Podatki i cła: działania po 2014
Polityka celna i podatkowa przynosi znaczne korzyści zarówno poprzez zapobieganie niebezpiecznym lub nielegalnym przywozom, ułatwianie sprawnej wymiany handlowej i funkcjonowania silnego rynku wewnętrznego, jak i poprzez obniżanie kosztów przestrzegania przepisów i usuwanie przeszkód administracyjnych dla przedsiębiorstw transgranicznych.

Aby wykorzystać dotychczasowe osiągnięcia oraz odpowiednio przygotować się do sprostania przyszłym wyzwaniom w tych dziedzinach, Komisja Europejska przyjęła dziś wniosek dotyczący programu FISCUS. Program ten, który dysponuje budżetem w wysokości 777,6 mln EUR, będzie realizowany przez 7 lat począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.

– Ten nowy program odzwierciedla nasze ambicje w dziedzinie podatków i ceł w nadchodzących latach. Poprzez program FISCUS UE będzie nadal chronić swoich obywateli, przedsiębiorstwa i budżety, zwiększając jednocześnie naszą zdolność do radzenia sobie z nowymi wyzwaniami, które mogą pojawić się w przyszłości – powiedział Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków, unii celnej, audytu oraz zwalczania nadużyć finansowych.

Program FISCUS będzie wspierał współpracę między organami celnymi i podatkowymi oraz innymi stronami w celu maksymalnego zwiększenia ich efektywności i uniknięcia rozbieżności w ich pracy, co mogłyby szkodzić rynkowi wewnętrznemu.

Program przewiduje również możliwość udzielenia pomocy dostosowanej do potrzeb poszczególnych państw w razie pojawienia się konkretnych wyzwań. Ułatwi on tworzenie sieci kontaktów, podejmowanie wspólnych działań i przeprowadzanie szkoleń personelu urzędów celnych i podatkowych, a także finansowanie nowoczesnych systemów informatycznych, aby umożliwić rozwój kompleksowych elektronicznych procedur administracyjnych w sprawach celnych i podatkowych.

Dzięki wspólnym strategiom rozwoju systemów informatycznych każde wspólnie wydane euro może przynieść państwom członkowskim oszczędności wynoszące co najmniej cztery razy tyle.

Do celów programu FISCUS należy ochrona interesów finansowych UE i państw członkowskich, ułatwianie handlu, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony obywateli UE, poprawa zdolności organów celnych i podatkowych oraz wdrożenie prawodawstwa UE w tych dziedzinach. Po dokonaniu oceny wyzwań na nadchodzące lata Komisja proponuje, aby szczególną uwagę poświęcić również zwalczaniu nadużyć finansowych, ograniczaniu obciążeń administracyjnych i współpracy z państwami trzecimi.

Program FISCUS przyczyni się również do realizacji szerszych celów UE poprzez wzmocnienie rynku wewnętrznego i Unii Celnej, wspieranie wzrostu gospodarczego i innowacji dzięki ochronie praw własności intelektualnej na granicach zewnętrznych oraz działania na rzecz tworzenia cyfrowego rynku wewnętrznego.

Program FISCUS łączy dwa odrębne programy w dziedzinie podatków i ceł w jeden program, a tym samym spełnia cele Komisji zakładające uproszczenie i obniżenie kosztów, jednocześnie nie wpływając negatywnie na działania w każdym z tych obszarów.

Dalsze działania

Projekt rozporządzenia będzie teraz poddany pod dyskusję w Radzie i Parlamencie Europejskim, tak by umożliwić przyjęcie rozporządzenia do końca 2012 r. i rozpoczęcie funkcjonowania programu od dnia 1 stycznia 2014 r.

Równolegle kontynuowane będą negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych dla całego budżetu UE. (Link)

Więcej informacji na temat programu FISCUS można znaleźć na stronie internetowej: Link