Poczucie solidarności

Prawie 9 na 10 obywateli UE uważa, że aby zmniejszyć ubóstwo ważne są stosunki partnerskie z krajami spoza UE – wynika z najnowszego badania Eurobarometr dotyczącego współpracy na rzecz rozwoju. – Cieszę się z tych bardzo pozytywnych wyników, które odzwierciedlają najlepsze z europejskich wartości: ducha globalnej solidarności, nawet w trudnych czasach – powiedziała komisarz Jutta Urpilainen.

Mimo globalnej skali pandemii nie słabnie poparcie obywateli dla działań UE na rzecz międzynarodowego rozwoju, zaś wyniki potwierdzają silną tendencję rysującą się w ostatnich latach, zgodnie z którą współpraca z krajami partnerskimi pozostaje jedną z najbardziej pozytywnie postrzeganych strategii politycznych UE.

Komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych Jutta Urpilainen tak skomentowała wyniki badania: – Pandemia wyraźnie ujawniła nasze słabe punkty – różnego rodzaju nierówności – a jednocześnie pokazała, że globalne problemy, takie jak zmiana klimatu lub utrata bioróżnorodności, najlepiej pokonać siłą wielostronnej współpracy Cieszę się, że ludzie rozumieją, że dla UE ważna jest dobrze prosperująca, pokojowa i odporna Afryka oraz że młodzi ludzie są inicjatorami zmian i naszymi głównymi partnerami.

Zdrowie zajęło czołową pozycję na liście pilnych wyzwań

Z badania wynikło, iż jednym z najpilniejszych wyzwań dla przyszłości krajów rozwijających się są rosnące obawy o zdrowie (tak uznało 36 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z 2019 r.).

W związku z rosnącym zaniepokojeniem społecznym spowodowanym COVID-19 Unia Europejska koncentruje się obecnie na szczepieniu swoich obywateli i na międzynarodowych wysiłkach na rzecz globalnych szczepień (UE wnosi znaczny wkład w program na rzecz globalnego dostępu do szczepionki przeciwko COVID-19 (COVAX) i prefinansuje produkcję szczepionek eksportowanych do 34 państw). Unia Europejska wzmacnia również systemy ochrony zdrowia, stosując podejście „Drużyna Europy”, globalnego pakietu na rzecz odbudowy w wysokości ponad 40 mld euro, służące zapewnianiu wsparcia krajom partnerskim dotkniętym pandemią.

Na drugim miejscu wspomnianych najważniejszych wyzwań znalazły się: edukacja (dla 35 proc. ankietowanych), pokój i bezpieczeństwo (32 proc.) oraz wzrost gospodarczy i zatrudnienie (29 proc.). Około jedna czwarta respondentów wspomniała o czystej wodzie i warunkach sanitarnych (27 proc.), demokracji i prawach człowieka (26 proc.) oraz bezpieczeństwie żywnościowym i rolnictwie (24 proc.).

Zdecydowana większość (88 proc.) obywateli UE zgadza się co do tego, że UE powinna przeciwdziałać zmianie klimatu i jej skutkom w krajach rozwijających się, natomiast 77 proc. zdecydowanie zgadza się, że walka z ubóstwem w krajach rozwijających się powinna być jednym z głównych priorytetów UE. 61 proc. ankietowanych twierdzi, że unijna polityka rozwojowa powinna również koncentrować się na zmniejszaniu nierówności w krajach rozwijających się. Około jedna trzecia respondentów (34 proc.) uważa, że unijna polityka rozwojowa powinna skupiać się wyłącznie na wspieraniu krajów rozwijających się we wzmacnianiu ich gospodarek.

Solidne poparcie dla stosunków z Afryką

Jeśli chodzi o stosunki z Afryką, ponad cztery piąte (81 proc.) obywateli UE twierdzi, że UE powinna zacieśnić partnerstwa z krajami afrykańskimi, aby tworzyć miejsca pracy i zapewniać zrównoważony rozwój na obu kontynentach. Rezultat ten dobrze wpisuje się we wspólny komunikat UE pt. „W kierunku kompleksowej strategii współpracy z Afryką” oraz zaproponowane przez UE pięć partnerstw z Afryką.

Ważna rola młodych ludzi

Tegoroczne badanie dotyczyło w szczególności opinii na temat roli młodych ludzi w krajach rozwijających się w rozwiązywaniu takich problemów jak wyzwania środowiskowe czy wyzwania gospodarcze i społeczne.

W tegorocznym badaniu zapytano respondentów, czy uważają, że młodzi ludzie w krajach rozwijających się odgrywają ważną rolę w stawianiu czoła wyzwaniom środowiskowym w tych krajach. Wyniki pokazują, że dziewięciu na dziesięciu (90 proc.) obywateli UE uważa, że młodzi ludzie odgrywają ważną rolę w stawianiu czoła wyzwaniom środowiskowym w krajach rozwijających się, zaś 91 proc. uważa, że młodzi ludzie mają kluczowe znaczenie dla sprostania wyzwaniom gospodarczym i społecznym w krajach rozwijających się.

Dodatkowe informacje

Noty informacyjne dotyczące poszczególnych państw członkowskich UE w ich językach narodowych, zestawienia wyników dla UE jako całości i oddzielnie dla młodzieży dostępne są tutaj.

Fot. AdobeStock