Plan Inwestycyjny dla Polski

Grupa EBI i PKO Leasing uruchomiły największą w Polsce – wartą 2,5 mld złotych – transakcję sekurytyzacji czyli emisji papierów wartościowych. Uzyskane w ten sposób finansowanie i optymalizacja kapitału umożliwi PKO Leasing poszerzenie oferty. – Ta umowa będzie mieć duże znaczenie dla tysięcy powstających i rozwijających się polskich przedsiębiorstw, którzy potrzebują wsparcia finansowego – ocenia komisarz Elżbieta Bieńkowska.

  • Program o wartości 2,5 mld PLN (575 mln EUR) jest największym w historii programem sekurytyzacji na polskim rynku
  • Dzięki wspólnemu zaangażowaniu Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Grupa EBI obejmie obligacje o wartości 1,54 mld PLN (355 mln EUR), częściowo gwarantowane w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych będącego filarem tzw. „planu Junckera”
  • Uzyskane w ten sposób finansowanie i optymalizacja kapitału umożliwią PKO Leasing dalszy rozwój działalności leasingowej oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw

PKO Leasing (PKOL), największa firma leasingowa w Polsce korzystając ze wsparcia Grupy EBI, uruchomiła największą w historii polskiego rynku transakcję sekurytyzacji. W ramach programu zostały sprzedane obligacje o wartości 2,5 mld PLN grupie międzynarodowych inwestorów, do których należą Grupa EBI, Citi Handlowy oraz inni inwestorzy z Europy.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) obejmie obligacje uprzywilejowane (senior) o wartości 900 mln PLN (208 mln EUR) oraz obligacje podporządkowane (mezzanine) o wartości 640 mln PLN (148 mln EUR) w ramach gwarancji udzielonej przez Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS), finansowego filaru Planu Inwestycyjnego dla Europy zwanego „planem Junckera”. Obligacje będą zabezpieczone aktywami pochodzącymi z umów leasingowych, zawartych przez PKOL w ramach prowadzonej działalności operacyjnej w Polsce. Publiczne ratingi dla obligacji uprzywilejowanych i obligacji podporządkowanych zostały wystawione przez dwie agencje ratingowe: Scope Ratings oraz ARC Rating.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), będący częścią Grupy EBI, uczestniczy w transakcji jako gwarant obligacji uprzywilejowanych o wartości 390 mln PLN (90 mln EUR), a ponadto z uwagi na swoją profesjonalną wiedzę z zakresie strukturyzacji transakcji będzie pełnił rolę doradcy EBI, zarówno w zakresie obligacji typu senior oraz mezzanine.

Transakcja przyczyni się do zwiększenia dostępu do finansowania dla polskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)_jak i spółek o średniej kapitalizacji we wszystkich sektorach gospodarki. Udział EBI w transakcji pozwoli na wsparcie polskich przedsiębiorców (spełniających kryteria EBI) i dostarczenie finansowania w ramach nowej akcji leasingowej w wysokości 4360 mln PLN (1006 mln EUR).

Powyższa transakcja będzie pierwszą w Polsce kwalifikującą się jako prosta, przejrzysta i standardowa sekurytyzacja („STS”) oraz jedną z pierwszych transakcji STS, w ramach której EBI obejmuje obligacje.

Paweł Pach, Prezes PKO Leasing, powiedział: – Jako lider rynku pragniemy wyznaczać standardy nie tylko w zakresie spełniania potrzeb polskich przedsiębiorstw, lecz także budowania trwałej pozycji na europejskich rynkach finansowych. Wolumen transakcji, niskie koszty finansowania, wysokie ratingi oraz status STS świadczą o wysokiej wiarygodności PKO Leasing wśród międzynarodowych inwestorów.

Vazil Hudák, wiceprezes EBI odpowiedzialny za operacje w Polsce, powiedział: – Ta przełomowa transakcja jest potwierdzeniem wsparcia Grupy EBI dla rynku sekurytyzacji w Polsce oraz dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki gwarancji udzielonej w ramach tzw. planu Junckera oraz współpracy z innymi międzynarodowymi inwestorami mogliśmy pomóc PKO Leasing w zwiększeniu rozmiaru transakcji, co świadczy o atrakcyjności polskiej gospodarki.

Pier Luigi Gilbert, dyrektor wykonawczy EFI, dodał: – W miarę jak banki i firmy leasingowe coraz częściej korzystają z rynków międzynarodowych plasując obligacje w ramach sekurytyzacji aktywów, polska gospodarka pozyskuje więcej środków finansowych. Tym samym małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z łatwiejszego dostępu do finansowania oraz z większym zaufaniem opracowywać swoje plany prowadzenia działalności.

Elżbieta Bieńkowska, Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: – Umowa ta będzie mieć duże znaczenie dla tysięcy powstających i rozwijających się polskich przedsiębiorstw, którzy potrzebują wsparcia finansowego. Już ponad 55 tys. polskich małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw typu start-up korzysta z ułatwionego dostępu do środków w ramach tzw. planu Junckera. Zatrudnienie w sektorze MŚP rośnie w całej Unii Europejskiej i musimy nadal im pomagać, aby mogły się rozwijać oraz tworzyć nowe miejsca pracy.

Podsumowanie transakcji:

26 września 2019 roku Polish Lease Prime DAC („Emitent”) wyemitowała:

  1. obligacje zabezpieczone klasy A-1 o zmiennym oprocentowaniu o wartości 1 290 000 000 PLN z terminem wykupu w 2029 roku („Obligacje klasy A-1”),
  2. obligacje zabezpieczone klasy A-2 o zmiennym oprocentowaniu o wartości 545 000 000 PLN z terminem wykupu w grudniu 2029 roku („Obligacje klasy A-2”) oraz
  • obligacje zabezpieczone klasy B o zmiennym oprocentowaniu o wartości 640 000 000 PLN z terminem wykupu w grudniu 2029 roku („Obligacje klasy B”, Obligacje klasy A-1 i Obligacje klasy A-2 łącznie zwane „Obligacjami”).

Obligacje zostały wyemitowane po cenie emisyjnej wynoszącej 100 proc. Obligacje klasy A-1 i oraz A-2 to obligacje uprzywilejowane (senior). Obligacje klasy B to obligacje podporządkowane (mezzanine).

Oprocentowanie obligacji bazuje na trzymiesięcznej stopie WIBOR powiększonej o marżę w wysokości 0,70 proc. (w przypadku Obligacji klasy A-1 i A-2) lub w wysokości 2,5 proc. (w przypadku Obligacji klasy B).

Zgodnie z warunkami określonymi w umowach kupna obligacji, zawartych 24 września 2019 roku pomiędzy EBI, Emitentem i PKOL, EBI:

  • w dniu 26 września 2019 roku zakupił od Emitenta część Obligacji klasy A-1, a ponadto
  • w dniu 28 lutego 2020 roku dokona zakupu (pod warunkiem spełnienia warunków wstępnych opisanych w umowie kupna obligacji) Obligacji klasy B od PKOL (wyemitowanych przez Emitenta i zakupionych przez PKOL w dniu 26 września 2019 roku po cenie emisyjnej wynoszącej 100 proc.) po cenie wynoszącej 100 proc. wartości nominalnej Obligacji.

PKO Leasing (PKOL)

Należymy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego będącej największą instytucją finansową w Polsce. Zapewniamy rozległą sieć sprzedaży i wsparcie mobilnych doradców oferując usługi najwyższej jakości. Od momentu powstania w 1999 roku nieprzerwanie wspieramy przedsiębiorstwa, bez względu na ich wielkość, branżę czy rodzaj działalności.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą długoterminowych pożyczek, której właścicielami są państwa członkowskie Unii Europejskiej. EBI dostarcza długoterminowego finansowania na dobrze przygotowane inwestycje, co wspiera realizację celów polityki Unii Europejskiej.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego głównym zadaniem jest wspieranie europejskich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania. EFI tworzy i realizuje projekty w zakresie kapitału podwyższonego ryzyka i kapitału wzrostu, gwarancji oraz instrumentów mikrofinansowych, które są przeznaczone dla tego segmentu rynku. W tej roli EFI wspiera realizację celów UE w zakresie innowacji, prac badawczo-rozwojowych, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Plan inwestycyjny dla Europy

Plan inwestycyjny dla Europy, znany jako „plan Junckera”, jest jednym z najważniejszych priorytetów Komisji Europejskiej. Skupia się on na pobudzaniu inwestycji sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i napędzaniu wzrostu gospodarczego. Cel ten jest realizowany poprzez lepsze wykorzystywanie nowych i dotychczasowych środków finansowych, usuwanie przeszkód na drodze do inwestowania, zapewnianie dostępu do informacji o projektach inwestycyjnych oraz udzielanie pomocy technicznej przy takich projektach.  Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) jest głównym filarem tzw. „planu Junckera”, który zapewnia gwarancje z tytułu pierwszej straty. Dzięki niemu EBI może inwestować w większą liczbę projektów, które często wiążą się z wyższym ryzykiem. Oczekuje się, że projekty i porozumienia zatwierdzone do finansowania w ramach EFIS uruchomią inwestycje w wysokości prawie 424 mld EUR oraz zapewnią wsparcie na rzecz 967 tys. małych i średnich przedsiębiorstw w 28 państwach członkowskich. Więcej informacji na temat wyników planu inwestycyjnego dla Europy znajduje się tutaj.