowania działalności gospodarczej w XXI wieku, aby sprostać wyzwaniom gospodarki cyfrowej i zapewnić, by wszystkie przedsiębiorstwa wielonarodowe płaciły należyte podatki. W kontekście Europejskiego Zielonego Ładu Komisja przedstawi wnioski mające na celu zapewnienie, aby opodatkowanie przyczyniało się do osiągnięcia do 2050 r. celu UE, jakim jest neutralność klimatyczna. To wieloaspektowe podejście do reformy systemu podatkowego w UE ma na celu uczynienie podatków sprawiedliwszymi, bardziej ekologicznymi i dostosowanymi do nowoczesnej gospodarki, co przyczyni się do długoterminowego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom, powiedział: Teraz bardziej niż kiedykolwiek państwa członkowskie potrzebują bezpiecznych dochodów podatkowych, aby inwestować w obywateli i przedsiębiorstwa, którzy najbardziej tego (takich inwestycji) potrzebują. Jednocześnie musimy zlikwidować przeszkody podatkowe i ułatwić przedsiębiorstwom w UE innowacje, inwestycje i rozwój. Przyjęty dziś pakiet podatkowy zmierza we właściwym kierunku, przyczyniając się do uczynienia podatków bardziej sprawiedliwymi, przyjaznymi dla podatnika i lepiej dostosowanym do naszego cyfrowego świata.

Paolo Gentiloni, komisarz ds. gospodarki, stwierdził: Sprawiedliwe opodatkowanie to punkt wyjścia, który pomoże naszej gospodarce wyjść z kryzysu. Musimy ułatwić życie w zakresie podatków uczciwym obywatelom i przedsiębiorstwom, a jednocześnie utrudnić je oszustom. Przedstawione wnioski pomogą państwom członkowskim w zabezpieczeniu potrzebnych dochodów, które muszą zainwestować w kapitał ludzki i w infrastrukturę, przy jednoczesnym stworzeniu lepszych warunków podatkowych dla obywateli i przedsiębiorstw w całej Europie.