Plan na przyszły rok

Komisja Europejska przyjęła program prac na 2016 r. (drugi pod przewodnictwem J.C. Junckera), w którym potwierdza swoje zobowiązanie do realizacji dziesięciu priorytetów określonych w wytycznych politycznych. Przygotowania do tego programu prac rozpoczęły się w dniu 9 września, kiedy przewodniczący J.C. Juncker wygłosił orędzie o stanie Unii przed Parlamentem Europejskim i wraz z pierwszym wiceprzewodniczącym F. Timmermansem skierował list intencyjny do przewodniczących Parlamentu Europejskiego i Rady. Program prac powstał na bazie konstruktywnego dialogu z Parlamentem Europejskim i Radą. Komisja wzywa w nim Parlament Europejski i Radę do współpracy w szybkim i skutecznym osiąganiu wyników w najważniejszych obszarach polityki.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział z tej okazji: – Rok temu Komisja otworzyła nowy rozdział, zobowiązując się do skoncentrowania działań na istotnych sprawach, w których obywatele oczekują ze strony UE konkretnych i znaczących rezultatów. Dziś podejmujemy kolejne kroki na drodze do realizacji tych priorytetów politycznych. W nadchodzącym roku zaproponujemy dodatkowe środki na zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami, zwiększenie zatrudnienia, pobudzanie wzrostu gospodarczego i wzmocnienie jednolitego rynku, pogłębienie unii gospodarczej i walutowej, zapewnienie sprawiedliwego systemu podatkowego i wysokich standardów socjalnych oraz wspieranie stabilności gospodarczej i społecznej i zrównoważenia środowiskowego. Wyjątkowa sytuacja wymaga wyjątkowych działań: obywatele ocenią, czy UE radzi sobie z najważniejszymi wyzwaniami, z którymi borykają się dziś nasze społeczeństwa. Dlatego wzywamy Parlament Europejski i Radę, aby priorytetowo traktowały prace ustawodawcze nad naszymi najpilniejszymi wnioskami.

Zgodnie z programem prac na nadchodzący rok Komisja wystąpi z 23 kluczowymi inicjatywami ustawodawczymi w 10 priorytetowych obszarach polityki, wycofa lub zmieni 20 wniosków oczekujących na przyjęcie oraz przeprowadzi 40 działań REFIT polegających na przeglądzie jakości istniejącego prawodawstwa UE. W bardzo wielu obszarach potrzebne jest wspólne podejście na szczeblu europejskim, jeśli chcemy osiągnąć nasze ambitne cele polityczne – wysoki poziom ochrony środowiska, wysokie standardy społeczne i normy zatrudnienia, bezpieczeństwo energetyczne, dobrze prosperującą gospodarkę przynoszącą korzyści wszystkim, a także politykę migracyjną, która odzwierciedla nasze wspólne wartości.

Realizacja 10 priorytetów politycznych za pomocą 23 kluczowych inicjatyw

Program prac na nadchodzący rok zakłada przedstawienie konkretnych wniosków ustawodawczych zgodnie z założeniami programów strategicznych przyjętych w 2015 r. W ubiegłym roku określiliśmy naszą wizję inwestycji, jednolitego rynku cyfrowego i unii energetycznej, przedstawiliśmy Europejską agendę bezpieczeństwa, Europejski program w zakresie migracji, unię rynków kapitałowych, plan działania na rzecz sprawiedliwego i wydajnego systemu opodatkowania przedsiębiorstw, nową strategię handlową oraz najnowsze wnioski mające na celu pogłębienie i wzmocnienie unii gospodarczej i walutowej. Program prac zawiera opis kluczowych inicjatyw, które będziemy podejmować podczas następnych dwunastu miesięcy, aby wywiązać się z tych zobowiązań.

Do nowych inicjatyw, z jakimi Komisja wystąpi w 2016 r., należą:

  • inicjatywy w sprawie lepszego zarządzania migracjami i wnioski dotyczące zarządzania granicami;
  • wdrożenie jednolitego rynku cyfrowego, działania następcze związane ze strategią jednolitego rynku, europejska strategia w zakresie przestrzeni kosmicznej oraz plan działania w obszarze obrony;
  • gospodarka o obiegu zamkniętym, kolejne działania na rzecz zrównoważonej przyszłości Europy oraz przepisy wdrażające unię energetyczną;
  • europejski program na rzecz nowych umiejętności, nowy początek dla pracujących rodziców oraz filar praw socjalnych jako część pogłębionej unii gospodarczej i walutowej;
  • pakiet dotyczący opodatkowania przedsiębiorstw oraz plan działania w zakresie VAT.

Pozostałe kluczowe inicjatywy planowane na 2016 r. obejmować będą wdrożenie Europejskiej agendy bezpieczeństwa i działania następcze związane ze strategią handlową i inwestycyjną oraz sprawozdaniem pięciu przewodniczących w sprawie pogłębienia unii gospodarczej i walutowej, a także zapewnią wkład Komisji w globalną strategię w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Komisja przedstawi też przegląd śródokresowy wieloletnich ram finansowych oraz strategię dotyczącą lepszego ukierunkowania budżetu na konkretne wyniki.

Poprawa jakości prawodawstwa dzięki 40 działaniom REFIT

Komisja zobowiązała się do lepszego stanowienia prawa, co oznacza, że analizuje ona stan rzeczy i dopilnowuje, aby UE podejmowała działania tylko wówczas, gdy rzeczywiście mają one pozytywne skutki. Musimy więc być stale uważni i zapewnić, aby nasze prawodawstwo i programy wydatkowania były efektywne. Obowiązujące przepisy, które są przestarzałe bądź zbyt uciążliwe lub skomplikowane, aby mogły być stosowane w praktyce, nie będą służyć osiąganiu celów.

REFIT to program Komisji, który służy zapewnieniu, aby prawodawstwo UE odpowiadało potrzebom i przynosiło zamierzone rezultaty. Jego celem jest utrzymanie prawodawstwa UE w dobrej kondycji, usuwanie niepotrzebnych obciążeń i dostosowywanie istniejących przepisów bez rezygnowania z naszych ambitnych celów politycznych.

Do usprawnienia kluczowych inicjatyw przyczyni się 13 prowadzonych w tym roku działań w ramach REFIT, takich jak uproszczenie przepisów dotyczących finansowania ze środków UE czy przegląd prawodawstwa w obszarze podatków i energii. Dodatkowo zapoczątkowanych zostanie 27 nowych działań REFIT, m.in. aby ocenić unijne prawo morskie, zmniejszyć obciążenia związane z udzielaniem zamówień publicznych dla MŚP, ułatwić zapewnienie zgodności z rozporządzeniem REACH oraz dopilnować, by prawodawstwo dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa było wykonalne i egzekwowane.

Komisja zapowiada również, że wycofa lub zmieni 20 wniosków ustawodawczych, które wciąż są w toku, ale nie odpowiadają priorytetom politycznym, nie mają szans na przyjęcie lub zostały na tyle zmienione w procesie legislacyjnym, że przestały spełniać pierwotne cele polityczne. Te wnioski zostaną wycofane w ciągu sześciu miesięcy, a więc do kwietnia 2016 r.

Kontekst

Co roku Komisja przyjmuje program prac, w którym określa listę działań, jakie zamierza podjąć w ciągu nadchodzących dwunastu miesięcy. Za pośrednictwem programu prac Komisja informuje opinię publiczną i współprawodawców o swoich zobowiązaniach politycznych dotyczących zgłoszenia nowych inicjatyw ustawodawczych, wycofania wniosków oczekujących na przyjęcie oraz przeglądu istniejącego prawodawstwa UE. Program nie obejmuje bieżących prac Komisji polegających na wypełnianiu przez nią roli strażnika traktatów i egzekwowaniu obowiązującego prawodawstwa ani też regularnych inicjatyw ustawodawczych, jakie Komisja podejmuje co roku.

Do przygotowania programu prac na 2016 r. Komisja wykorzystała wyniki konsultacji z Parlamentem Europejskim i Radą przeprowadzonych w oparciu o list intencyjny, który przewodniczący J.C. Juncker i pierwszy wiceprzewodniczący F. Timmermans przedstawili w dniu 9 września po wygłoszeniu orędzia o stanie Unii Europejskiej. W swoim programie prac Komisja wyraźnie wskazuje te priorytetowe inicjatywy, w przypadku których chciałaby, aby współprawodawcy działali najszybciej, zapewniając konkretne rezultaty europejskim obywatelom.

Więcej informacji: