Pierwsze sukcesy euroobligacji

Obligacje o terminie zapadalności 4 lipca 2031 r cieszyły się ogromnym zainteresowaniem inwestorów w Europie i na całym świecie, dzięki czemu Komisja uzyskała bardzo korzystne warunki cenowe, podobnie jak wielokrotne udane emisje w ramach programu SURE.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła: – Dzisiaj nastąpiła prawdziwie historyczna chwila dla Unii Europejskiej. Przeprowadziliśmy z powodzeniem pierwszą operację gromadzenia funduszy na rzecz NextGenerationEU. Jako silna Unia pozyskujemy na rynkach pieniądze i inwestujemy w naszą wspólną odbudowę po kryzysie. Jest to inwestycja w jednolity rynek. Co ważniejsze, jest to inwestycja w przyszłość następnych pokoleń Europy, ponieważ stoją one w obliczu wyzwań związanych z cyfryzacją i ze zmianą klimatu. Pieniądze mogą już zacząć przepływać, aby pomóc w przekształceniu naszego kontynentu i zbudowaniu bardziej ekologicznej, cyfrowej i odpornej Europy. Złożę teraz wizytę w każdym państwie członkowskim, żeby zobaczyć wpływ NextGenerationEU w terenie.

Komisarz ds. budżetu i administracji Johannes Hahn stwierdził: – Osiągnęliśmy dziś kluczowy etap wdrażania instrumentu NextGenerationEU. Po stworzeniu wszystkich podstaw w rekordowym tempie przeprowadziliśmy dziś z powodzeniem pierwszą operację zaciągnięcia pożyczki w ramach planu odbudowy gospodarczej. Jest to zaledwie pierwszy krok w długiej podróży, w efekcie którego wnosimy do gospodarki UE ponad 800 mld euro w cenach bieżących. NextGenerationEU stał się rzeczywistością i ma doprowadzić do naszej wspólnej odbudowy po pandemii, torując Europie drogę do zielonej, cyfrowej i odpornej przyszłości.

Środki te zostaną teraz wykorzystane na pierwsze płatności w ramach NextGenerationEU, w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz różnych programów budżetowych UE.

Do końca 2021 r. Komisja spodziewa się zgromadzić około 80 mld euro w postaci obligacji, które zostaną uzupełnione krótkoterminowymi eurobonami, zgodnie z planem finansowania opublikowanym w czerwcu 2021 r. Ostateczna kwota obligacji UE i eurobonów zależeć będzie od konkretnych potrzeb finansowych, które Komisja bardziej dokładnie oceni jesienią. W ten sposób Komisja będzie mogła sfinansować w drugiej połowie roku wszystkie zaplanowane dotacje i pożyczki dla państw członkowskich w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, a także zaspokoić potrzeby wynikające z unijnych polityk finansowanych z NextGenerationEU.

Kontekst

NextGenerationEU to tymczasowy instrument odbudowy o wartości około 800 mld euro w cenach bieżących, który ma wesprzeć odbudowę Europy po pandemii koronawirusa i pomóc zbudować bardziej ekologiczną, cyfrową i odporną Europę.

Aby sfinansować NextGenerationEU, Komisja Europejska, w imieniu UE, zaciągnie do końca 2026 r. pożyczki na rynkach kapitałowych na kwotę do około 800 mld euro, z czego 407,5 mld euro zostanie udostępnione na dotacje (w ramach RRF i innych programów z budżetu UE), a 386 mld euro na pożyczki. Przełoży się to na wolumen pożyczek wynoszący średnio około 150 mld euro rocznie.

Z uwagi na wolumen, częstotliwość i złożoność planowanych operacji zaciągania pożyczek Komisja stosować będzie najlepsze praktyki dużych emitentów dokonujących częstych emisji oraz wdrażać strategię zdywersyfikowanego finansowania.

Na strategię tę składają się zróżnicowane instrumenty i techniki, idące dalej niż podejścia oparte na pożyczkach wzajemnych (back-to-back), które Komisja stosowała dotychczas przy zaciąganiu pożyczek na rynkach, w tym w ramach programu SURE. Od 40 lat Komisja Europejska prowadzi szereg programów pożyczkowych, aby wspierać państwa członkowskie UE i państwa trzecie. Wszystkie te operacje udzielania pożyczek finansowano na zasadzie pożyczek wzajemnych, głównie poprzez emisje oferowane na rynku przez konsorcja.

Część techniczna

Nowa 10-letnia obligacja ma kupon w wysokości 0 proc., przy rentowności powtórnej oferty wynoszącej 0,086 proc., co daje poziom średniej stopy swapowej pomniejszonej o 2 punkty bazowe i odpowiada 32,3 punktom bazowym ponad 0,00 proc. Obligacja ma termin zapadalności 02/2031.

Ostateczny portfel zamówień przekraczał 142 mld euro, co oznaczało ponad siedmiokrotną nadsubskrypcję obligacji.

Za zarządzanie odpowiadały wspólnie BNP Paribas, DZ BANK, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo i Morgan Stanley. W emisji uczestniczyły również Danske Bank i Santander.

Więcej informacji

Fot. AdobeStock