Plan na dobry rok
W swoim przemówieniu o stanie Unii Europejskiej wygłoszonym 12 września prezydent Barroso przedstawił ambitne plany dotyczące przyszłości UE. Nadrzędnym celem pozostaje przywrócenie wzrostu gospodarczego w UE. Jest to cel priorytetowy, który wymaga nowego sposobu myślenia i ukierunkowanych działań w ramach ściśle określonych obszarów polityki. Przyjęty wczoraj program prac Komisji na 2013 r. określa działania, jakie podejmie Komisja w przyszłym roku i w kolejnych latach, aby osiągnąć ten cel.

Program prac podsumowuje cele Unii w siedmiu kluczowych obszarach i wskazuje istniejące braki. Komisja będzie realizować te cele poprzez kontynuację prac nad obecnymi inicjatywami, przedstawiając nowe propozycje oraz dbając o to, że obywatele będą odnosić korzyści z reform dzięki ich skutecznej realizacji.

W moim przemówieniu o stanie Unii Europejskiej zaproponowałem decydujący układ dla Europy, zakładający olbrzymie zmiany. Niniejszy program prac pokazuje z kolei, jakie kroki Komisja podejmuje na co dzień, aby zrealizować niezbędne działania. 2013 r. będzie rokiem istotnym dla udowodnienia obywatelom, że UE daje właściwy przykład podejmując wiarygodne i konkretne kroki, niezbędne do wyprowadzenia nas z kryzysu i stworzenia podstaw dla przyszłego trwałego wzrostu – powiedział prezydent Barroso.

Wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič dodał: – Najbliższe lata są kluczowe dla Europy. Następne kroki jakie Europa podejmie w ciągu kolejnych lat zdecydują o naszej przyszłości. Nie istnieje złoty środek, który mógłby rozwiązać nasze obecne problemy, ale my, na poziomie europejskim, możemy przynajmniej pomóc poprzez wyznaczenie właściwego kierunku. To właśnie dlatego program prac komisji na 2013 r. skupia się na wspólnej pracy w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i umożliwienia powrotu do pracy większej ilości osób.

Jeżeli chodzi o nowe propozycje, program prac Komisji zapowiada około 50 nowych inicjatyw, które zostaną przedłożone na przestrzeni 2013 r. oraz na początku 2014 r. Kluczowe inicjatywy ustawodawcze muszą brać pod uwagę koniec obecnej kadencji Parlamentu w 2014 r. Nowe inicjatywy ukierunkowane na konkretne wyzwania w siedmiu obszarach polityki obejmują:

– prawdziwą unię gospodarczą i walutową: nowe przepisy prawne w celu zwiększenia stabilności, przejrzystości i ochrony konsumenta w sektorze finansowym, oparte w szczególności na projekcie prawdziwej unii gospodarczej i walutowej;

– zwiększanie konkurencyjności poprzez realizację polityki na rzecz jednolitego rynku i polityki przemysłowej: inicjatywy zmierzające do obniżenia kosztów prowadzenia działalności w takich dziedzinach jak VAT i fakturowanie, pokonywanie przeszkód na drodze do konkurencyjności oraz wspieranie najważniejszych sektorów rozwojowych poprzez partnerstwa publiczno-prywatne w dziedzinie badań;

– lepsze połączenia na rzecz konkurencyjności: budowanie przyszłych sieci już dziś: modernizacja sieci poprzez liberalizację rynku energetycznego, dzięki zwiększeniu inwestycji w infrastrukturę, np. sieci szerokopasmowe oraz dzięki modernizacji europejskiego transportu i spedycji;

– wzrost gospodarczy na rzecz miejsc pracy: włączenie społeczne i doskonałość: tworzenie praktycznej pomocy dla bezrobotnych w takich dziedzinach jak publiczne służby zatrudnienia oraz zagwarantowanie, że UE czyni wszystko w swojej mocy w celu wspierania włączenia społecznego;

– wykorzystanie zasobów unijnych do zwiększenia konkurencyjności: nadanie trwałemu wzrostowi niezwykle istotnej perspektywy długoterminowej, uwzględniając ramy prawne w dziedzinie energii i zmian klimatu do 2030 r., oraz konkretne działania na rzecz jakości powietrza i gospodarowania odpadami;

– budowanie bezpiecznej Europy: prace na rzecz zwiększenia praworządności z pomocą Prokuratury Europejskiej, w celu ochrony interesów finansowych UE i bezpieczeństwa − dzięki zwalczaniu przemytu broni palnej oraz wzmocnienie obywatelstwa UE w ramach Europejskiego Roku Obywateli;

– zwiększanie znaczenia Europy na arenie światowej: działanie w imię naszych interesów i wartości poprzez nowa generację umów handlowych, precyzyjne działania w państwach sąsiadujących z UE oraz dalszą realizację milenijnych celów rozwoju − jako wiodący partner współpracy na rzecz rozwoju.

Wspólnym mianownikiem tych wszystkich obszarów w przyszłym roku będzie rola, jaką w przyszłym roku odegra przekształcenie ambitnego porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych w siłę napędową zmian.

Przyjęcie programu prac Komisji jest wynikiem intensywnego zorganizowanego dialogu z Parlamentem Europejskim, Komitetem Regionów oraz Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym na temat priorytetów Unii.

Komisja będzie ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim, Radą oraz zainteresowanymi stronami, łącznie z parlamentami krajowymi, nad realizacją tych celów − tak, aby przyniosły wymierne efekty dla obywateli Europy.

Program prac Komisji na 2013 r. można znaleźć na stronie internetowej. Link